Bruden og Skjøgen

Bruden og Skjøgen

Lagt inn 10 Januar 2012

Bruden og Skjøgen


I emnet bruden og skjøgen er det viktig å være klar over to ting. Likeson Bruden har sitt politiske og åndelige avbilde og hovedstad har skjøgen sitt politiske og åndelige avbilde og hovedstad. M ange klarer ikke å kjenne igjen bruden og skjøgen  fordi dem kun ser det som peker på det politiske eller kun det åndelige i prodetordet. 


Mange er også mer opptatt av å koble skjøgen til ett religiødt parti og derfor blir dem blind for skjøgens ånd i eget liv og egen menighets tilhørighet. Dette er partisinn som legger folk åpen for skjøgens forførelser og horeliv. Skillet mellom Bruden og Skjøgen går midt gjennom  og utenfor alle kirker og menigheter. Derfor avsløres skjøge kristendommen på ånd og livet. Der åpenbares hvilken tilhørighet man i sannhet har. 


Mens brudens hovedstad  i tusenårsriket er Jerusalem er skjøgens hovedstad i endetiden babylon. Det finnes flere teorier om hva som er endetidens Babylon. Fra Mekka, til New yourk og Rom. Det finnes gode argumenter for alle. Men det er ikke emnet vi skal se på her nå. Her skal vi se på hva Guds ord setter som Åndelige kjennetegn og forskjell på Bruden og Skjøgen. Det er også avgjørende for og bli bevart særlig innfor endetidens skjøge ånd og forførelse. Selv om det også gir klare indikasjoner på hva som er/blir den politiske skjøge og Babylon i Endetiden. 


Jesu brud er kjøpt med Jesu blod fra alle verdens stammer og folk. Så har Jesus dannet, formet og helliget henne i vandringen her nede. Skjøgen er  de som begynte på den samme veien i tro på Jesus men som også ville ha andre "menn". Enkelt sagt kan vi si at der kun er en bokstav som skiller Brud og Skjøge.  Tro og Utro. Mens Bruden er et resultat av Nådens verk, så er Skjøgen et resultat av den nåde som er forvent til skamløshet. Bruden er frukten av Jesu verk i de gjenfødte Guds folk. Skjøgen er frukten av Djevelens arbeid blant Guds folk.


Derfor tror jeg ikke det er noe tilfeldighet at Gud har satt det lille Judas brevet, som omtaler de som har sneket seg inn og forvent nåden til skamløshet, rett før Johannes åpenbaring, der Skjøgen omtales så klart. Den som har øre han høre hva Ånden sier til menighetene!

 

 

Jud 1:4: For nogen mennesker har sneket sig inn, som denne dom allerede for lenge siden er opskrevet for: ugudelige, som forvender vår Guds nåde til skamløshet og nekter vår eneste hersker og herre, Jesus Kristus.

 

Kjennetegnet på Skjøgevesenet er at hun fornekter muligheten til å ha Jesus Kristus som Herre og Hersker. Muligheten til fullstendig lydighet og seier over synden står for Skjøgen som lovtrelldom og umulig. Skjøgen kjennetegnes derfor av sitt Utroe sinnelag, mens Bruden vandrer i Troskap til sin fremtidige Brudgom Jesus. 

 

Derfor representerer Skjøgen og Bruden to rake motsetninger, og de står hverandre imot liksom Ånden og kjødet gjør det i vært frelst menneske. Bruden korsfester kjødet og vandrer etter Ånden. Men Skjøgen vandrer etter kjødet og ikke etter Ånden. Skjøgen vil ha Jesus som brudgom samtidig som hun følger sitt eget kjød.  Bruden vandrer i troskap og lydighet til sin brudgom og mester. Hun har gjort seg rede til brylupet ved å spinne på sine Brudekledning i troskap, kjærlighet og forventning til sin Brudgom Jesus Kristus.

 

Åp 19:7-8: La oss glede og fryde oss og gi ham æren! for Lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort sig rede, og det er henne gitt å klæ sig i rent og skinnende fint lin. For det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger. 

 

 

Bruden arbeider hver dag på sin frelse med frykt og beven og hater synden. Bruden bekjenner og holder frem Jesus Kristus, ikke bare som frelser, men som hersker og Herre. Troskapen til Kristus og adskillelsen fra verden er brudens kjennetegn og det som skiller henne fra Skjøgen og hennes døtre. Bruden underordner seg sin Brudgom Jesus Kristus og vandrer lydighetens vei til Herren bud.

 

 

Fil 2:12: Derfor, mine elskede, likesom I alltid har vært lydige, så arbeid, ikke bare som i mitt nærvær, men nu meget mere i mitt fravær, på eders frelse med frykt og beven;

 

 

Bruden har den hellige ånd som Herre. For henne er nådens tukt en glede og velsignelse. Hun kjennetegnes på fruktene av omvendelsen som er et verk av Guds nåde i hennes liv. For henne er Nåden ikke bare tilgivelse men først og fremst hjelp til rette tid. Bruden elsker Guds lover! Derfor er hun salig og går i fra seier og til seier.

 

 

Sal 1:1-2: Salig er den mann som ikke vandrer i ugudeliges råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov og grunder på hans lov dag og natt.

 

 

Med denne innstillingen venter Bruden på sin Brudgom Jesu gjenkomst. Jesus kommer meget snart! Han kommer for å hente sin sannhetselskende og blodkjøpte brud! Blodet er prisen som Bruden er kjøpt til himmelen fra jorden med. Blodet renser henne så lenge hun vandrer i lyset og vandrer i ydmykhet. For den ydmyke gir Gud nåde! Hun har ydmyket seg i dette livet og skal opphøyes i det kommende og herske sammen med sin Brudgom Jesus.Åp 5:9-10:  og de synger en ny sang og sier: Verdig er du til å ta boken og åpne seglene på den, fordi du blev slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt, og gjorde dem til et kongerike og til prester for vår Gud, og de skal være konger på jorden!

 

 

Bruden er Brudgommens like. Hun har vandret i Jesu fotspor. Likesom Jesus altid gjorde faderens vilje her nede, så søker Bruden alltid Guds vilje med sitt liv. Hun grunder på hans lov dag og natt for å se om det er noe mer land og innta. Dag og natt i lyse og mørke tider søker bruden om det er noe mer hun kan gjøre for sin Herre og mester, som har løskjøpt henne ut med sitt dyrebare blod. Bruden er de som har tatt imot Jesus som sin personelige frelser, herre og eksempel til etterfølgelse. De som i sannhet tror på hans navn.


Joh 1:12-13: Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn; og de er født ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. 

 

Bruden er født, ikke av mans eller kjøds vilje, men av Gud. Det er den frie kvinnes barn som Guds ord taler om. Da henvises det til Abrahams sønn Ismael som han fikk med sin trellkvinne, og da i sammenligning med hans sønn Isak, som han fikk med sin hustru Sara.

 

 

Trellkvinnens sønn var, og er, et resultat av manns og kjøds vilje. Det var Sara og Abraham som prøvde å hjelpe Gud til vekkelse og barnefødsel. Århundrer med kamp, lidelse og strid ble fruktene av det. Skjøgen er åndelig talt en frukt av trellkvinnens barn i menighetene. Hun føder barn til trelldom under synden og gjenstridigheten mot Guds ord. Mens det kun er den fri kvinnes sønn som er arving til staden med de faste grunnvoller. Isak var sønnen som var lovet etter Guds løfte og de to har intet samfunn. Derfor står det til den sanne troende Brudeskare:

 

 

Gal 4:30-31: Men hvad sier Skriften? Driv ut trælkvinnen og hennes sønn! for trælkvinnens sønn skal ingenlunde arve med den frie kvinnes sønn. Derfor, brødre, er vi ikke trælkvinnens barn, men den frie kvinnes.

 

 

Den frie kvinnes barn er gjenfødt ved Ordet og Ånden. Vi er født til borgere av en annen stad enn denne jordiske. Bruden har derfor sin lyst i det himmelske og sin troskap til sin trolovede brudgom, Jesus Kristus, alene! Bruden er født av Ånden og vandrer derfor i og etter Ånden.


 

Joh 3:5-6: Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg dig: Uten at nogen blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd. Skjøgen er hennes rake motsetning. Skjøgen er jordvendt og kjødelig. Skjøgesinnet kan ikke være trofast. Skjøgen farer hit og dit og har mange elskere. Skjøgen elsker kjøtt fordi hun er enten født av kjødet eller falt fra det Åndens liv hun engang hadde. Hun vil gjerne ha den frelsende nåde, men den delen av nåden som opptukter og fører inn i lydighet og troskap, den fnyser skjøgen av. Derfor blir hun heller ikke med den dagen anskriket lyder.

 

 

Åp 17:3: Og han førte mig i ånden ut i ørkenen, og jeg så en kvinne sitte på et skarlagenrødt dyr, som var fullt av bespottelses-navn og hadde syv hoder og ti horn.

 

 

Guds ord viser oss at Skjøgen er motstykke til Brudens rene sinn og troskap. Skjøgen står bruden etter livet. Ja, hun er drukken av de helliges blod og hun bærer bespottelses navn antageligvis mot de som er av Bruden. Jeg kan ikke påstå med sikkerhet hva disse kallenavn består i. Men man trenger ikke stor fantasi for å tenke på alle de bespottelses navn som kastes etter Brudeskaren og de som vil stå fast på Ordet i vår tid. Lovtrell, enfoldig, bokstavtro, ortodoks, konservativ, gammeldags, fundamentalistisk osv osv. For å dekke over sitt eget horelivs vin og lære, kaster Skjøgen ut alle mulig beskyldninger mot Bruden og de hellige og rene av hjertet. Få spredd mest mulig vantro og anklager mot Bruden er sikkert en naturlig og effektiv metode for slike krefter. Angrep er beste forsvar. Djevlen og den antikristelig ånd er hennes drivkraft og derfor bruker hun anklager som sin mentor anklageren. Dette for å skjule sitt eget åndelige horeliv.

 

 

Åp 18:3: for av hennes horelevnets vredes-vin har alle folk drukket, og kongene på jorden har drevet hor med henne…….

 

 

Åp 18:23: og lys av lampe skal ikke mere skinne i dig, og røst av brudgom og brud skal ikke mere høres i dig; for dine kjøbmenn var stormennene på jorden, fordi alle folk blev ført vill ved din trolldom.

 

Skjøgen har fylt hele jorden med sitt horeliv og trolldom. Det er ikke syndefall, men notorisk utroskap mot den Herre Jesus Kristus, vranglære om nåden og den falske profets tegn og under. Det lovløse evangeliet som bereder den frafalne kirke for Antikrist, den lovløse. Kan godt hende det også i dette vil innlemmes en del av verdens falske religioner også. For vi har sett tegn til fremstående kjendis predikanter innen den karismatiske bevegelse som til og med har begynt å lefle med Islam og påstår Alla er den samme Gud som vi kristne tror på. Men i særdeleshet ser vi Ett stort kjennetegn på skjøgen og den antikristelige Ånds frafals samling og det er Lovløsheten.

 

2 Tess 2:7-8 For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nu holder igjen, ryddes av veien; og da skal den lovløse åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme.      

 

 

Lovløshetens hemmelighet er skjøgekristendommens kjennetegn. Nåde uten lov. Det lovløse evangelium. Flertallet er aldri på Guds side. Skjøgen og hennes døtre forfekter en kristendom uten troskap, uten lydighet og uten denne bibelske Guds nåde.

 

 

Skjøgen har ikke opplevd Guds nåde i sannhet. Hun er det uekte barn som kun vil løpe etter opplevelser og følge sine egne lyster eller det en gang ekte barn som har forlatt barnekårets vei i sin lyst etter kjøtt. Hun vandrer i beskuelse og vil ha nåde uten lov. Horeliv og verdslighet er Skjøgens kjennetegn. Skjøgen går snikveier. Skjøgen kommer med unnskyldninger for sitt horeliv! Derfor er det utroskapen som preger skjøgesinnet akkurat som troskapen preger Brudesinnet. Det er når vi døder kjødet at vi står fri til å ekte Kristus Jesus. Hvis ikke skal vi kalles en horkvinnne/skjøge Åndelig talt.

 

 

Romerbrevet 7:2-6:  Den gifte kvinne er jo ved loven bundet til sin mann så lenge han lever; men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen. 

 

Derfor skal hun kalles en horkvinne om hun, mens mannen lever, ekter en annen mann; men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, så hun ikke blir en horkvinne om hun ekter en annen mann.

 

Derfor, mine brødre, døde også dere fra loven ved Kristi legeme, forat dere skulde høre en annen til, ham som er opstanden fra de døde, så vi kan bære frukt for Gud. 

 

For da vi var i kjødet, virket de syndige lyster, som vaktes ved loven, således i våre lemmer at vi bar frukt for døden; men nu er vi løst fra loven, idet vi er død fra det som vi var fanget under, så vi tjener i Åndens nye vesen, og ikke i bokstavens gamle vesen."

 

Vår person, vilje og da vårt gjenfødte sinn er kvinnen, vårt kjød er den første mann. Denne mann drepte Kristus, for å kjøpe oss fri fra loven som bandt oss til mannen. Når jeg erkjenner at det gamle menneske ble korsfestet med Kristus og akter meg som korsfestet med ham, er jeg ikke lenger trellbudet under loven som bandt meg til mannen. Derfor er eg fri til å ekte en ny mann. Dette er Jesus Kristus. 

 

Når jeg har gjort dette, og atter går tilbake til å tjene kjødet, SAMTIDIG som jeg vi ha Kristus som brudgom, da dømmer loven meg som en ekteskapsbryter, i det jeg bryter ektepakten jeg har gjort med Kristus. For det var jo for at syndelegmet skulle bli til intet, så vi ikke mere skulle tjene synden (den første mann) at det gamle mennesket med dets lyster og begjæringer (altså den første mann) ble drept. 

 

 

Den jeg elsker beviser hvem jeg er. Forsøker jeg både å elske Kristus og synden, dømmer derfor Guds Ord meg med rette som en skjøge. Skjøge og Brud har kun en bokstav som skiller dem. Utro og tro. Bruden korsfester kjødet med dets begjeringer og tjener Guds lov med sitt sinn idet hun stadig jager mot fullkommenheten. Om hun faller, så vandrer hun i lyset og bekjenner sine synder og da renser Jesus blod fra all synd. Men skjøgen tjener to herrer og hopper hit og dit som en brunstig kamelhoppe. Skjøgen hater Brudens troskap som dømmer hennes egen utroskap. For hva samfun har lys med mørke eller Kristus med Belial?

 

 

Det holder ikke å hele tiden bagatellisere menneskers spørsmål om: Hvorfor gjør dere ikke det som står i Bibelen? Hvorfor er dere ikke slik som ordet sier lengre? Nei, det skal du ikke ta så nøye. Sådanne skikker har ikke vi. Det var den tiden det. Vi lever i nåden vi, derfor er det ikke så nøye med lydighet til Guds ord. Skjøge argumentasjon!

 

 

Vi undergraver nådens evangelium og vår egen tro med alle disse verdslige og lettsindige bortforklaringer. Den skjøge ”kristne” kommer alltid med argumenter for sin utroskap og synd. Unnskyldninger for sin troløshet. Bruden derimot sier med Guds ord i Jakobs brev.

 

 

Jak 2:18:  Vis mig din tro uten gjerninger, og jeg vil vise dig min tro av mine gjerninger.

 

 

Vi kan, i Åp, lese at Skjøgen rir dyret. Dyret er denne verden og dens systemer. Mens Jerusalem-Offerstaden er Brudens hovedstad, er Skjøgens hovedstad Babylon-handelstaden. Hvor mange navnkristne forsamlinger har vel ikke dette kjennetegnet i dag? Verdsliggjorte med kjærlighet til verden, men med motstand mot deler av Guds ord og det som hører himmelen til. Handelskristne som kjøpslår evangeliet og falbyr, de hellige sannheter. Frelse uten gjenfødelse og omvendelse. Himmelferd uten å ha gått den smale veien som leder til livet.

 

 

Dette er Skjøgens kjennetegn. Der hun med kneisende og stolt nakke rir frem på dyret. Dyret er denne verden og dens systemer! Trolldom, tegn og under følger hennes vei. Dette er Satans kraftige virksomhet, med løgnens makt i tegn og under, som skal kjennetegne ”Kristenheten” i tiden rett før Jesu gjenkomst..

 

 

2 Tess 2:9: Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under,   Dette for at endog de utvalgte skal bli ført vill. Djevelen er en forfører av rang. Han omskaper seg til en lysets engel for å forføre Guds folk.

 

 

Matt 24:24: For falske messiaser og falske profeter skal opstå og gjøre store tegn og under, så at endog de utvalgte skulde føres vill, om det var mulig.

 

 

Men adskillelsen fra verden og den hellige lydighet og troskap til Herren er fraværende. Så innbilles endog evangeliske kristne at dette må være Gud, for det skjer så mye tegn og under. Men for bruden er det åpenbart. Utroskap og gjenstridighet er alltid en frukt av et stolt hjerte! Gud hater det stolte, forteller Guds ord oss. Derfor er Gud den stoltes fiende. Vennskap med verden er stolthet og fiendeskap mot Gud. Skjøgen er en frukt av stolthet og vennskap med verden hos de ”kristne”.

 

 

Derfor er Skjøgen alt det som bruden ikke vil være! Bruden er de som er tatt ut fra verden og adskilt til et Guds Eklisia, som menigheten betyr. Bruden er det folk som ingenting var, men som ved Guds nåde er kalt og utvalgt til å bli likedannet med brudgommens bilde. Har du sagt ja til dette kallet?

 

 

Skjøgen og hennes døtre vil bli stående selvbedratt tilbake, og vente på sin dom, når bruden opprykkes! Hun skal falle under den store trengsel og røken fra hennes pine skal stige opp i all evighet står det i Åp 18. Da skal Bruden og de hellige i himmelen rope halleluja!

 

 

Åp 19:1: Derefter hørte jeg likesom en sterk lyd av en stor skare i himmelen, som sa: Halleluja! Frelsen og æren og makten tilhører vår Gud!  

 

 

Etter Skjøgens fall er faktisk den første gang at noen sier halleluja i DNT. Når Skjøgen faller, som har gjort bruden så meget ondt og gått rundt med sine bespottelses navn, skal det bli jubel og glede i himmelen. Er du av bruden, så har du sikkert hørt noen av disse bespottelsesnavn du også; Lovtrell, Radikal, Konservativ, Dømmende, Fundamentalistisk osv. Ja, her tror jeg vi har mange av Skjøgens bespottelses navn.


Men en dag skal dette uvesenet med dets hovmodige kristendom få sin dom og sitt endelikt. Halleluja! Da er det som om man tar en pause fra bryllupsfeiringen for å juble over Skjøgens fall på jorden. Da har bruden kommet inn i Guds hytte på den onde dag og smaker himmelens herlighet. Når Guds vrede tømmes utover en antikristelig jord med skjøge kristendom og hat mot Jesu brud. Da vil til slutt også Skjøgen rammes av det dyret hun har ridd og i vandring sidestilt med Jesus. I det ser vi at det ligger både en politisk og religiøs side ved både skjøgevesenet og dets dom. Men på den Guds vredens dag skal Jesu brud være skjult i hans hytte. 


Etter at hun har gjennomgått veldige trengsler som har lutret bruden som gullet i ilden hentes hun hjem til han hun elsker, hjem til han hun både lovet og har vist troskap til når antikristens ånd og vrede gikk mot henne. For evig frelst og brylups feiring i triumf. Takknemligheten til Jesus som kjøpte oss fri med sitt dyrebare blod vil da være fantastisk og gjennomgripende. Lammet er verduf! Lammet er verdiig Han som kjøpte ofratil alle stamm mer folk til til Gud med sitt dyrebare blod! HALLELUJA!

 

 

Sal 27:5: For han gjemmer mig i sin hytte på den onde dag, han skjuler mig i sitt telts skjul;

 

Åp 19:7-8: La oss glede og fryde oss og gi ham æren! for Lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort sig rede, og det er henne gitt å klæ sig i rent og skinnende fint lin. For det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Lis Jensen | Svar 01.07.2014 14.43

Skøgen er Den Romersk Katolske Kirke.

Gjermund 02.07.2014 20.35

Helt enig!!! Men hun har spredd sitt horeliv over HELE jorden sier Guds ord. Så skjøge"kristne" finner vi i alle sammenhenger. Til alle går brudekallet ut!!!

Trond Skognes | Svar 21.06.2014 22.58

AMEN i Jesus navn!

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE