Er Jesu eksempel umulig å følge?

Er Jesu eksempel umulig å følge?

 Lagt inn  Tirsdag 13 Mars 2018. Av GK

 

Mange kristne og predianter hevder at Jesus er ett forbilde som er UMULIG for oss å nå opp til. Deres 3 påstander er i grove trekk 1:  Jesus kom ned til vår jord og kjempet en kamp mot synden og seiret kun for å vise vår utilstrekkelighet. 2: Så sonet han vår synd så vi kan få tilgivelse og renselse fra vårt syndeliv. 3. Jesus kom og forkynte kun til Israel og Jødene.(Vi hedninger kan altså se bort fra å forkaste alt Jesus gjorde og forkynte.) 

 

Punkt 2 stemmer selvfølgelig helt med Guds ord og evangeliet. Noe alle vi syndere er helt avhengig av for og bli frelst. Jesu Guds sønns blod renser fra all synd og dersom vi bekjenner våre synder er han trofast og rettferdig så han forlater oss alle våre synder. Takk og lov. Derfor kan jeg regne meg som ett Guds barn på vei hjem til mitt Himmelske rike. Syndere frelst av nåde. Så Jesu forsoning for våre synder trenger vi alle. Men sammen med påstand nr 1 blir det en forferdelig vranglære og ett annet evangelium. For mottagelsen av denne forsoning lede oss inn i ett lydighets forhold til Kristus. Full etterfølgelse og full lydighet. Likesom Jesus lærte lydighet av å dø bort fra sitt eget kjøtt skal vi få lyde ham i vår vandring. I motsetning til oss gjorde Jesus aldri en synd og gav aldti etter for fristelsene. Men slik ble han opphav til evig frelse for alle dem som lyder ham. Altså følger i hans fotspor. 

 

Hebr 5:8-9: og således lærte han, skjønt han var Sønn, lydighet av det han led, og da han var fullendt, blev han ophav til evig frelse for alle dem som lyder ham, 

 

Så det første punktet der de påstår at Jesus viste ett eksempel vi ikke kan følge er løgn fra ende til annen! Der er skjøgens vilfarelse og Djevelens løgn som vil holde folk i trelldom under synden og dødens lov. Det er også en forferdelig fallitterklæring der man gjør Gud til en løgner og forringer Jesu Kristi seier og fullbragte verk. Bibelen holder ikke frem ett krav som er umulig å følge. Det ville jo vært løgn og sadissme. En slik dårlig og lunefull Gud har vi ikke. Nei pris skje Gud! Han kan FULT UT hjelpe å frelse den som kommer til ham i tro! Lovet være Gud og Lammet! Her fra Hebrerbrevet 5 ser vi også at Jesus ble opphav til evig frelse for ALLE de som lyder ham. Så og påstå at han kom og fokynte kun til Israels hus er også en forferdelig vranglære. Dette påstår de ut fra at de stjeler en setning Jesus sier til en Kananeisk kvinne fra sin sammenheng. 

 

 

Men når vi leser konteksten i den hendelsen ser vi klart at det kun betydde at han først kom kun til Israels hus. Men at deres forherdelse og vår ydmyke bønner forandrer dette. Den ydmyke gir Gud nåde sier skriften. Det har en enda dypere og sterkere mening for oss hedninger som opprinnelig var utestengt fra treet. Legg merke til at kvinnen i den konteksten likevell fikk Jesu hjelp når hun var i fullstendig ydmykhet og bønn om hjelp.

 

 

 

  • Matt 15:22-28: Og se, en kananeisk kvinne kom fra de landemerker og ropte: Herre, du Davids sønn! miskunn dig over mig! min datter plages ille av en ond ånd. Men han svarte henne ikke et ord. Da gikk hans disipler til ham og bad ham og sa: Skill dig av med henne! for hun roper efter oss. Men han svarte og sa: Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus. Men hun kom og falt ned for ham og sa: Herre, hjelp mig! Men han svarte og sa: Det er ikke rett å ta brødet fra barna og kaste det for de små hunder. Men hun sa: Det er sant, Herre! for de små hunder eter jo av de smuler som faller fra deres herrers bord. Da svarte Jesus og sa til henne: Kvinne! din tro er stor; dig skje som du vil! Og hennes datter blev helbredet fra samme stund.
 

 

Halleluja! Tenk at også vi hedninger ble regnet med i Guds rike når vi ydmyker oss og bevares i ydmykhet. Den Kananeiske kvinnes ydmyke bønn forandret resultatet. Jesus gav henne da bønnhørelse selv om hun ikke var av Israels hus. Dette er også ett mektig bilde om at vi hedninger er regnet med i Evangeliet om Guds rike så lenge vi ikke roser oss mot de ekte(Jødiske og Israels stammer) grener. Dette forklarer Romerbrevet klart og tydelig. Hvordan Israels forferdelse og frafall gav oss som ville grener mulighet til og bli podet inn i det samme tre.

 

 

 

  • Rom 11:11-22: Jeg sier altså: Har de da snublet for å falle? Langt derifra! men ved deres fall er frelsen kommet til hedningene, forat dette skal vekke dem til nidkjærhet; men er deres fall en rikdom for verden, og er tapet av dem en rikdom for hedninger, hvor meget mere da deres fylde! For til eder taler jeg, I hedninger! Så sant som jeg er hedningenes apostel, priser jeg mitt embede, om jeg bare kunde vekke mine kjødelige frender til nidkjærhet og få frelst nogen av dem.

 

 

 

For er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse, hvad annet vil da deres antagelse bli enn liv av døde? Men er førstegrøden hellig, da er deigen det også, og er roten hellig, da er grenene det også. Om nu allikevel nogen av grenene blev avbrutt, og du som var en vill oljekvist, blev innpodet iblandt dem og fikk del med dem i oljetreets rot og fedme, da ros dig ikke mot grenene! men hvis du roser dig, så er det dog ikke du som bærer roten, men roten som bærer dig. Du vil da si: Grenene blev avbrutt forat jeg skulde bli innpodet. Vel! ved sin vantro blev de avbrutt, men du står ved din tro; vær ikke overmodig, men frykt! for sparte Gud ikke de naturlige grener, da vil han heller ikke spare dig. Så se da Guds godhet og strenghet: Strenghet er over dem som er falt, men over dig er Guds godhet, såfremt du holder dig til hans godhet, ellers skal også du bli avhugget.

 

 

Likevell er det en del som bortforklarer lydighetens vei i Jesu fotspor med at han var under loven, forkynte loven og kun kom til de fortapte får av Israels hus. I lovens tid som var frem til døperen Johannes Kom , så var jo vi hedninger utestengt fra Israels borger rett. Men ved Jesu blod er vi kommet nær til og gjerdets skilleveg er nedrevet. At det er det samme evangeliet om Guds rike både Jesus og apostlene forkynte og som vi må ta imot og tro på er åpenbart år man ser disse ting i sin sammenheng, Det var ikke etter Jesu død at lovens tidsalder sluttet. Lovens tidsalder var til og med Johannes og evangeliet med den fulle nåde og sannhet kom med Jesus ved hans forkynnelse, hans bud og vandring. For loven ble ikke opphevet men oppfylt i Kristus og oppfylles når vi vandrer etter Ånden og da Jesu eksempel.

 

  • Luk 16:16: Loven og profetene hadde sin tid inntil Johannes; fra den tid forkynnes evangeliet om Guds rike, og enhver trenger sig inn i det med makt; men før skal himmel og jord forgå før en eneste tøddel av loven skal falle bort. 

 

Her ser vi klart at loven og profetene hadde sin tid intil Johannes. Så når Jesus kom var lovens tid slutt. Likevell viser Jesus at nådens tid og evangeliet slettes ikke opphever loven. Den oppfyller og stadfester loven. Vi snakker da om Guds rettferdighets lover og ikke en Judaistisk praktiss der man følger forskrifter om mat, drikke, renselse og omskjærelse av legemet. Dette påpeker apostelmøte i Jerusalem klart og Apostlene i sine brever. Nåden og sannheten kom med Jesus! 

 

  • Joh 1:14-17:  Og Ordet blev kjød og tok bolig iblandt oss, og vi så hans herlighet - en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far - full av nåde og sannhet.Johannes vidner om ham og roper: Det var denne om hvem jeg sa: Han som kommer efter mig, er kommet foran mig, fordi han var før mig. For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde; for loven blev gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.

Det er ikke lovens vei med død religion vi følger og forkynner. For da var det umulig å fult ut lyde. Men vi forkynner Ordet om korset som en GUDS KRAFT TIL FRELSE! Vi forkynner Kristus vårt sonoffer. Vi forkynner Kristus vårt eksempel og vår autorative lærer! Da er ingenting umulig bare vi tror. For Jesus ble til evig frelse for de som LYDER ham leste vi.

 

Rom 8:3-4: For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet, forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men etter Ånden. 

 

Da blir Jesu eksempel og fotspor en fryd å følge etter Ånden. For det drypper av fedme i hans fotspor står det. I egen kraft er det umulig men når vi blir født på nytt forvandlet av og ved Åndens nye liv og kraft er Jesus ett forbilde og eksempel vi fult ut kan følge og nå opp til. Livets ånds lov frigjør oss da fra synden og dødens lov. Synden og dødens lov er den lov i vårt kjød som gjør at vi ikke kan følge å leve opp til Jesu eksempel og forbilde. Men når vi ser at kjødet tjener syndens lov og vil alltid gjøre det så løper vi til Jesus og får oppleve både liv og kraft til å stå kjødet imot å vandre etter Ånden. Korsfeste kjødet med alle dets begjæringer ved korsets kraft og seier. Da er det FULT MULIG å  etterfølge Kristus på veien til Livet. Som Herrens apostel Paulus sier:

 

1 Kir 11:1: Bli mine etterfølgere, likesom jeg etterfølger Kristus!

 

Så Jesus er det fullkomne eksempel og forbilde og p.g.a hans rene sonoffer kan vi bli tilgitt vår synd men også fult ut etterfølge ham. Derom er Guds ord veldig klar. Det er det som er den større herlighet vi nå har fått i den nye pakt. Hadde det ikke vært mulig å etterfølge Jesus hadde Gud vært en løgner. Men det er han selvfølgelig ikke. Jesus går så langt at han sier til oss som er hans disipler at vi skal være fullkomne akkurat som Gud selv er fulkommen. 

 

Matt 5:48: Derfor skal dere være fullkomne, likesom deres himmelske Fader er fullkommen.

 

Dette motsier ikke at vi alle har syndet og står uten ære for Gud. Vi blir rettferdiggjort uforskyldt(ufortjent) av nåde ved forløsningen i Jesus Kristus og hans dyrebare blod. Av nåde blir vi frelst og ved tro. Men denne troen og forløsning er ikke hodetro. Men dette er en livsforvandlende hjertetro som løser ut himmelske krefter over og i våre liv så vi både får kjærligheten og kraften til og bli Guds bud lydig i Jesu fotspor. Halleluja! 

 

Joh 15:10: Dersom dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet, likesom jeg har holdt min Faders bud og blir i hans kjærlighet.

 

Dette viser at Jesu Kristi fulkomne eksempel og Guds fullkommenhet skal og kan være vårt fult oppnåelige mål når vi vandrer i hans fotspor. Så gjør vi og sier som Paulus sa om denne fullkommenhet! Ikke at jeg alt har grepet det eller er fullkommen men jeg jager mot det etter som jeg selv er grepet av Kristus. Men det er ingen vits i å jage mot ett mål vi ikke tror vi kan nå! Det hadde jo vært idioti og dårskap. Så Jesu eksempel er slettes ikke umulig å følge!  

 

Fil 3:13-14:  Brødre! jeg tror ikke om mig selv at jeg har grepet det. Men ett gjør jeg: idet jeg glemmer det som er bak, og strekker mig ut efter det som er foran, jager jeg mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus. 

 

Bibelen gir oss heller ingen mål, bud eller formaning som er uoppnåelig. Grunnen til at Jesus gikk lidelsene vei som endte på ett Kors var for at vi skulle komme etter i hans fotspor(leve opp til hans forbilde). Så gå på Jesu navn til Gud faders ære. For ingenting er umulig for Gud! Halleluja!

 

1 Pet 2:21-22: For dertil blev dere og kalt, fordi også Kristus led for dere og etterlot dere et eksempel, forat dere skal følge etter i hans fotspor, han som ikke gjorde synd, og i hvis munn det ikke blev funnet svik

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE