Grunnvoll, Byggverk og Lønn!

Grunnvoll, Byggverk og Lønn!

 Lagt ut 28 Juli 2015

 

 • 1 Kor 3:6-15: Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst; derfor er hverken den noget som planter, eller den som vanner, men Gud som gir vekst. Men den som planter, og den som vanner, er ett; dog skal enhver av dem få sin egen lønn efter sitt eget arbeid. For vi er Guds medarbeidere; Dere er Guds akerland, Guds bygning. Efter den Guds nåde som er mig gitt, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre; men enhver se til hvorledes han bygger videre! For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus.

 

 • Men om nogen på denne grunnvoll bygger med gull, sølv, kostelige stener, tre, høi, strå, da skal enhvers verk bli åpenbart; for dagen skal vise det, for den åpenbares med ild, og hvordan enhvers verk er, det skal ilden prøve. Om det verk som en har bygget, står sig, da skal han få lønn; om ens verk brenner op, da skal han tape lønnen, men selv skal han bli frelst, dog således som gjennem ild.

 

Her ser vi ett bilde og lignelse som Herrens apostel Paulus bruker for å få småbarna i Korinter menighet til å fatte alvoret med den tjeneste man har i Guds menighet. De eide alle nådegaver men hadde ett menighetsbyggverk som sto i fare for å kun bli bygget av tre, høy og strå. Enkelte hadde nok grunnvollen Kristus Jesus i orden og de brødre ble formant til å stå fast. Men byggverket og virksomheten i menigheten var ikke mye å skryte av. For selv om herrens tjenere selv levde for Gud hadde de på ett eller annet punkt sviktet i sin tjeneste og formidling av dette videre. Mye tyder på at brødrene i ledelsen selv hadde grunnvollen i orden men var unfallen ovenfor synden, kjødeligheten og gjenstridigheten hos de andre. Derfor hadde store deler av menigheten falt ut i persondyrkelse, krangel om predikanter. Flere var også kommet dypt ut i synden og Paulus måtte ett annet sted formane dem til å støte det onde ut fra menigheten. Forferdelige ting, rettsaker mot hverandre hos de ugudelige og hor som ikke en gang ugudelige ville nevne. Noe var skremmende galt med byggverket i Korintier menigheten. 

 

For å forstå bildet rett er det helt avgjørende at vi har klarhet i hvem som er hva i bildet. Paulus taler om seg selv og Herrens tjenere/oss som Guds medarbeidere og byggmestere. Mens Menigheten er Guds åkerland og Guds bygning. Det er altså Apollos, Paulus, Eldstebrødrene og predikantene i Korint og vi som skal få lønn etter våre bygg i andre menneskers liv. Enhver skal få sin lønn etter sitt eget arbeide sier apostlen, for vi er Guds medarbeidere. Det tales videre om en grunnvoll i den enkeltes liv og det tales om ett videre byggverk som handler om vår tjeneste som bygnings arbeidere i Guds menighets åkerland og bygning. Vårt arbeide i fårene, våre brødre og søstre i Guds menighet. Da handler det om hvilken grunnvoll vi legger, virker og forkynner inn i andre sine liv. 

 

For grunnvollen må enhver ha på plass i sitt eget liv for og bli frelst inntil enden. Mens byggverket og de sjeler vi vinner og former ved vår tjeneste er noe som avgjør vår lønn eller tap av sådant. Byggverket det tales om her er altså vår tjeneste. Grunnvollen vi trenger i vårt liv og alle andres liv er Jesus Kristus. Ingen kan legge en annen grunnvoll en ham. Om vi bygger med tre, høy og strå eller gull, sølv og edelstener vil så avgjøre om vårt verk(tjeneste) vil bli stående og få lønn. Men Kristus Jesus og alt hva han rommer må vi selvfølgelig uansett ha. Så da handler altså denne grunnvoll om det frelsesverk som Jesus gjør i den enkeltes liv. Tror du at noen kan legge en annen grunnvoll en denne og fortsatt bli frelst tar du feil. Det er kun ett navn gitt under himmelen ved hvilket vi kan bli frelst og det er Jesus Kristus!

 

 • Joh 14:6: Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet; ingen kommer til Faderen uten ved mig.

 

Det er Jesus vi må ta imot. Han er vår frelser, vårt offer for våre synder, vår Herre, forløper og troens opphavsmann og fullender sier skriften. Det er han vi skal ta imot å etterfølge i liv og lære. Da har vi Jesus Kristus som grunnvoll. For han er ikke bare vår frelser. Han er både Veien vi skal vandre, Sannheten vi skal lyde og frigjøres av og Livet vi skal leve og ha inntil evig tid. Derfor taler også skriften om gode gjerninger som en del av grunnvollen Kristus Jesus. Det tales til de rike i Timoteus. 

 

 • 1 Tim 6:18-19: gjøre godt, være rike på gode gjerninger, gavmilde, godgjørende, så de legger sig op en god grunnvoll for den kommende tid, at de kan gripe det sanne liv.

 

Da er det altså det samme bildet vi har. At grunnvollen er troen på og livet med Jesus og de gode gjerninger er en del av det som bidrar til at vi kan gripe det sanne liv. Dette er ikke gode gjerninger(Lovgjerninger) gjort for å rettferdiggjøres for Gud. Men gjerninger som en frukt av den rettferdiggjørende tro. For Guds rettferdighet er nå åpenbart uten loven, av nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Han som er full av både nåde og sannhet.

 

 • Rom 3:21-24: Men nu er Guds rettferdighet, som loven og profetene vidner om, åpenbaret uten loven, det vil si Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus for alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell; alle har syndet og fattes Guds ære, og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus,

 

Det er hans blod som tilgir og renser bort alle våre synder. Da blir vi rettferdiggjort uten noe som helst delaktighet fra vår side. Det er en ting vi ikke kan legge noe til på. Det er gratis og uforskyldt. Men så skal dette Guds verk forløse oss I Kristus Jesus til ett liv i hans nærhet og lydighet til hans bud. Det er Jesu eksempel og vei som leder til Himmelen. Som Jesus vandret skal vi vandre. Det er hans forkynnelse og sannheter vi skal være lydig i vår vandring her nede. Det er grunnvollen Jesus Kristus. Der går troen og de gode gjerninger hånd i hånd. Lovens krav skal oppfylles i oss som ikke vandrer etter Kjødet men etter Ånden sier Rom 8:4.

 

For grunnvollen i denne sammenheng er Klippen Kristus og alt hva han er og står for. Han som selv var sin far lydig i alt. Dette stadfester også  Matteus kap 7 tindrende klart. Der taler Jesus om at den som har bygget på fjell(som grunnvoll) gjør Guds vilje i sin vandring. Der ser vi det også var mange som mente de hadde Kristus og de skal tale om at de har gjort av tegn og under i Jesu navn. Men Jesus må bedrøvelig si: Jeg har aldri kjent dere. Vik fra meg dere som praktiserte lovløshet. For ikke alle som sier Herre, Herre skal komme inn i Himmelens rike men de som gjør Guds vilje. De bygget ikke livet sitt på fjell og hadde derfor ikke klippen Kristus som grunnvoll.

 

Altså er en grunnvoll med lovløs praktisering uten lydighet til Guds vilje en grunnvoll uten Kristus. Rettferdiggjørelse uten påfølgende lydighet til Guds bud er en grunnvoll uten Kristus. For da bygger vi ikke på fjell i våre egne liv. Derfor ser vi det er livsavgjørende og ha dette fjellet/klippen Kristus som grunnvoll med troen på ham og lydighet til Guds bud i vår vandring. Da handler det ikke om tjenesten med de andre men vår egen vandring i troskap til Kristus Jesus og det verk han har gjort i våre liv. Vi har altså intet å rose oss av. For det er troen på ham som virker denne grunnvoll i våre liv. 

 

 • Rom 3:27-28: Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes? Nei, ved troens lov. For vi holder for at mennesket blir rettferdiggjort ved troen, uten lov-gjerninger. 

 

Derfor blir vi rettferdiggjort av nåde ved tro, UTEN lovgjerninger som vi kan se i Rom men i det ligger også at vi blir rettferdiggjort av tro MED gjerninger(TROENS gjerninger) som vi ser i Jakobs brev. Både Paulus og Jakob taler om denne grunnvoll Kristus Jesus. Troens lydighet og gjerninger er også en del av grunnvollen som er Kristus Jesus. For uten denne vandring er din tro død. Det er den levende troen på Jesus som frelser og gir oss Jesus Kristus som grunnvoll/klippe.

 

 • Jak 2:20-24: Og vil du vite det, du dårlige menneske, at troen uten gjerninger er unyttig? Abraham, vår far, blev ikke han rettferdiggjort ved gjerninger, da han ofret sin sønn Isak på alteret? Du ser at troen virket sammen med hans gjerninger, og at troen blev fullkommen ved gjerningene, og Skriften blev opfylt, som sier: Abraham trodde Gud, og det blev regnet ham til rettferdighet, og han blev kalt Guds venn. Dere ser at mennesket blir rettferdiggjort ved gjerninger, og ikke ved tro alene. 

 

Noen har missforstått ordene fra 1 kor 3 til å handle om at vi kun mister lønn hvis ikke får del i noen videre helliggjørelse etter at vi er kommet til tro og er rettferdiggjort og at vi nærmest kan velge om vi vil lyde eller la det være for grunnvollen ligger uansett fast i rettferdiggjørelsen. Men en tro uten gjerninger er og forblir en død tro. Det blir som å kappe Jesus i to og ta kun det som klør oss i øret. En slik oppdeling av Jesus og løsrivelse av start og vandring er bibelfremmed tankegods. Rettferdiggjørelse uten påfølgende helliggjørelse er en halv Jesus og en selvmotsigelse. Det er skjøge lære som forvender Guds nåde til skamløshet. For uten helliggjørelse skal INGEN se Herren.

 

 • Hebr 12:14: Jag efter fred med alle og efter helliggjørelse; for uten helliggjørelse skal ingen se Herren.

 

Rettferdiggjørelse og helliggjørelse er altså tett knyttet i sammen. På den veien skal vi jage mot det fulkomne i vår vandring samtidig som vi er fulkomment rettferdiggjort av nåde ved tro. Det ene utelater altså ikke det andre og det ene kan ikke beholdes uten at det andre følger. Så tenker vi som Paulus.

 

 • Fil 3:12-17: Ikke at jeg allerede har grepet det eller allerede er fullkommen; men jeg jager efter det, om jeg og kan gripe det, eftersom jeg og er grepet av Kristus Jesus. Brødre! jeg tror ikke om mig selv at jeg har grepet det. Men ett gjør jeg: idet jeg glemmer det som er bak, og strekker mig ut efter det som er foran, jager jeg mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus. La oss da, så mange som er fullkomne, ha dette sinn; og om Dere er anderledes sinnet i noget, da skal Gud også åpenbare eder dette; bare at vi, så langt som vi er kommet, holder frem i samme spor! Bli også Dere mine efterfølgere, brødre,

 

Vi er fullkommen fordi han har rettferdiggjort oss. Men vi jager mot fullkommenheten i vår vandring i Helliggjørelsen. Alt virket av og med Guds nåde og kraft. Da jager vi mot målet og det fullkomne fordi vi selv er grepet av Kristus. Er det ikke slik med oss blir det at vi går inn gjennom den trange port og vandrer ut på den brede veien. Vi kan intet legge til vår rettferdiggjørelse men vi kan miste den og falle ut av Guds nåde om vi ikke holder fast ved den første fulle visshet inntil enden. Det er derfor troen virker sammen med gjerningene til vår rettferdiggjørelse. Selv om vi ikke kan legge noe til eller hjelpe noe til på vår rettferdiggjørelse og frelse. Men vi kan miste den om vi ikke holder ut inntil enden. Noe Bibelen klart taler om. De falske profeter skal nettopp ha denne lovløse grunnvoll som kjennetegn. Vi snakker ikke her om at vi skal ha LOVEN som grunnvoll. Det er nåden uten loven som frelser. Men det forvandler og leder inne til ett liv i lydighet til Guds vilje og lov.

 

 • Matt 24:11-13: mange falske profeter skal opstå og føre mange vill. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste. Men den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst.

 

 • Hebr 3:14: for vi har fått del med Kristus, såfremt vi holder vår første fulle visshet fast inntil enden.

 

Denne grunnvollen kan ingen legge noen annen om vi skal bli frelst. Men vår tjeneste som byggmestere og arbeidere i Guds rike handler om å bygge dette videre hos andre. Når jeg har grunnvollen i eget liv på plass skal jeg formidle dette inn til andre som en vis byggmester. Om jeg eksempelvis selv er frelst og i mitt personlige liv er både Gudfryktig og lydig mot Guds bud men er unnfallen i tjenesten så de jeg tjener ikke kommer til det samme liv og vandring bygger jeg med tre, høy og strå. Altså kan vi selv ha Kristus Jesus som grunnvoll. Hans nåde og sannhet, Rettferdiggjørelse av nåde ved tro og den påfølgende nødvendige helliggjørelse som frukt å være Guds bud lydig og likevel oppleve at hele tjenestens byggverk brenne opp. Da blir vi fortsatt frelst men hele vårt byggverk brenner opp med ild og vi taper all lønn. Dette inngir selvfølgelig ett veldig alvor inn-for den tjeneste Gud har gitt oss som medarbeidere i Guds rike. Bygger vi med gull, sølv og edelstener vil vi føre andre sjeler frem til frelse, liv og sann lydighet og vekst i troen.

 

Dette manglet Korinter menigheten. Der var de vunne-de sjeler/fårene mest opptatt av persondyrkelse og hvem de likte mest blant byggmesterne. Derfor var det jo også sitt eget byggverk Paulus talte om da han henviste til at han både hadde lagt en god grunnvoll i dem og bygget videre etter den nåde Gud hadde gitt. Men nå måtte dem som tjente i menigheten selv se til hvordan de bygget videre. Da skal vi forkynne å formidle den samme troskap og lydighet hos oss selv inn i dem som hører på oss. Vi må ikke forkynne å bygge på en slik måte at mennesker blir knyttet til mennesker og vandrer etter kjødet men vi må knytte dem til Kristus Jesus og forkynne Troens lydighet så det ikke bare er vi som vandrer i Jesu fotspor men også de som hører oss. Derfor formidlet apostlene troens lydighet overalt hvor de kom.

 

 • Rom 1:5: ved hvem vi fikk nåde og apostelembede for å virke troens lydighet blandt alle hedningefolkene til hans navns ære,

 

Grunnvollen er Kristus Jesus og ingen kan legge en annen grunnvold en ham. Det handler om at vi har tatt imot Jesus som vår personlige frelser og vandrer i hans fotspor på veien til Livet. Han er full av nåde og sannhet. Det og ta imot han og bli et Guds barn handler derfor om å ta imot både hans nåde og sannhet. Da får vi retten til og bli ett Guds barn fordi vi tror på hans navn.

 

 • Joh 1:12-14: Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn; og de er født ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Og Ordet blev kjød og tok bolig iblandt oss, og vi så hans herlighet - en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far - full av nåde og sannhet.

 

Vi blir født på nytt av Gud selv. Vi fødes da altså inn som barn i Guds rike og skal begynne vandringen i lydighet til sannheten. Derfor er denne grunnvolden full av nåde og sannhet. Vi har altså ikke Jesus som grunnvold hvis vi utelater noe av hans nåde og/eller noe av Guds sannhet. Kristus Jesus er full av Nåde og Sannhet. Nåden først og så Sannheten. Nåden fører oss inn i lydighet til sannheten. Således blir vi satt i virkelig frihet. For sannheten setter i frihet og den sønnen(Jesus) får frigjort blir virkelig fri. Halleluja!

 

 • Joh 8:34-36: Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Hver den som gjør synd, er syndens træl. Men trælen blir ikke i huset til evig tid; sønnen blir der til evig tid. år får Sønnen frigjort eder, da blir Dere virkelig fri.

 

Her ser vi at denne grunnvollen handler om å slutte å synde. For syndens træl blir ikke i huset til evig tid. Hver den som gjør synd er syndens træl. Derfor er det livsavgjørende at vi har lydighet til sannheten med i vår grunnvoll. Grunnvollen er Kristus Jesus! INGEN kan legge en annen grunnvoll en det. Mange prøver å legge andre grunnvoller. Sin egen tro og sin egen Jesus. Men det holder ikke til frelse. Kun Jesus Kristus som er full av nåde og sannhet er en holdbar grunnvoll. Da blir vi virkelig fri. Fri i fra syndens herredømme. Trælen hadde en annen grunnvoll. Han trodde det var greit å fortsette i synden etter at han hadde bedt om tilgivelse for sine synder. Men det er kun sønnen som blir i huset til evig tid. Etter at Jesus har talt om at han bare gjør det som er Gud til behag og taler det Gud gir, så viser han veien for oss til å gjøre det samme.

 

 • Joh 8:32: Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre eder.

 

Ære være Jesus! Kristus er Ordet som ble kjød og tok bolig iblant oss. Derfor er Kristus og Guds ordets sannhet en og samme sak. Grunnvolden er Kristus og Guds evige uforanderlige ord. Hans forsoning og blod til renselse fra våre synder og utfrielse fra urettferdighet(Lovløshet) inn til ett liv i Helliggjørelse og død over vårt eget kjød.

 

 • Tit 2:11-14: For Guds nåde er åpenbaret til frelse for alle mennesker, idet den optukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster og leve tuktig og rettferdig og gudfryktig i den nuværende verden,mens vi venter på det salige håp og åpenbarelsen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet,han som gav sig selv for oss for å forløse oss fra all urettferdighet(Lovløshet) og rense sig selv et eiendomsfolk, nidkjært til gode gjerninger.

 

Guds nåde er altså åpenbart til frelse for alle mennesker. Men de aller fleste går likevel fortapt. Men den er åpenbart IDET den opptukter OSS til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster. Da blir det liv og da blir det frelse. Vi har Kristus Jesus som grunnvoll i våre liv. Vi gjør som vår frelser, broder og Herre Jesus alltid gjorde da han vandret her nede. Han gjorde det som var hans far til behag og talte det hans far gav han. Da skal vi kjenne sannheten og den skal sette oss i frihet. Vi opplever at det er fult mulig å vandre de samme spor som Jesus vandret. Lovet være Gud og Lammet! Fordi han på samme måte som oss fikk del i kjød og blod og ble oss på alle måter lik, dog uten synd. Derfor har vi en syndefri Jesus som tilveiebragte ett offer for våre synder som er fullkomment ren samtidig som vi kan og skal etterfølge hans fotspor eksakt og nøye etter at vi har tatt imot han og fått retten til og bli Guds barn. Nettopp fordi vi tror på Kristus Jesus og har han som vår grunnvoll.

 

 • Rom 6:16-18: Vet Dere ikke at når Dere byr eder frem for nogen som tjenere til lydighet, da er Dere også tjenere under den som Dere så lyder, enten det er under synden til død eller under lydigheten til rettferdighet? Men Gud være takk at Dere vel har vært syndens tjenere, men nu av hjertet er blitt lydige mot den lærdomsform som Dere er blitt overgitt til! Men idet Dere er blitt frigjort fra synden, er Dere trådt i rettferdighetens tjeneste.

 

Må vår undervisning, forkynnelse og tjeneste få det samme vitnesbyrd som Paulus kunne vitne om her! Dere vel har vært syndens tjenere, men nu av hjertet er blitt lydige mot den lærdomsform som Dere er blitt overgitt til! Det er ett byggverk av gull, sølv og edelstener! Da skal lønnen bli deretter. Vel gjort du gode og tro tjener. Må vi ikke grave ned våre talenter og pund men bruke det som vise byggmestere i Herrens åkerland. Knytte menneskene til Kristus Jesus og virke troens lydighet til Jesus overalt hvor vi er. Derfor taler Paulus til Timoteus om at vi er en god Jesu kristi tjener når vi lærer brødrene idet vi nærer oss med troens og den gode lærdoms ord som vi selv har fulgt. Da bygger vi med gull, sølv og edelstener. Dette er rettferdighetens tjeneste der vi fører Guds barn til den samme troens lydighet vi selv har erfart.

 

Bygger vi derimot med tre, høy og står skal verket brenne opp med ilden. Det finnes mange som selv har grunnvollen i orden og som prøver å gi det videre men på menneskelig vis. Kanskje med for mye menneske kjærlighet, egen kraft, musikalske evner og talegaver så sjelene blir bundet til mennesker istedet for til at dem blir knyttet til hodet Kristus Jesus. Mange er også selv nøye med å lyde Guds bud men ovenfor andre sier dem det ikke er så nøye for frelsen holder uansett. Da vil ikke de mennesker dem har vunnet bli stående. Ilden vil brenne opp hele byggverket deres.

 

Selv om vi som da tjener kan leve rett infor Gud og ha vår grunnvoll i orden vil ikke det vi virket i tjenesten hos fårene bli stående. Meget alvorlig selv om den som bygger kan bli såvidt frelst så lenge han selv har sin egen grunnvoll i orden. Alvorlig da vår unnfallenhet kan føre til andres fortapelse. Må dette anspore oss til å virke med alvor og flid i Guds åkerland. Bygge som vise byggmestere på Herrens byggverk hos sjelene! Bygge med gull, sølv og edelstener. Oppskriften på det har vi klart fra Kol 1.

 

 • Kol 1:24-29: Nu gleder jeg mig over mine lidelser for eder og utfyller i mitt kjød det som ennu fattes i Kristi trengsler, for hans legeme, som er menigheten, hvis tjener jeg er blitt efter den Guds husholdning som er mig gitt iblandt eder, det vil si å fullføre Guds ord, den hemmelighet som har vært skjult fra alle tiders og slekters ophav, men nu er blitt åpenbaret for hans hellige, for hvem Gud vilde kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmelighet er iblandt hedningene, det er Kristus iblandt eder, håpet om herlighet. Og ham forkynner vi, idet vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus. For dette arbeider jeg og, idet jeg strider ved hans kraft, som virker i mig med styrke.

 

Det er ham/Jesus vi forkynner IDET vi formaner hvert menneske og lærer dem for å fremstille hvert mennesket fullkomment i Kristus. Det er altså ett pågående verk vi skal bygge å virke i de mennesker vi omgås. Målet er at vi skal virke å lede mennesker inn til en fullkommen lydighets vandring og seier over synden! Det hjelper altså ikke hvor mange sjeler vi får inn i menigheten og til å bøye seg. Om huset er kjempestort men av tre, høy og strå vil det brenne opp. Så om vi øyensynlige har vunnet skarer for Himmelen og bygget ett herlig og stort bygg skal det brenne opp om det ikke er av gull, sølv og edle stener. Selv om vi selv lever Kristus livet og da har han som vår Grunnvoll. Spørsmålet blir om vi har ført dem inn til det samme og sanne liv, lydighet til Herrens bud og etterfølgelse av Jesu fotspor. For vi skal gjøre folkeslag til DISIPLER sa Jesus, å lære dem å HOLDE ALT han har befalt. Halleluja! Da bygger vi Guds menighet på jorden. Som vi ber i fader vår: Komme ditt rike, i Himmelen, SÅ OG PÅ Jorden. For dette arbeider jeg idet jeg strider ved hans kraft, som virker i meg med styrke. Da bygger vi med gull, sølv og edelstener!

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Erna Tegnander | Svar 03.05.2017 14.33

Ja, så er det ikke annet enn utfyllelse av Paulus undervisning og Jakobs undervisning..Ingen motsetning...

Gjermund Kvamme 17.08.2017 12.54

Amen! Klart og forståelig! Likevell er det slik Peter sa at de ubefestede tolker noen av Paulus skrifter til sin egen undergang. Summen av Guds ord er sannhet!

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE