Forløst i fra all Lovløshet

Forløst i fra all Lovløshet! Lagt ut 28 August 2011

Forløst i fra ALL Lovløshet!

Lagt ut 28 August 2011

Tit 2:11-14: For Guds nåde er åpenbaret til frelse for alle mennesker, idet den optukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster og leve tuktig og rettferdig og gudfryktig i den nuværende verden, mens vi venter på det salige håp og åpenbarelsen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet, han som gav sig selv for oss for å forløse oss fra all lovløshet og rense sig selv et eiendomsfolk, nidkjært til gode gjerninger.

 

Her leser vi at Jesus vil forløse oss fra all LOVLØSHET og rense til seg ett eiendomsfolk, nidkjært til gode gjerninger. Vi skal være hans eiendomsfolk. Vi har altså ikke noen rettighet over oss selv men skal til fulle underlegges oss hans eierskap og styrelse. Dette er hans verk ved Guds nåde.

 

Eff 2:10: For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige, at vi skulde vandre i dem

 

Dette er derfor en sentral del av det Guds nåde er åpenbart til for oss! Derfor er det så alvorlig når mange predikanter forvender Guds nåde til skamløshet, og forfører folk til å tro at Nåden opphever Guds vilje, lover og bud. Det er en forvendt nåde som fører til skamløshet. Man eier ikke lengre skam for å bryte Guds lover og bud. For man har jo nåden og da er alt greit. Ved dette nekter de Jesus som herre og hersker. Man vil gjerne har Jesus som frelser og tilgivende makt og hans rensende blod men som Herre og Hersker blir han forkastet. Man har da ett lovløst evangelium og en lovløs nåde. 


At dette er meget alvorlig, for oss forkynnere, kan vi se særlig av Jesu advarsler mot falske profeter og at de skal kjennes på sine frukter. Der sier Jesus at mange skal komme på hin dag og si, har vi ikke profetert i ditt(Jesu) navn, gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn, utrevet onde ånder i ditt navn osv. Men Jesus skal da si til dem, Jeg har aldri kjent dere. Vik fra meg dere som praktiserte lovløshet. Det motsatte av lovløshet handler ikke om å følge lovgjerninger eller rettferdiggjøres ved loven for det skal være langt fra oss som Guds folk. Men vi må ha en rett Nådes forståelse og la nåden opp tukte så vi har Jesus som Herre og hersker og ikke bare som frelser og sonoffer.

 

Jud 1:4: For nogen mennesker har sneket sig inn, som denne dom allerede for lenge siden er opskrevet for: ugudelige, som forvender vår Guds nåde til skamløshet og nekter vår eneste hersker og herre, Jesus Kristus.

 

Disse mennesker som Judas brev her taler om "trodde" også på Jesus og ville han han på sin egen måte. Men de fornektet han som Herre og hersker. Dette fordi de hadde tilegnet seg en forvent nåde som ledet dem i sin ytterste konsekvens ut til skamløshet.  Jesus er kommet for å forløse oss fra ALL LOVLØSHET(Urettferdighet) og det leder til det motsatte av skamløshet .  Lovløshet og urettferdighet er to sider av samme sak og lovløshet fører til urettferdige handlinger enten mot Gud eller vår neste. Derfor bruker noen oversettelser Urettferdighet mens andre bruker Lovløshet om det samme ordet i Bibelen. Lovløshet er Urettferdighet. 

Mens nåden fører oss bort fra en lovløs vandring og inn i lydighet til Kristus, så kommer urett fra lovløshet og ryggesløs levnet. Forløsningen i Kristus Jesus skal forløse oss fra ett lovøst og ryggesløst liv. Muligheten til det fulbragte Jesus idet han viste seg som seiersherre på Korset. Det verket blir oss ti del ved Guds åpenbarte Nåde til frelse og forløsning i Kristus Jesus.

Dette verket begynner i oss det øyeblikk vi blir født på nytt og renset ren fra vårt gamle syndeliv. Da starter en vandring i og med Guds nåde. Dette fulbragte Jesus for oss ved sitt offer på Golgate. Så når vi tar imot dette offer vil han skrive sine lover i våre hjerter og sinn. Så fremt vi da fortsetter å bli helliget vil vi oppleve en herlig forløsning fra ALL lovløshet og vedbli i den fullkommenhet vi får i frelsesøyeblikket. Når roten er hellig er treet hellig så lenge vi vedblir i treet og da bærer frukter som er omvendelsen verdig. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogget ned og kastet på ilden. For med ett offer har Jesus gitt oss full forløsning.

 

Hebr 10:14-16: for med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Men det vidner og den Hellige Ånd for oss; for efterat han har sagt: Dette er den pakt som jeg vil oprette med dem efter hine dager, så sier Herren: Jeg vil gi mine lover i deres hjerter, og jeg vil skrive dem i deres sinn, 

 

Jesus har altså med Ett offer for altid gjort oss fullkomne, som blir helliget. Ved at han skriver sine lover i våre hjerter(hjerteviljen til å lyde Guds lover og bud) Holder vi oss da i Guds nåde vil den optukte oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster og leve Gudfryktig i den nåværene verden. Det er og bli og da fortsette og bli helliget i vår vandring. Nåden opptukter også til å undertvinge vårt eget legeme og vårt eget kjød i lydighet til Guds ord. 

 

Livet utgår fra hjertet og derfor vil hans lover(i Guds ord) skrevet på hjertet gjøre at Åndens liv råder over det vi gjør. Vi står Djevelen imot fast i troen og korsfester vårt eget kjød med Kristus. Da holder vi vår egenvilje og kjødets svakheter i trelldom under lydigheten til Kristus. Viljen og lysten til denne vandring er det Nåden gir og opptukter oss til. Dess mere vi da gir Ånden råderett og vandrer etter Ånden, dess mere vil kjødet korsfestes og vi vandrer i Guds nådes kraft som Kristi frigjorte træler som skriften også sier.

 

1 Kor 9:27: men jeg undertvinger mitt legeme og holder det i trældom, forat ikke jeg som preker for andre, selv skal finnes uverdig.

 

Dette vil altid være fruktene av den Bibelske Guds nåde. All annen Nådesforkynnelse er en forvendt nåde som i sin ytterste form fører ut i en skamløs ferd. Med dette som bakteppe er det meget alvorlig at det i de fleste kristne kretser er den forvendte nåde som er blitt rådende. Fruktene av den er manglende respekt for Guds ord og lemfeldig holdning til Guds lover og bud. 

 

Dette var Nikolaittenes store vranglære som Jesus hatet. Nikolaittene hevdet at det  var det samme hva de gjorde for Ånden var frelst og under Guds nåde. De mente at nåden var så stor at man ikke behøvde å lyde Guds ord og bud. Jesus hadde gjort det for oss og så lenge vi har nåden er det ikke så nøye hva vi gjør og hvordan vi lever. Men dette er en bibel fremmed og skamløs forvendt nåde. Den Bibelske Guds nåde virker tvert imot kraft til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster og bøye oss for Guds lover og bud. Her i ligger vår salighet og til dette er forløsningen i Jesus Kristus blitt oss til del. Vi kommer da i sannhet inn i den salige stilling vi kan lese om i Salme 1.

 

Sal 1:1-3: Salig er den mann som ikke vandrer i ugudeliges råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov og grunder på hans lov dag og natt. Han skal være lik et tre, plantet ved rinnende bekker, som gir sin frukt i sin tid, og hvis blad ikke visner, og alt hvad han gjør, skal han ha lykke til.

 

Det er da ikke snakk om de lover som kun gjaldt mellom det jordiske folk Israel og Gud i den gamle pakt fordi den hadde sin begrensede tid og var ett paktsforhold mellom Gud og det jordiske Israel. Men alle vi frelste av både jøder og hedninger er det åndelige Israel, og det vi leser i Guds ord om moral, Gudstjensteliv og forskrifter i den nye pakt blir vår lengsel og trang å bøye oss under. Det blir vår lyst og vår salighet og vi grunder da på hans lov dag og natt som salme 1 sier. Dette skapes ved kjærligheten som blir utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Kjærligheten driver oss. Derfor sier Jesus i Johannes 14.

 

Joh 14:21: Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker mig; men den som elsker mig, skal elskes av min Fader, og jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham.

 

Joh 15:9-10: Likesom Faderen har elsket mig, så har jeg elsket dere; bli i min kjærlighet! Dersom dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet, likesom jeg har holdt min Faders bud og blir i hans kjærlighet.

 

Vi hadde ikke klart dette i oss selv, og det var den gamle pakts svakhet. Men nå har vi fått som lovet en nye og bedre pakt. Der kommer Jesus og renser oss ren i sitt blod fra alle tidligere synder og  forløser oss ut fra lovløshet/urettferdighet. Det gamle blir forganget og vi ser at alt blir nytt! Så vi som var synderne blir nidkjære til gode gjerninger. Nidkjære til å adlyde det Guds ord sier og å gjøre godt og rett både mot Gud og vår neste. På denne måten blir det doble kjærlighetsbudet oppfylt i oss som ikke vandrer etter kjødet men etter Ånden.

  

Rom 8:1-4: Derfor er det ingen fordømmelse for dem som i Kristus Jesus, ikke vandrer etter kjødet men etter Ånden, for livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, gjorde Gud idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld fordømte synden i kjødet, for at lovens krav skal bli oppfylt i oss som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.

 

Så er du forløst kjære venn? Da er disse vers fra Titus 2 en kraftig prøvesten. Forløst i fra Lovløshet. Da blir lovens krav oppfylt i vår vandring etter Ånden under Jesu Kristi makt og eierskap. Det er virkelig forløsning. Da er vi ikke under fordømmelsen men frigjøres fra synden og dødens lov. Halleluja! Så kom til Jesus kjære venn og bli forløst fra ALL lovløshet! Fatt ett annet sinn og vend om! Til dette er vi avhengig av kraft og nåde til hjelp i rette tid fra den Himmelske verden. For Ånden og Kjødet står hverandre i mot i hele vår jordiske vandring. Dersom vi da vandrer etter Ånden vandrer vi i seier og fris fra ALL lovløshet. Vandrer vi etter kjødet skal vi også høste dets frukter som er fordervelse. Da er det godt å vite at vi er lovet kraft til denne vandringen! Halleluja! Den hellige ånd gir kraft til denne vandringen. 

 

Vandringen starter når vi kommer inn gjennom den trange port i gjenfødelsen. Det gamle blir forganget se alt blir nytt. Med hjertet tror vi til rettferdighet og med munnen bekjenner vi til frelse. Da begynner ett helt nytt liv. Jesus blod renser da ren fra all synd og så gir han oss forløsning fra ALL lovløshet. Dere skal få kraft lyder løftet til enhver som har kommet inn på denne veien. Kraft til vandringen og så skal vi får være hans vitner. Vitner i liv og lære. Til dette har frimodigheten stor lønn så vi kan finne miskunn og nåde til hjelp i rette tid. Da blir det virkelig forløsning!

 

Apgj 1:8: men dere skal få kraft idet den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.

 

Hebr 4:15-16: For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en sådan som er blitt prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd. La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.

 

Av Gjermund Kvamme 

Joh 15:9-10: Likesom Faderen har elsket mig, så har jeg elsket dere; bli i min kjærlighet! Dersom dere holder mine bud, da blir dere i min

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

anne | Svar 26.10.2011 14.34

Bibelens tale om omvendelse fra skamløshe mangler i mange menigheter i dag. Vi trenger forkynnelse som denne i denne tid av frafall. Gud se i nåde til oss.

Jesusvenn | Svar 28.09.2011 13.57

Den som vil leve et gudfryktig liv skal bli forfulgt

Ronny Johansen | Svar 31.08.2011 19.54

Din forståelse har allerede bragt deg forfølgelse Gjermund. Du har slipt sverdet flittig i de siste månedene ser jeg. Vent deg dypere forfølgelse!

Gjermund Kvamme 31.08.2011 22.20

Takk for hilsen og råd kjære bror! Gud er med, hvem kan da være i mot!

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE