Brudeskaren og Jesu gjenkomst. Bruden og Brudgommen.

Brudeskaren og Jesu gjenkomst. Bruden og Brudgommen. Lagt inn 17 Februar 2011


Rom 13:11-12: Og dette må vi gjøre, da vi kjenner tiden, at timen er kommet da vi skal våkne op av søvne; for frelsen er oss nærmere nu enn dengang vi kom til troen. Det lider med natten, og det stunder til dag; la oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iklæ oss lysets våben!Etter og ha fått spørsmål om hva som er Bruden og bortrykkelsen, så har jeg satt meg ned å sett litt mere på dette emnet ut fra Guds ord. Har altid regnet Guds menighet og Bruden som en og samme sak, og hørt det forkynt. Men først nå gikk jeg mere inn i ordet om akkurat den saken. Når jeg gjorde dette under bønn og Guds ord kjente jeg ett velsignet lys komme. I spørsmålet om hvem Bruden er ble det nevnt en tanke som jeg aldri har tenkt på at fantes, og det er om Israels rest kan være Bruden vi leser om i Guds ord. Av flere grunner kan jeg ikke få meg til å tro at det kan stemme og nå er jeg blitt overbevist. Så takk for spørsmålet kjære søster! Det fikk meg til å tenke selv på dette området og det sendte meg til Ordet i bønn om råd og lys. I Guds lys ser vi altid lys. Ære være Jesus!Ordspr 6:23: For budet er en lykte og læren et lysIsraels rest kan ikke være Jesu brud først og fremst av en enkel grunn. Det er att Bryluppet i himmelen skal feires rett etter opprykkelsen mens Israel og Jødefolket gjennomgår sine verste prøvelser etter at de fikk tilbake sitt land i 1948. Derfor blir det kalt Jakobs trengsel. Etter at det som holder igjen blir ryddet av veien og Guds menighet blir skjult i Guds hytte på den onde dag skal det gå en forferdelig trengselstid over jorden. Men han skal fri sin menighet og brudeskare ut av den prøvelsens time som da skal komme over jorden. Om dette betyr før de siste 3.5 år eller før hele trengselstiden på 7år kan ikke jeg si med absolutt sikkerhet. Men det skjer hvertfall før de verste trengsler ellers hadde det ikke blitt noen gjenlevende Guds menighet å rykke i skyer.  Men skriften er ogsæ klar på at det vil skje midt i den værste trengselstid og natt i denne verden. Så jeg er ganske overbevist om at bortrykkelsen skjer midt i den siste 7 års  perioden med trengsel. 


På slutten av den Antikristelige vrede men før Guds vrede skal gå over jorden. Fri UT OG I FRA indikerer at vi er kommet INN OG I. I grunnteksten Åp 3:10 om den gode delen av  endetids menigheten Filadelfia brukes også ett ord som henviser til at vi skal bli bevart i GJENNOM. I tillegg vet vi at bortrykkelsen skal skje ved Guds basun og ved DEN SISTE BASUN. I Åp kan vi lese om 7 basuner som blåses i av Guds engler og at Guds hemlighet er fullbyrdet ved den syvende og siste basun. Guds hemlighet er Menigheten, Jesu brud og da de gode jomfruer. Åp 3:10-12: Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg og fri dig ut fra den prøvelsens stund som skal komme over hele jorderike, for å prøve dem som bor på jorden Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, forat ingen skal ta din krone!Den som seirer, ham vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel, og han skal aldri mere gå ut derfra, og jeg vil skrive på ham min Guds navn og navnet på min Guds stad, det nye Jerusalem, det som kommer ned fra himmelen fra min Gud, og mitt navn, det nye.Den som seirer skal få seiers kronen! Bruden skal bli hans like. Likesom han seiret skal hans Brud seire. De tre første kapittler i Åpenbaringen handler om Menigheten i Åndens tidshusholding(nå). De kapitler avsluttes med løfte om at den som seirer skal få sitte med Jesus på hans trone. Dronningen får sitte med kongen på hans trone. Brylupsgjester skal ikke regjere med Kristus men hans Brud skal regjere med sin hjertens kjær. Derfor må dette være Bruden. Menigheten og da Bruden er de som har del i den første oppstandelse ved opprykkelsen.Åp 20:6: Salig og hellig er den som har del i den første opstandelse; over dem har den annen død ikke makt, men de skal være Guds og Kristi prester og regjere med ham i tusen år. Vi regner derfor at det er Bruden som skal rykkes opp i luften for å være sammen med Jesus. For det ligger i selve naturen og omtaleformen at det er Bruden som for altid skal være sammen med sin Brudgom. Når vi i tillegg vet at vi skal rett til himmelen for å feire brylupp når vi rykkes i skyer, så kan det kun være menigheten som er Brudeskaren! Nådens og menighetens husholdning tar slutt med bortrykkelsen. Det er de som har gjort seg rede som rykkes bort og går inn med ham til bryluppet.(Matt 25:10) Hans brud er den som gjort seg rede. Hun er kjøpt fri fra verden med Lammets blod.Åp 19:7-9: La oss glede og fryde oss og gi ham æren! for Lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort sig rede, og det er henne gitt å klæ sig i rent og skinnende fint lin. For det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger. Og han sier til mig: Skriv: Salige er de som er innbudt til Lammets bryllups-nattverd! Og han sier til mig: Dette er Guds sanne ord.Denne nadverd har Jesus gitt oss oppdrag å innby både onde og gode til. Mange vil stå igjen den dagen anskriket lyder men mange av dem vil sikkert nekte å ta dyrets merke og heller lide tortur og martyrium. De blir ikke av Brudeskaren, men likevell berget for evigheten. De lar seg også rense i lammets blod og kommer ut av den store trengsel inn til himmelen og skal tjene i Guds tempel. De blir ikke av bruden, men likevell lykkelig for at de fikk enda en sjanse. Verre er det med de som dør i deres stilling, for de får ikke denne mulighet! Er du rede til å bli med i opprykkelsen er du også rede til dø på din tro. Men den dagen skal kun martyrium kunne berge dem.Åp 7:13-15: Og en av de eldste tok til orde og sa til mig: Disse som er klædd i de lange hvite kjortler, hvem er de, og hvor er de kommet fra? Og jeg sa til ham: Herre! du vet det. Og han sa til mig: Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod. Derfor er de for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han som sitter på tronen, skal reise sin bolig over demMen nå lever vi i Åndens og Nådens tidshusholdning og menighetens tid. Budskapet om å gjøre seg rede til møte Jesus lyder ut fra den hellige skrift og alle sanne menigheters talerstoler. Budskapet om Jesu gjenkomst er fremst av alt budskapet om å gjøre seg rede til å møte vår frelser og hjertens kjær. For dersom dere elsker meg sa Jesus til oss, så holder dere mine bud. En slik formulering bringer oss allerede en ganske så klarhet om at dette kallet må være Brudekallet. Om du fremdeles ikke er sikker på at Guds menighet er Bruden, så levner dette Guds ordet til oss ingen tvil.2 Kor 11:2: jeg trolovet eder jo med én mann, for å fremstille en ren jomfru for Kristus;Som Brud har vi lovet troskap til vår Brudgom Jesus. Stadig vekk i Guds ord sammenlignes vi frelste og Kristus med forholdet mellom en mann og kvinne i ekteskapet. Det er noe av hovedgrunnen til at Guds ord også er så nøye med ekteskapets hellighet. Netopp fordi det er ett forbilde på vårt forhold til Jesus Kristus. Hele tiden sammenlignes menighetens forhold med Jesus med foholdet mellom mann og kvinne i ekteskapet.Eff 5:25: I menn! elsk eders hustruer, likesom Kristus elsket menigheten og gav sig selv for den, 


Eff 5:31-32: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde sig til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Denne hemmelighet er stor; men jeg tenker hermed på Kristus og på menigheten. Derfor må menigheten og Bruden være det samme. Det er Bruden Jesus kommer for å hente den dagen anskriket lyder og skyen brister. Derfor tror vi at de han har kjøpt fri med sitt blod er og skal være Bruden. Vi skal være hans blodkjøpte, rene og hellige brud. Dette har alle vekkelses-bevegelser stått for og ment. Altså alle samfunn som har hatt Åndens lys har holdt frem frelseskallet først og fremst som ett Brudekall. Det i seg selv burde jo fortelle oss at det er Bruden som skal hentes når Jesus kommer igjen for å hente sin menighet. 1 Kor 15:50-53: Men det sier jeg, brødre: Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike. Heller ikke skal forgjengelighet arve uforgjengelighet. Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle blir forvandlet, i ett nu, i et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet. For dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet.1 Tess 4:16-17: For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengelens røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren.Jesu komme for sin menighet og komme for enden har to forskjellige ord på gresk: parusia som betyr komme, og telos som betyr enden. Jesu komme for menigheten og enden er to forskjellige begivenheter. Den sanne Guds menighet som jeg tror er Brudeskaren, er misjonsbefalingens resultat  og gjelder fremst av alt hedninger som er tatt ut av nasjonene. Det er de som er gjort til disipler og lært å holde alt Herren har befalt. Så vokt deg kjære venn for å harselere med de som er nøye med å holde Herrens bud. Det er selve kjennetegnet på denne skaren. Det er onde og gode syndere som sier ja til Brylups invitasjonen. De blir renset ren i Lammets blod og vandrer så i Ånden og spinner på sin brudekledning mens hun vandrer her nede. Vi fikk denne mudlighet fordi Jødefolket for en tid har forherdet seg, selv om noen tar imot og har tatt imot sin Mesias også der. Men Gud har som sagt ikke forkastet sitt folk men skal ta hånd om dem på sin egen måte i sin time!Rom 11:25-26: For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmelighet – for at dere ikke skal anse dere selv for kloke: Forherdelse er for en del kommet over Israel, inntil hedningenes fylde er kommet inn. Og slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet: Fra Sion skal befrieren komme. Han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob.Apg 15:14: Simon har fortalt hvordan Gud fra først av sørget for å ta ut av hedningene et folk for sitt navn.Dette tror vi det er brudeskaren som skal rykkes opp før den siste store delen av trengselstiden slår til. Før Antikristens hær raser i nær utslettelse av Israel og før Guds vrede skåler tømmes ut over jorden og Jesus kommer for å frelse Israel som nasjon. Tror ikke Gud lar sine vredes skåler tømmes over Jesu brud og Jakobs trengsel peker på Israel. Men bortrykkelsen skjer midt på natten i og ut fra den siste store trengselstid som går over en ond og frafallet jord. 


Noe som også da avslutter nådens tid og innhøstning av førstegrøden blandt hedningefolkene. Derfor bli det også kalt hedningenes tid siden vi p.g.a Jødenes forherdelse fikk anledning til å bli podet inn i treet som ville oljekvister. Jødene er de ekte kvister. Men Herren viste dette å skulle ved dette ta seg ut et folk for sitt navn og gi også oss ville oljekvister muligheten til å bli frelst. Hvem er det som tar Brudgommens navn kjære venner? Jo det er jo Bruden! I dag heter jeg og kona mi det samme til etternavn.Derfor er det Bruden som blir kalt ut av hedningene for Guds navn. I dette har vi ett mektig bilde og endetids budskap i Ruts bok. Der hedninge kvinnen Ruth blir ført med sin svigermor til sin Jødiske Boas og blir hans Brud. Boas er der ett klart bilde på Jesus og Rut ett klart bilde på Guds menighet og Bruden. Der er hennes svigermor ett bilde på den hellige ånd som også i dag tar ut en Brud til Jesus, som skal være vår Boas. Så at vi som ektefødte barn av Gud og Guds hellige menighet er ment til å være Bruden burde stå klart og mange andre bilder finnes i Guds ord om det samme.Men vi må, som sagt, ikke forstå det slik at Jødene er utelatt av denne skaren! For Evangeliet har lydd ut og lyder ut til både Jøder og Greker! For Jøder først og så for Greker. Paulus sa klart fra at dette Evangeliet fokynte han til både Jøder og hedninger. Men den store andelen av Jødene forkastet budskapet og fikk derfor for en tid en forherdelse over seg. Men de Jøder som tar imot i nådens tid blir selvfølgelig også en del av denne Brudeskare. Rom 1:15-16:  således er jeg for min del villig til å forkynne evangeliet også for eder i Rom. For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker; Lovet være Gud og Lammet! Så gjør deg rede kjære venn! Si ja til Brudekallet. I dag er nådens dag i dag er Herren å finne.Matt 25:1-13: Da skal himlenes rike være å ligne med ti jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. Men fem av dem var dårlige og fem kloke;  de dårlige tok sine lamper, men tok ikke olje med sig; men de kloke tok olje i sine kanner sammen med lampene. Men da brudgommen gav sig tid, slumret de alle inn og sov.  Men midt på natten lød der et rop: Se, brudgommen kommer! gå ham i møte!  Da våknet alle jomfruene og gjorde sine lamper i stand. Men de dårlige sa til de kloke: Gi oss av eders olje! for våre lamper slukner. Men de kloke svarte: Nei; det vilde ikke bli nok både til oss og til eder; gå heller til kjøbmennene og kjøp til eder selv! Men mens de gikk bort for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var rede, gikk inn med ham til bryllupet; og døren blev lukket. Til sist kom da også de andre jomfruer og sa: Herre! herre! lukk op for oss! Men han svarte og sa: Sannelig sier jeg eder: Jeg kjenner eder ikke. Våk derfor! for I vet ikke dagen eller timen


 


Vilket alvorlig budskap vi her leser om de ti jomfruer som Jesus fortalte. Dette fortalte han som en advarsel og bønn om at vi skal våke og be så vi står rede for hans gjenkomst. Alle jomfruer skulle i endens tid sovne inn forteller denne berettningen oss. Men midt på natten lyder ett rop: Se Brudgommen kommer. Gå ham i møte! Hadde de ikke vært som Brud vi skulle bli hentet hadde heller ikke Jesus sagt at vi skal gå BRUDGOMMEN i møte. Så dette burde overbevise enhver om at Jesus tar seg ut en Brud i disse dager! Likeledes bilde med jomfruer som er bilde på den rene og blodkjøpte Brud. Det vi imidlertid skal legge alvorlig merke til her er at ALLE sovnet inn. Så tro ikke at endetidens søvn kun kommer blandt de dårlige jomfruer. I tillegg så gikk ALLE Brudgommen i møte, men de dårlige/uforstandige jomfurer opplevde at deres lamper sluknet ut. Altså var det en form for vekkelse, oppvåkning både blandt de dårlige og de gode jomfruer. En ekte og en falsk vekkelse. To vekkelser med forskjellige kjennetegn.Men hva var det som skilte disse to grupper slik at det kunne gå dem så fatalt forskjellig? HØR! De kloke bar med seg kanner, ved siden av, med olje! De kloke hadde Guds ord klart med seg. De hadde arbeidet på(ikke for), sin frelse med frykt og beven!(Fil2:12) Gi oss av deres olje sa de dårlige til de kloke. De dårlige levde i avhengighet av andre kristne og drar hit og dit for å søke etter oljen. Men Kristuslivet vi lever er kun nok til vår egen frelse den dagen anskriket lyder.De dårlige lever i avhengighet av andre kristne for at deres lampe skal lyse. De hadde litt olje siden lampen lyste men den sluknet. HØR! De var renset ren i blodet siden jomfruer er ett bilde på renhet. Men likevell endte de i de dårlige jomfruers rad. Latt tilbake i mørket utenfor. De hadde ikke kannen med olje og gikk tom for olje på sin kanne/i sitt Kristus liv. Bildet er fra det gamle testamentet der man i Israel måtte støte og knuse oliven for å få ren olje nok, så lampene kunne settes opp til enhver tid. Det handler ikke om salige følelser og tungetale men om Åndens liv og vandring hos den enkelte.3 Mos 24:2: Byd Israels barn at de skal la dig få ren olje av støtte oliven til lysestaken, så lampene kan settes op til enhver tid. Jeg er hellig overbevist om at Kannene er ett bilde på Guds ord som skriftens sier er ånd og liv. Derfor er kannen altid full av olje. Halleluja! Gå til Guds ord du og du skal finne olje i rikelig mål. Så når vi i da knuser vårt kjøds oliven i lydighet til ordet produserer vi olje til våre lamper. Det vil si å knuse vår egenvilje i lydighet til ordet. Kannen er full av olje men det må bli en virkelighet i ditt og mitt liv. Vi må fylle olje på våre lamper. Ved å hver dag korsfeste vårt kjød og våre egne meninger i kamp mot synden seirer vi som han seiret over synden i sin vandring her nede. Da flyter Åndens rene og klare olje i våre lamper og dem slukner ikke før dørene lukkes. Lovet være Gud og Lammet!Matt 16:24: Da sa Jesus til sine disipler: Vil nogen komme efter mig, da må han fornekte sig selv og ta sitt kors op og følge mig


 


2 Kor 4:10-11: alltid bærende Jesu død med oss i legemet, forat også Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme. For ennu mens vi lever, overgis vi stadig til døden for Jesu skyld, forat også Jesu liv skal åpenbares i vårt dødelige kjød.


 


Rom 6:11-12: Således skal også I akte eder som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. La derfor ikke synden herske i eders dødelige legeme, så I lyder dets lyster;Dette er dødsprosessen over vårt gamle menneske. Da vandrer vi som Brud i denne verden. Frikjøpt, blodkjøpt og i ydmykhet ovenfor ordet og og Guds bud. Da har ikke Gud noe annet valg en å gi oss nåde til hjelp i rette tid. For den ydmyke gir Gud nåde. Derfor er alt av nåde ved tro. Ved Guds nåde får vi syndenes forlatelse og ved Guds nåde til hjelp i rette tid støter Bruden olje til sin lampe og lyder Guds ord ved troens lydighet og spinner på den måten brudekledningen. Vist kan det være litt tyngere og bære kanna med seg i tillegg til lampen. De dårlige jomfruers hån over at hun orker å drasse med seg denne kanna over alt. De dårlige jomfruers hån mot henne for at hun gidder å leve ett slikt "trelleliv" kan nok føles som det knuser henne. Men det knuser kun hennes kjøtt. Derfor er det med på å knuse olje til hennes lampe, så hun blir med den dagen anropet lyder!Luk 6:22-23: Salige er I når menneskene hater eder, og når de ikke vil vite av eder, og spotter eder og kaster eders navn fra sig som noget ondt, for Menneskesønnens skyld. Gled eder på den dag og spring av fryd! for se, eders lønn er stor i himmelen; for på samme vis gjorde deres fedre med profetene. Å få komme i denne Brudestilling er Nåden den hele veien. Alt er av nåde ved tro! Derfor kalles det for troens gjerninger. For det er også Gud som virker i oss til både å ville og å virke til hans velbehag.(Fil 2:13) For det er henne gitt leste vi, å kle seg i rent og skinnende fint lin. Det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger. Det er både gitt av nåde og gitt som en befaling til Bruden. Dette er de helliges rettferdige gjerninger. Ikke gjerninger FOR Å BLI regnet som rettferdige, men gjerninger FORDI HUN ER RETTFERDIG! Halleluja! Det er dette som i sannhet er å bli ført til rettferdighet. Derfor skal forstandige skinne som himmelhvelvingen skinner, og de som har ført de mange til rettferdighet, skal skinne som stjernene, evindelig og alltid. Og føre noen til rettferdighet er ikke bare å be en frelses bønn og få frem ett ja til Jesus med deres munn, men å gjøre dem til Disipler. Lære dem å lyde alt Herren har befalt. Mange som ikke er klar over dette i all sin nesegruse beundring for enkelte tvilsomme treskemaskiner innen Kristenhetens innhøstnings arbeide. Mange som er mere opptatt av å skryte en å lede mennesker til sann rettferdighet der de vandrer i troens lydighet.Jesus kommer meget snart kjære venn! Bruden avslører frafallet i tiden! Dagene er onde og vi lever i en ørken av en verden åndelig talt. I dag om du hører hans røst så forherd ikke ditt hjerte men si ja til Brudekallet. Porten er trang og veien er smale også i dag. Men ååå for en forskjell når jesus kom inn! Halleluja! Alt blir forandret når Brudgommen får vekke Brudehjertet ditt til liv. Da blir det så lett når byrden falt av! Ære være Gud og Lammet!Matt 11:28-30: Kom til mig, alle I som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi eder hvile! Ta mitt åk på eder og lær av mig! for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet; så skal I finne hvile for eders sjeler. For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett.Så si ja i dag og bli med i kampen! Han åk er gavneli og hans byrde er lett. Dine byrder kan du legge av ved korsets fot. Takk og lov! Jesu Guds sønns blod renser fra ALL synd. Slipp så Brudgommen til i ditt hjerte og du skal få erfare å finne hvile for din sjel. Da kan du se med forventning og lengsel frem mot hans snare komme. Bruden venter og lengter etter sin Brudgom. Derfor står det at han kommer for å hente dem som venter på ham.Hebr 9:27-28: Og likesom det er menneskenes lodd en gang å dø, og derefter dom, således skal og Kristus, efter å være ofret en gang for å bortta manges synder, annen gang åpenbare sig, uten synd, til frelse for dem som venter på ham.Det er menneskets lodd en gang og dø og deretter dom. Det er en kjennsgjerning at de fleste må gjennom dødens dal. Så sant vi ikke lever når bortrykkelsen skjer er det vår lodd her i livet. Men er du rede til dø på din tro i dag, så er du også rede når han kommer på skyen. Anbefaler alle om å lese Høysangen med Åndens lys over Brudgom og Brud. Vi skal ut av denne ørken. Vi har ikke her vårt blivende sted men vi er himmelborgere kjære venner!Høy 8:5: Hvem er hun(Bruden-Guds menighet) som kommer op fra ørkenen(denne veren), støttende sig på sin elskede?(Jesus vår Brudegom)- Under epletreet vekket jeg dig; der blev din mor forløst med dig, der blev hun forløst, hun som fødte dig. Bruden er en fremmed og utlending på denne jorden, og kan nok virker fremmedartet og for hellig for den ugudelige. For hellig betyr å være adskilt. Vi har ikke her vårt blivende sted men søker den kommende. I dette ørkenland kan nok skoa våre bli støvete og reisen føles lang. Men blott en kort liten stund og vi iler til duvan i nestet så skjønt sier sangeren! Snart drar til vårt Himmelske hjemland. Bruden skal komme ut av denne verden støttende på sin elskede. Sort og yndig er hun. Brendt av solen, men også ren som solen i lammets hellige og rene blod.Bruden er fryktelig som hærskarer med sine banner. Hun er yndig og Brudgommens favoritt. Gjester, venner og søstre er vel og bra, men Bruden er hans øyensten. Frafalne Vektere slår Bruden for det står at vekterne, som går omkring i byen, møtte Bruden å slo henne. De tok hennes slør fra henne de som skulle være vektere på muren. Dette kjenner vi igjen fra nåtidens hatske angrep fra skjøgens tjenere mot de som er av Bruden. Men én er Brudgommens due, hans rene og utkårede. Hans lønn er med ham for å gi enhver igjen etter sine gjerninger.Brudgommen nyter duften av hennes frukter som er åndens frukter, lydigheten hennes til Guds ord. Fruktene av hennes kjærlighet til sin Brudgom. Bruden er syk av kjærlighet, og hun er derfor syk av lengsel etter å holde Herrens bud. For den som elsker meg holder mine bud sa Jesus. Så velsignede åndens frukter har hun at hun med frimodighet kan be våkn op, nordenvind, og kom, sønnenvind! Blås gjennem min have, så dens duft kan strømme ut! Gid min elskede vilde komme til sin have og ete dens kostelige frukt! Ja det er i prøvelsens tid vår sanne natur kommer frem. Er hagen da full av frukter vil det dufte herlig for vår Brudgom Jesus. Så derfor lyder Brudekallet ut til onde og gode. Det er Brudgommen som kaller oss ut fra denne verdens ørkenland og inn i sitt rike. Vår hovedstad er det himmelske Jerusalem. Det nye Jerusalems skjønnhet sammenlignes derfor med en brud som er prydet for sin brudgom når staden senkes ned til Jorden i begynnelsen av det tusenårige riket. Det gamle Jerusalem var og er Jødefolkets gamle paktsforhold. Mens det nye Jerusalem er Brudens hovedstad.(Åp 21)Høy 2:10-16: Min elskede tar til orde og sier til mig: Stå op, min venninne, du min fagre, og kom ut! For se, nu er vinteren omme, regnet har draget forbi og er borte;  blomstene kommer til syne i landet, sangens tid er inne, og turtelduens røst har latt sig høre i vårt land; fikentreets frukter tar til å rødme, og vintrærnes blomster dufter. Stå op, kom, min venninne, du min fagre, så kom da! Du min due i bergrevnene, i fjellveggens ly! La mig se din skikkelse, la mig høre din røst! For din røst er blid og din skikkelse fager. Fang revene for oss, de små rever som ødelegger vingårdene! Våre vingårder står jo i blomst. Min elskede er min, og jeg er hans, han som vokter sin hjord blandt liljeneVil du bli hans? Vil du høre hans røst? Han vil høre din. Jesus er her å kaller på nettopp deg! I dag om du hører hans røst så forherd ikke ditt hjerte men fly til han som elsker deg med evig kjælighet. Han gav sitt hjerteblod for deg på Golgata kors. Nå ønsker han å trolove seg med deg å forvandle hele ditt liv. Åp 22:17: Og Ånden og bruden sier: Kom! og den som hører det, si: Kom! og den som tørster, han komme, og den som vil, han ta livsens vann uforskyldt! Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
13.12 | 00:41

Dere er heldige som har fått Ruths bok åpenbart. Jeg har lenge undret meg over at så mange blir så velsignet av fortellingen der. Venter på åpenbaringen!

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE