La ingen frarøve dere kamp-prisen!

La ingen frarøve dere kamp-prisen!

Evangelist og Webredaktør

La ingen frarøve dere kamp-prisen! Lagt inn 28 Februar

Kol 2:16-23: La derfor ingen dømme eder for mat eller drikke, eller i spørsmål om høitid eller nymåne eller sabbat; disse ting er en skygge av det som skulde komme, men legemet hører Kristus til. La ingen frarøve eder kamp-prisen, om nogen prøver på det ved ydmykhet og engle-dyrkelse, idet han gir sig av med syner, blir opblåst uten grunn av sitt kjødelige sinn og ikke holder fast ved hovedet, hvorfra hele legemet, hjulpet og sammenføiet ved sine ledemot og bånd, vokser Guds vekst.

 

Er I avdød med Kristus fra verdens barnelærdom, hvorfor gir de eder da, som om I levde i verden, slike bud: Ta ikke! smak ikke! rør ikke! -ting som dog alle sammen er bestemt til å fortæres ved bruken - efter menneskenes bud og lærdommer, som vel har ord for visdom ved selvvalgt dyrkelse og ydmykhet og mishandling av legemet, ikke ved noget som er ære verdt, bare til mettelse for kjødet?

 

La INGEN frarøve dere kamp-prisen! Om dem prøver på det ved engledyrkelse, regler om mat, drikke, selv-valgt dyrkelse uten belegg i Guds ord og forbud mot mat og drikke som Gud har skapt til å fortæres, så la dem ikke frarøve deg kamp-prisen med slike menneskebud! Om det også er andre former former for misshandeling av legemet, selv-valgt askese liv samtidig som de ikke holder fast ved kristus som hodet! Så løp fra det! Sky det som pesten! Det å snakke stort om menneskebud og den gamle pakts lover samtidig som man er motstander av det som i sannhet gjelder for ehver sann troende er ofte deres kjennetegn. De kan gjerne snakke stort om rett kosthold og sunn livsstil som jo er fint men ikke hvis det legges noe åndelighet i det. 

 

De siler myggen men sluker kamelen. De hevder åndelighet ved å avstå fra mat og drikke og å holde rett sabats dag og høytider. De ynder gjerne å tale om den gamle pakts lover men rett og rettferdighet vil de ikke vite noe av. Kristus som det autorative hodet forkaster de. Dette er hykkleriets kjennetegn og ett kjennetegn på at de som prøver på dette selv lever i synden uten vilje til å stå Djevelen i mot fast i troen. 


Når man ikke har ett ydmykt sinnelag innfor Gud og hans ord, så velger mange seg andre uviktige ting for å hevde sin egen ydmyhet og gi inntrykk av en veldig Gudsfrykt og ydmykhet. Man tar seg gjerne ut en eller to kjepphester for å få tilhengere med seg men er motstander av enkelte andre sannheter i Guds ord. Men dette er falskneri, fareseisme og hykkleri på høyeste plan! Ydmykhet for å opphøye seg selv vil ende i fornedrelse og helvedes ild både for deres veileder og deres tilhengere som dem gjør til helvedes barn ved sin fremferd!

 

Matt 23:12-15: Den sig selv ophøier, skal fornedres, og den sig selv fornedrer, skal ophøies. Men ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som lukker himlenes rike for menneskene! for selv går I ikke der inn, og dem som er i ferd med å gå der inn, tillater I ikke å gå inn. 

 

Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som opeter enkers hus og for et syns skyld holder lange bønner! Derfor skal I få dess hårdere dom. Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som farer over hav og land for å vinne en eneste tilhenger, og når han er blitt det, gjør I ham til et helvedes barn, to ganger verre enn I selv er! 

 

Dette har altid vært farisere og skriftlærdes falske religion som ikke har noe med Evangelisk tro og Bibelsk lydighet å gjøre. Derfor strider disse selvvalgte veiledere som regel hårdt imot alle som hevder nødvendigheten av å gå inn gjennom den trange port og vandre den smale veien i lydighet til Kristus og etterfølgelse av Ham i ett og alt! De vil ikke høre om lydighet til livets ånds lover og forordninger i den nye pakt og Herrens rettferdighets lover, men de vil gjerne legge på folk byrder av menneskebud som lyder Ta ikke, smak ikke og rør ikke og stort fokus på overholdelse av høytider og dager. Derfor sier Guds ord så klart at vi ikke skal la noen dømme oss for mat eller drikke, eller i spørsmål om høitid eller nymåne eller sabbat! Løp på troens løpebane SOM OM bare EN får seiers-prisen kan vi lese om i 1 Kor 9:24-27! Hold ditt legeme i trelldom under Kristus som er hodet i troens lydighet til han. Det er fruktene av enhver sann omvendelse. Da får livets ånds lov frigjort oss fra syndens og dødens lov som virker i våre lemmer til å gjøre Guds ord imot. Da blir vi virkelig fri og lovens krav blir oppfylt i oss som ikke vandrer etter kjødet men etter Ånden.

 

Rom 8:2: for livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort mig fra syndens og dødens lov.

 

Sal 119:160: Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferdighets lov fast.

 

Men vi skal ikke la oss kue under menneskebud og menneskelig falsk ydmykkhet og engledyrkelse! Ganske mange innen kristenheten ynder i dag å sette fokus på overholdelse av menneskebud og den gamle pakts lover som gjaldt mellom det jorddiske Israels folk og Gud. Derfor ser vi det er en oppblomstring av folk innen kristenheten som ynder å holde høytider og dager og pålegge andre å leve asketisk i forhold til den gamle pakts bud om mat, drikke, dager og høytider. Ja noen av de menn tar til og med på seg skalk på hodet selv om dette aldri har vært en det av Guds ord til jødene men ett av dagens frafalne jødedoms menneskebud. Skalk på menn sier dem derfor gjerne amen til, men den bibelske tildekkelsen av kvinnens hode i forsamlingen fnyser dem av. Ja de etterligner gjerne frafallen jødedom men troens lydighet forakter dem til sin egen undergang. Man vandrer i lovtrelldom til menneskebud og den gamle pakts lover. Mens de samme loviske mennesker forkaster lydighet til livets ånds lover og rettferdighetslovene som gjelder til evig tid og latterliggjør den Gudfryktige som tar alle livets ånds lover og Guds rettferdghets lover på alvor som en frukt av sin tro og frelse!

 

Så la INGEN frarøve deg seiersprisen kjære venn! Kamp-prisen ligger rede for alle som fullfører kampen og løpet og bevarer troen. Løp troens løp SOM OM bare en vinner seiers-prisen som Guds ord sier. Bli med i kampen og stå Djevelen i mot fast i troen både når han kommer innenfra deg i ditt kjød og utenfra gjennom sine våpendrager og helvedes barn! Jesu Guds sønns blod renser fra ALL synd. Så skal vi få nåde til å holde budet rent og ulastelig. Guds nåde er den tingen vi trenger både til å komme inn gjennom den trange dør til tilgivelse og gjenfødelse og nåde til hjelp å vandre den smale veien som ender i Himmelen. Kamp-prisen/Seiers-prisen ligger rede der fremme! Stå Djevelen imot fast i troen og han skal fly fra deg!

 

Jak 4:5-10. Eller mener I at Skriften taler fåfengt? Med nidkjærhet attrår han den ånd han lot bo i oss, men dess større er den nåde han gir.  Derfor heter det: Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.  Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, og han skal fly fra eder; 

 

hold eder nær til Gud, og han skal holde sig nær til eder! Tvett hendene, I syndere, og rens hjertene, I tvesinnede! Kjenn eders nød og sørg og gråt! Eders latter vende sig til sorg, og gleden til bedrøvelse! Ydmyk eder for Herren, og han skal ophøie eder! 

 

Så la INGEN frarøve deg kamp-prisen uansett om det er med ett annet evangelium, menneskebud, ydmykhet, engledyrkelse eller andre av den ondes metoder. Prøv all forkynnelse på Guds ord! Prøv det med det kjennetegn om Kristus blir fremstilt som Hodet og ikke bare velsigner og frelser. For det er og forblir falske tjeneres hovedkjennetegn at de gjerne kan komme med med sine veier men å ha Kristus som hodet er de ikke intresert i. Dette er også forskjellen mellom reliøsitet og sann evangelisk trosvandring. Kristus som hodet krever at vi har han som Herre og det krever lydighet til alt Guds ord og ikke egne menneskebud. Derfor er også falske tjeneres hovedkjennetegn at man fornekter Jesus Kristus som hersker og herre! 

 

Jak 1:3-4: I elskede! mens jeg gjorde mig all flid for å skrive til eder om vår felles frelse, så jeg mig nødt til å skrive til eder med formaning om å stride for den tro som én gang er overgitt til de hellige. For nogen mennesker har sneket sig inn, som denne dom allerede for lenge siden er opskrevet for: ugudelige, som forvender vår Guds nåde til skamløshet og nekter vår eneste hersker og herre, Jesus Kristus.

 

Man vil ikke være med på at Kristus kom i kjød som oss og gav oss ett eksempel til etterfølgelse i sin fullkomne seier over synden i sin vandring her nede. Kristus lærte lydighet av det han led idet han altid fulgte faderens fullkomne vilje og etterlot oss ved dette ett eksempel til å etterfølge. Hans fullkommne vandring gjorde at han kunne sone vår skyld og synd på Korsets tre. Deri ligger vår frelse og tilgivelse for våre synder. Dette vil de fleste kristne ha, men når vi hevder hans vandring i kjød, i sitt jordeliv, som ett eksempelv til etterfølgelse, da reiser skjøgekristne og den antikristelige ånd seg til motstand. Derfor er det her Guds ånd og Antikristens Ånd kan skilles klarest fra hverandre.

 

1 Joh 4:1-3: I elskede! tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! for mange falske profeter er gått ut i verden.  På dette skal I kjenne Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud;  og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud; og dette er Antikristens ånd, som I har hørt kommer, og den er allerede nu i verden.

 

Så har vi her ett perfekt måleaperat på hva som er Guds ånd og hva som er Antikristens ånd. Kristus kommet i kjød den førstefødte blandt brødre. Han var fullkommen ren, hellig og uten synd og gav avkall på himmlens herlighet både for å sone vår skyld og syndegjeld og vandre i selvfornektelse i lydighet til sin far for å gi oss ett eksempel til etterfølgelse. I dette ligger en hemmelighet som det naturlige(kjødelig innstilte) menneske ikke forstår. Men den åndelige derimot dømmer alt og selv dømmes han av ingen. Når Herren er for oss, hvem kan da være imot? Ære være Jesus!

 

1 Kor 2:12-16: 12 ,men vi har ikke fått verdens ånd, vi har fått den Ånd som er av Gud, forat vi skal kjenne det som er gitt oss av Gud det som vi også taler om, ikke med ord som menneskelig visdom lærer, men med ord som Ånden lærer, idet vi tolker åndelige ting med åndelige ord. Men et naturlig menneske tar ikke imot det som hører Guds Ånd til; for det er ham en dårskap, og han kan ikke kjenne det, for det dømmes åndelig;  men den åndelige dømmer alt, men selv dømmes han av ingen; for hvem har kjent Herrens sinn, så at han skulde lære ham? men vi har Kristi sinn.

 

Så lykke til i løpet kjære venner!!! La ingen frarøve deg prisen! Bli med i kampen! Så ligger da seirens uvisnelige krans rede for oss der hjemme! Jesus har banet veien og gått veien før oss. Det drypper av fedme i hans fotspor.

 

1 Kor 9:24-27: Vet I ikke at de som løper på rennebanen, de løper vel alle, men bare én får prisen? Løp da således, forat I kan vinne den! Hver som er med i veddekamp, er avholdende i alt, hine for å få en forgjengelig krans, men vi en uforgjengelig. Jeg løper da ikke som på det uvisse; jeg fekter ikke som en som slår i været; men jeg undertvinger mitt legeme og holder det i trældom, forat ikke jeg som preker for andre, selv skal finnes uverdig.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE