Ved den siste basun.

Ved den siste basun. Lagt ut Søndag 17 Juni 2018

I Bibelen varsles begivenheter med at det blåses i basuner. Basunen skal lyde og ved den siste basun skal det skje er utrykk direkte knytte til Herrens dag, bortrykkelsen og Jesu gjenkomst. Basunen er ett varsel om veldige begivenheter, krig og at folket må forberede seg for det som kommer. Når Herren kalte meg til å være en Herrens røst og tjener fikk jeg både Guds ord og profeti og tunger/tyding om å være en Vekter i Guds menighet som varsler og har en klar Basun lyd. Hvis jeg ikke varslet skulle folkets blod komme over mitt hode men om jeg varslet og de ikke ville høre skulle folket ta konsekvensen men jeg gå fri. Det er vekterens oppgave og det er basunens oppgave. Det blir som våre dagers flyalarm. Når den lyder gjelder det å komme seg i sikkerhet ellers kan vi måtte bøte med livet.

Sikkerheten infor endetidens begivenheter og dommens dag kan etthvert menneske finne hos Jesus som er veien, sannheten og livet. På og i klippen Kristus er vi trygge for tid og evighet. Så leser du dette og får frykt skal du løpe til Jesus som bare vil gi deg fremtid og håp. Hos Jesus bare hos Jesus finner din sjel den saligeste ro og snart kommer han som komme skal for å hente de som venter og lengter etter hans åpenbarelse. For alle oss er budskapet om endetidens begivenheter no vi kan trøste hverandre med. Snart kommer han som skal sette alle ting i rette stand. Da skal vi hentes ut og fries bort fra en syndig, ond og urettferdig jord. Da skal vi få møte venner og kjære som har gått foran og er hensovet i troen på Jesus. Derfor lyder det: Trøst da hverandre med disse ord! 

 

 • 1 Tess 4:15-18: For dette sier vi dere med et ord av Herren at vi som lever, som blir tilbake inntil Herren kommer, skal ingenlunde komme i forveien for de hensovede; for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først opstå; derefter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer op i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren. Trøst da hverandre med disse ord!

 

Hvilket løfte og hvilken trøst! Da skal vi for alltid være sammen med Herren! Men det krever at vi er våkne og rede når basunen lyder. De som er døde i Kristus skal da reises opp av gravene og kalles tilbake fra jordens mulm. De som falt og druknet på havet skal kalles tilbake. Deres sjeler som i dag hviler i paradis hos Gud skal gis tilbake og deres legemer reises opp fra graven. Så vi har ingnlunde noen fortrinn fremfor dem som er hensovet i troen på Jesus. Så skal vi sammen med dem synge Guds og Lammets sang for tronen. Frelst og berget for evigheten. Av nåde er vi frelst og ved tro. Det er ikke av dere selv men en Guds gave. Jesus kommer for å hente de som tilhører ham! De som venter og elsker hans åpenbarelse. Trøst da hverandre med disse ord! Lovet være Gud og Lammet

 

 • 1 Kor 15:51-54: Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles, i et nu, i et øieblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal opstå uforgjengelige, og vi skal forvandles. For dette forgjengelige skal bli iklædd uforgjengelighet, og dette dødelige bli iklædd udødelighet. Og når dette forgjengelige er iklædd uforgjengelighet, og dette dødelige er iklædd udødelighet, da opfylles det ord som er skrevet: Døden er opslukt til seier.

 

Her ser vi at løfte om de troendes udødelig gjøring og forvandling er bundet sammen med forvandlingen når Jesus kommer.  Døden blir oppslukt til seier når Jesus henter sine. Da skal de døde i Kristus først oppstå og ikledd udødelighet sammen med vi som lever og ikke er hensovet. Vi som lever skal ikke komme i forveien for de som er sovnet inn i troen på Jesus. For de døde i Kristus skal først oppstå. Så skalvi sammen med dem rykkes opp i skyer og opp i luften for å være sammen med Herren. Det står i den forbindelse om en bryllupsfest som skal feires i Himmelen. Dette skal altså skje ved den siste basun. 

 

Kun ett sted i det profetiske ord kan vi lese om en rekke av basuner som invarsler begivenheter i endetiden.  Det er i Johannes sine endetids syner i Johannes Åpenabring. Der kan vi også lese at Guds hemmelighet vil bli fullbyrdet ved den syvende og siste basun! Guds hemmelighet må være Guds menighet og Jesu Kristi bldokjøpte brud. Fullbyrdelsen av Guds menighets helligelse og likedannelse med Kristi bilde. Guds hemmelighet som er Kristus og hans legeme Menighetens fullbyrdelse. 

 

 • Åp 10:7: men i de dager da den syvende engels røst blir hørt, når han skal blåse i basunen, da skal Guds hemmelighet være fullbyrdet, således som han forkynte for sine tjenere profetene.  

 

Profetene talte om den nye pakts herlighet da Guds lov skulle innskrives på våre hjerter. En ny pakt som skaper ett hus som er langt herligere en det første husets herlighet. Den nye pakts herlighet som skal fremstille en ren og ubesmittet brud for Jesus. Forvandlet fra hjerte og utover. Når Guds hemmelighet er fullbyrdet ved den syvende og siste basun i Åpenbarings boken og brudens opprykkelse skal skje ved den siste basun vil det være naturlig å tenke at dette er en og samme hendelse som både Paulus talte om og så og som Johannes fikk se i sitt syn. Når også Paulus sier bortrykkelsen er en hemmelighet faller brikkene enda mer på plass. Ved den siste basun skal det skje. Den ene av Åpenbaringsbokens to endetids menigheter Filadelfia fikk også løfte om bevarelse og utfrielse ut og i fra den kommende prøvelsens time som skal kommer over hele jorden. Endetids menigheten skal altså inn i den store prøvelsens time og bortrykkelsen blir en utfrielse ut fra trengsel.

 

 • Åp 3:10-12: Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg og fri dig ut fra den prøvelsens stund som skal komme over hele jorderike, for å prøve dem som bor på jorden. Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, forat ingen skal ta din krone! Den som seirer, ham vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel, og han skal aldri mere gå ut derfra, og jeg vil skrive på ham min Guds navn og navnet på min Guds stad, det nye Jerusalem, det som kommer ned fra himmelen fra min Gud, og mitt navn, det nye. 

 

Her ser vi både Jesu gjenkomst, prøvelsens time, det å seire og løftet om og fries ut i fra den kommende prøvelsens time gis i løfte til Filadelfia menighet. Mens Laodikea åpenbart er endtidens frafalne menighets karismatikk og hovmodige kristne som tror de har alt og er rike så er Filadelfia en representant for de sanne kristne Jesu etterfølgere som holder fast på Ordet og trofast følger i Jesu fotspor. Derfor får de høre: Hold fast på det du har for at ingen skal ta din krone. Endetidens sanne menighet har seiers kronen i vente når brudgommen kommer. Den som holder ut til enden skal bli frelst. Vist er det prøvelser og trengsler i denne verden og den siste skal bli den største. Mange er den rettferdiges ulykker, men Herren utfrir ham av dem alle.(Salm 34:20) Når vi så leser om de syv basuner og hvilken begivenheter de invarsler skjønner vi Jesu ord om en trengsel som aldri før har vært. Men lyspunktet er: Ved den siste basun skal det skje. Etter det kommer det 7 forferdelige Guds vredesskåler som skal tømmes utover jorden. Derfor er det altså ganske klart at Guds sanne endetids menighet skal rykkes opp etter den siste store trengsel/prøvelses tid men FØR Guds vrede tømmes ut over en Antikristelig jord.  

At den siste Guds basun skulle bety noe annet en den siste av de 7 Guds basuner før vreden som Guds engler blåser i endetiden fremstår i beste fall som menneskelig ønsketenkning.. Mye tyder derfor på at den siste basun som bortrykkelsen sies og skje ved er nettopp ved den siste(syvende) basun vi der i Åpnbaringsboken leser om. For da skal Guds hemlighet være fullbyrdet. Så det er høyst intresant og aktuelt å studere hvilken hendelser Åpenbaringsbokens syv basuner invarsler. Selv om Guds vredes skåler da enda ikke er tømt utover jorden skal Jordens egen ondskap, stridigheter og antikristens ånd føre menneskeheten ut i en prøvelsens time som det aldri før har vært. En tid hvor Guds menighet skal lutres og de sanne kristnes tro skal komme ut som det kostligste gull. Som Guds ord sier er den prøvede tro mer dyrebar en gull. Gullet blir kun renset ved at ildens lutring får skilt bort slaggstoffet. Derfor er prøvelser og trengsel noe man må forvente at øker på intil Jesus henter oss som tilhører ham hjem til seg.  Det blir krig, sult, forførelse og vanskelige tider der den sanne troen blir vanskelig å finne. Natur katastrofer og voldsomme begivenheter på rekke og rad. Noe Jesus også klart påpeker i Matt 24 når hans kristne disipler spør om hva tegnet på hans komme og tidsalderens ende skal være. 

 

 

 • Matt 24:3: Men da han satt på Oljeberget, gikk hans disipler til ham i enrum og sa: Si oss: Når skal dette skje? og hvad skal tegnet være på ditt komme og på verdens ende?  

 

Så kommer Jesus med en rekke tegn som starter med Templets ødeleggelse som skjedde i år 70 etter Kristus og fortsetter med krig og rykter om krig som er begynnelsen til fødselsveene. Noe som ganske sikkert pekte mot første og andre verdens krigens redsler. Når fyrsten av Østerike med sin kone ble drept i Saravjevo av en hvis navn betydde begynnelse sto det frem en Pinse/Same profet i Nord Norge som talte Nå børjar fødslobondarna. Nå starter fødselsveene. Uten at han viste noe skjedde fyrste drapet som utløste første verdens krig samtidig som han kom med den profetien. Så fikk vi en blodig første verdens krig som igjen førte til mellomkrigsårenes hunger og nazismens fremmarsj med påfølgende ildkraft og grusomheter gjennom andre verdens krig. En krig som særlig gikk utover Jesu minste brødre Jødene. 

 

 • Matt 24:6-8: Og dere skal høre krig og rykter om krig; se til at dere ikke lar dere skremme! for det må så skje, men enden er ikke enda. For folk skal reise sig mot folk, og rike mot rike, og det skal være hunger og jordskjelv både her og der.  Men alt dette er begynnelsen til veene. 

 

Både i mellomkrigs tiden og under andre verdens krig lød det kraftige rop og vekkelser om at Jesus kommer meget snart. Gudshusene var fylt til randen av mange mennesker som søkte Jesus og forventet Jesu snare komme. Predikanter pekte på alle Jøder som strømmet hjem til sitt hjemland Israel og at det var fikentreets tegn om at nå kommer Jesus snart igjen. Men noe de kanskje overså var denne setningen: Enden er ikke enda og den lignende setning i fra Matt 25:5: Men da brudgommen gav seg tid, så slumret de alle inn og sov. Selv om en del vekkelser fortsatte i ti årene etter andre verdens krig kom det etterhvert inn en dyp åndelig søvn og sløvhet blandt de kristne. Alle Jomfruene sovnet inn. Men så har vi altså også løfte fra Matt 25 om at det igjen skal lyde ett rop midt på natten: Se brudgommen kommer. Gå ham i møte. Da skal alle gjøre sine lamper istand men bare de kloke tar seg bryet med å bære med seg kanner med ekstra olje. Det siste er jeg overbevist om at er at de kloke jomfruer(kristne renset ren i blodet) som knuser sin egenvilje i lydighet til Guds ordets kanne. Da lever man av og ut i fra livet med Kristus ut fra Guds ord. Således blir det ikke bare olje på bekjennelsens lamper men også ett rikere Kristus liv som gjør at vi står rede infor endetidens mørke natt og Jesu gjenkomst. For slutten av Nådens tid og rett før Jesu gjenkomst skal være preget av en trengsel uten sidestykke. 

 

 • Matt 24:21-22:  for da skal det være så stor en trengsel som ikke har vært fra verdens begynnelse inntil nu, og heller ikke skal bli. Og blev ikke de dager forkortet, da blev intet kjød frelst; men for de utvalgtes skyld skal de dager bli forkortet. 

 

Dette er åpenbart vers som omhandler trengselstiden. Både de 7 første basuner og de påfølgende Guds vredesskåler som i siste del før tusenårs riket skal tømmes utover en ond, antikristelig og jødehatende verden. Folk skal reise seg mot folk og det skal være hunger og jordskjelv både her og der.(Matt 24:7) Mange skal ta anstøt, og de kristne skal forråde hverandre og hate hverandre. Da skal de overgi dere til trengsel og slå dere ihjel, og dere skal hates av alle folkeslag for mitt(Jesu) navns skyld.(Matt 24:9) (Matt 24:10) Fordi lovløsheten tar overhånd skal kjærligheten bli kald hos de fleste.(Matt 24:12). Men de som holder ut til enden skal bli frelst.(Matt 24:13). Ve de fruktsommelige og dem som gir die, i de dager!(Matt 24:19)

 

Jesus forteller om ting som åpenbart handler om Israel og Jødene og ting som handler om de kristne Jesu kristi Disipler. Han oppfordrer oss som leser om å lære av fikentreet(Israel) og ut fra det kunne regne ut når tiden for hans gjenkomst nærmer seg. Da skal vi vite at Jesus er nær og står for døren. (Matt24:32-33) Altså er det åpenbart at det finnes Kristne Jesu Kristi disipler som lever når dette skjer. Ellers hadde vi ikke behøvd å se på Israel fikentreet for å regne ut at Jesus kommer snart igjen. I Luk 21:29 når Jesus taler om de samme ting sier han se på fikentreet(Israel) og alle trær(alle andre nasjoner). Vi skal altså som endetidens menighet kunne se at Jesu endetids forkynnelse om krig, naturkatastrofer, hunger og forfølgelse av både Jøder og Kristne hender ret for våre øyne. Da skal vi vite at han er nær og står for døren og at den som holder ut til enden skal bli frelst. Dette betyr ikke at vi kan vite dagen og timen men vi skal vite tids perioden for Jesu gjenkomst. I tillegg er det her åpenbart at endetids menigheten skal igjennom noen dager med hard trengsel. Men om de dager har begynt eller når de begynner kan man selvfølgelig ikke si. For alt folk i sin samtide viste kunne starten på andre verdenskrig vært den store trengsel. Så ingenting av dette lar oss tidfeste Jesu gjenkomst. Men vi skal vite at hans gjenkomst er nær og står for døren. 

 

 • Mark 13:29-33:således skal også dere, når dere ser dette skje, vite at han er nær for døren. Sannelig sier jeg dere: Denne slekt skal ingenlunde forgå før alt dette skjer. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå. Men hin dag eller time vet ingen, ikke engang englene i himmelen, ikke engang Sønnen, men alene min Fader. Ta dere i vare, våk! For dere vet ikke når tiden er.

 

Når vi så leser Åpenbaringsbokens tale om de begivenheter de syv basunen invarsler stemmer det overens både med Profeten Daniel og Jesu endetids forkynnelse. Det blir som Jesus forutsa i Matt 24 krig, rykter om krig, forfølgelse, sult og natur katastrofer. Det er natten og nøden som råder når Jesus kommer tilbake og frir sine ut av denne verden. Når mange predikanter hevder tiden rett før Jesu gjenkomst skal være rosenrød der vi kristne nærmest skal ta over styre og stell er det en klar vei til forførelse. Mange falske profeter skal står frem sier Jesus i Matt 24:11. Det er der samme som skjedde på profeten Jermias sin tid. Mens Jerminia forkynte at krig og dom over Israel nærmet seg forkynte alle andre profeter at det var fred og ingen fare. Til slutt fanget de Jermias og la han ned i en brønn så de skulle slippe å høre hans dom og mørke forkynnelse. Men denne verden har alltid ligget i det onde og endetiden er fremfor noe preget av at det lider med natten i bare mørkere og mørkere grad. Så det som gjelder er at vi som Guds folk vandrer som lyd i mørket og går mot strømmen. Da er det fortsatt muligheter for både vekkelse, frelse, åndens kraft og liv for hver som tror. La oss iklede oss lysets våpen og avlegge mørkets gjerninger. 

 

 • Rom 13:11-14: Og dette må vi gjøre, da vi kjenner tiden, at timen er kommet da vi skal våkne op av søvne; for frelsen er oss nærmere nu enn dengang vi kom til troen. Det lider med natten, og det stunder til dag; la oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iklæ oss lysets våben! La oss vandre sømmelig, som om dagen, ikke i svir og drikk, ikke i løsaktighet og skamløshet, ikke i kiv og avind, men iklæ dere den Herre Jesus Kristus, og bær ikke således omsorg for kjødet at det vekkes begjærligheter!

 

Det lider med natten Politisk. Det lider med natten Religiøst. Det lider med natten i verden. Det lider med natten i Menigheten. Var dette virkeligheten på Paulus sin tid er det langt mer virkelig i vår tid. For før morgenen gryr må den mørkeste natt trede frem. Midt på natten lyder ett rop. Se Brudgommen kommer. Han kommer før å skjule sin brud mens Guds vrede tømmes utover jorden. Men brudgommen kommer også som en tyv om natten. Alle jomfruer sovnet inn. Kun halvparten gjorde seg istand på rett måte da de våknet opp. For om det er midt på natten i denne verden skal skal vi være lysets og dagens barn. 

 

 • 1 Tess 5:1-6: Men om tidene og stundene, brødre, trenger dere ikke til at noen skriver til dere; Dere vet jo selv grant at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier: Fred og ingen fare! da kommer en brå undergang over dem, likesom veer over den fruktsommelige, og de skal ingenlunde undfly. Men dere, brødre, er ikke i mørket, så dagen skulde komme over eder som en tyv; for dere er alle lysets barn og dagens barn; vi hører ikke natten eller mørket til. La oss derfor ikke sove, som de andre, men la oss våke og være edrue! 

 

Alt i det profetiske ordets endetids forkynnelse tyder på at det er natten PÅ ALLE MÅTER. Fordi all Bibelsk endetids tale om tiden rett før bortrykkelsen og Jesu gjenkomst taler om natt, tidenes værste trengsel, mangel på sann tro, åndelig søvn, krig, sult, behov for å flykte til fjels, hat mot kristne og hat mot Jøder.

Når man så i tillegg legger til alle de andre profetiske advarsler om mørke og vanskeligheter i endetiden blir det tindrende klart at det på alle måter vil være natten når Jesus kommer for å hente sine. Men om det betyr bortrykkelse i midten eller på slutten av den siste store trengsel og vredes stid kan ingen påstå med sikkerhet. Det kommer an på hvor lang tidsperiode Guds vrede skal foregå og om det regnes som en del av siste del eller etter. Men bortrykkelsen skal skje ved den siste basun. Om det betyr etter hele den store trengsel så må basunene og Guds vredes skåler gå parralelt. I såfall har Gud en plan for å skjule oss mens vi er på jorden. For han tømmer ikke sin vrede over Jesu brud. Derfor tror jeg at vi feirer brylupp i himmelen når Guds vrede skjer. 

 

Nåvell. Dette med eksagt når Jesus henter sine kan vi ikke si med total sikkerhet! Men ut fra de syv basuner og at Guds hemlighet er fullbyrdet ved den syvende basun toner det frem at det mest sannsynelig er bortrykkelse rundt midten av den siste store trengsels tid, og at de syv Guds vredeskåler så tømmes ut. Da kommer himmel legemer i brann og det blir nesten ulevelig på jorda. 

 

Derfor tror jeg personlig ikke at Guds menighet skal være her når det skjer og Gud tømmer sin vrede over jorden. Legger vi også til løfte til Filadelfia om å bevares i gjennom og fries UT I FRA den kommende prøvelsens time tror jeg bortrykkelse midt i er det mest sannsynelige. Alternativt må Gud finne på en måte som gjør at vi ikke blir rammet av hans vredeskåler når de tømmes ut selv om vi er på jorden. Noe Gud selvfølgelig er kapabel til. Men isåfall må de syv basuner og de syv vredeskåler skje på samme tid. Noe som ikke virker sannsynelig ut fra hvordan det er viet plass i Åp og at Guds hemlighet er fullbyrdet ved den siste basun før Åpenbaringen går videre og beskriver verre hendelser.

 

Nåvell. De profetiske ord er sjelden noen eksagt kronologi. Mange ganger går syner frem og tilbake i tid og profetene sto på høyder og skuet ofte kun de store fjelltopper i fremtidens begivenheter. Vi kan derfor ikke lage en eksagt kronologi kun ut fra hvilket vers og kapittel ting står i. Ett mektig eksempel på det er også fra Matt 24 der Jesus i to vers både taler om Guds hemlighet Bruden og dens opprykkelse, Guds vrede og sitt kongelige komme synelig for alle mennesker. 

 

 • Matt 24:29-31: Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal alle jordens slekter jamre sig, og de skal se Menneskesønnen komme i himmelens skyer med kraft og megen herlighet. Og han skal sende ut sine engler med basunens veldige røst, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra himmelbryn til himmelbryn.

 

Veldige løfte om at Jesus skal komme tilbake å samle alle sine utvalgte ETTER DE DAGERS TRENGSEL I samme kapittel står den delen som handler om bortrykkelsen beskrevet både alvorlig for dem som ikke er rede men trøstefult for den som hører Jesus til og er rede infor hans gjenkomst.

 

 • Matt 24:40-44: Da skal to være ute på marken; en blir tatt med, og en blir latt tilbake. To kvinner skal male på kvernen; en blir tatt med, og en blir latt tilbake. Våk derfor! for dere vet ikke hvad dag eders Herre kommer. Men det skal dere vite at dersom husbonden visste i hvilken nattevakt tyven kom, da vilde han våke, og ikke la nogen bryte inn i sitt hus. Derfor vær også dere rede! for Menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker. 

 

 

Igjen formanes vi til å være rede til enhver tid for  Jesus kommer i den time vi ikke tenker.  Derfor er det også så viktig at vi har stor ydmykhet infor disse spørsmål og hendelser. Han kommet i den time vi ikke tenker. Derfor velger jeg heller ikke å være bombastisk i min tolkning av Når han kommer. Men han kommer igjen for å hente sin blodkjøpte brud. Ds skal to ligge i en seng. En bli tatt med og en bli latt tilbake. Jesus rykker sine opp i skyen. Trøst da hverandre med disse ord er budskapet til Guds menighet og Jesu kristi Disipler om disse ting. Om vi rykkes bort i starten, i midten eller mot slutten så vet vi at uansett hva som kommer på er Gud mektig til å bevare oss og skal fri oss ut i fra den kommende prøvelsens time.

 

Vi har ingen grunn til å frykte så lenge vi står på klippen Kristus. Der har vi VIP plasser til endetidens store slutt drama. Om hav og brendinger bruser er vi forankret innenfor forhenget i Himmelen og står på klippefast grunn i troen på Jesus. Vær ikke bekymret for noe men la i alle ting dine begjæringer komme frem for ham i påkallelse og bønn med takksigelse. Guds fred som overgår all forstand skal bevare våre hjerter og våre tanker i Jesus Kristus. Uansett hva vi møter her nede er vi evig trygge i ham som kjøpte oss fra jorden med sitt dyrebare blod. Ære være Jesus! 

 

 • Rom 8:35-39: hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller hunger eller nakenhet eller fare eller sverd? som skrevet er: For din skyld drepes vi hele dagen; vi er regnet som slaktefår. Men i alt dette vinner vi mere enn seier ved ham som elsket oss. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nu er eller det som komme skal, eller nogen makt, hverken høide eller dybde eller nogen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Martin Lauchenauer | Svar 17.06.2018 18.58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

Gjermund Kvamme 18.06.2018 06.41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE