Guds barn-Den smale Veien-De falske profeter

Guds barn og den smale Veien

Lagt ut 3 April 2015

 

Vi lever i en tid hvor det er mye vranglære rundt sentrale sannheter som feier over Kristenheten. Falske profeter og vranglærere yngler frem og folk tar dem villig imot. Mange ønsker å være lærere og folk tar seg lærere i hopetall etter som det klør dem i øret. Holder man frem Ordet klart og Guds vei til frelse reiser folk seg i motstand og roper opp om loviskhet og at de er så frie at de ikke trenger å lyde Guds bud. Den sunne lære tåles simpelten ikke. Slik har det altid vært. Derfor advarer Bibelen så klart mot det også i den urkristne menighet. Men vi får ekstra sterke advarsler om vår tid/endetiden at slike vranglærere skal være hopetall.

 

 • 2 Tim 4:2-4: Forkynn ordet, vær rede i tide og utide, overbevis, irettesett, forman med all langmodighet og lære! For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr.  

 

Dem skal altså foretrekke eventyr fremfor den sunne lære. Eventyr er virkelighets flukt og søvndyssende godsaker for kjødet. Eventyr og magi fremfor praktisk kristent liv i tråd med den sunne lære. Det kan være koselig på en Disney film i Jula men tragedie når man bygger sin evige sjels frelse på Evantyr. Dette skal altså ikke bare skje med noen få "Kristne" men det skal skje i hopetall. Man kan undres på om ikke dette også peker på nåtidens virkelighet der internett har gitt mulighet til antall vranglærere som det aldri før har vært. Særlig har bruken av sosiale medier gjort at det nå i sannhet er slik at folk tar seg lærere I HOPETALL fordi de ikke tåler den sunne lære. Så ille skal det bli at Jesus retter spørsmålet om han kommer til å finne troen på jorden når han kommer igjen. Sammen med løftet om at hans utvalgte som roper til ham dag og natt skal hjerlpes til sin rett, kommer ett rystende hjertesukk fra mesteren selv.

 

 • Luk 18:7-8: Men skulde da ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, dem som roper til ham dag og natt, og er han sen når det gjelder dem? Jeg sier eder at han skal skynde sig å hjelpe dem til deres rett. Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?

 

Den sanne levende troen skal være en sjeldenhet den dagen Jesus kommer tilbake. Eneste botemiddel mot dette er å forkynne Ordet rent og klart, For troen kommer av forkynnelsen. Forkynne, overbevise og irettesette den som vil høre. Noen ganger må vi gjøre det ovenfor dem som ikke vil høre for at andre som lytter skal ha mlighet til å avsløre vilfarelsen. Det står om deres evige sjels frelse. For dessverre gjelder dette også de mest sentrale frelses sannheter. Hva som gjør oss til ett Guds barn og hva som bringer oss frem til endemålet for vår tro som er sjelens frelse. 

 

 • Joh 1:9-13: Det sanne lys, som oplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke.Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham.Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn;og de er født ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. 

 

Her ser vi at vi ikke blir født av mans vilje eller kjøds vilje men av Gud når vi blir født på ny til ett Guds barn. Det er den trange porten til Livet som Guds barn. Så glemmer mange at veien også er smal som leder til Livet. Det er lydighet til dette sanne lys som kom til verden. Det er en sentral sannhet som simpelten ikke tåles i dag av de aller fleste. Dem tåler det ikke. Derfor vandrer de som fiender av Kristi kors og hater det og ta sitt kors opp å følge Jesus. De er født av kjødet og vil leve etter kjødet. Men den som er født av Ånden er ikke fornøyd med denne dødens vandring.

 

 • Rom 8:12-14: Derfor, brødre, står vi ikke i gjeld til kjødet, så vi skulde leve efter kjødet;for dersom dere lever efter kjødet, da skal dere dø; men dersom dere døder legemets gjerninger ved Ånden, da skal dere leve.For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn. 

 

Altså skal vi døde legemets gjerninger ved Ånden. Fornekte det vårt kjød ønsker å gjøre i vårt legeme. For den som lever etter kjødet skal dø. Men roper de opp: Vi er jo Guds barn. Uansett hva vi gjør så er vi jo barn og mister ikke den retten uansett om vi lever etter kjødet vårt. Vi mister bare velsignelser. For ett bedrag. De klarer kun å tenke etter kjødet når de leser Ordet. Dem tenker at det er som vår jordiske far og barn forhold. Men i Guds rike heter det at de som DRIVES AV GUDS ÅND ER GUDS BARN. Men dette fatter kun den som i sannhet er satt i frihet fra kjødet av sønnen. Ttrellkvinnens barn som er født etter kjødet har bare motstand og uforstand ovenfor dette Åndens liv. Du må bli født av vann(Guds ord) og Ånd! Det er eneste port inn i Guds rike og hans frelse og velsignelser! Først da vil du forstå både språk og barn forholdet til Gud. 

 

 • Joh 3:5-6: Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg dig: Uten at noen blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd.  

 

Ett Guds barn blir vi ved den åndelige fødsel. Når du opplever at Ånden og Ordet blir din fødsels hjelp blir du i sannhet ett Guds barn. Det er altså ett Gudomlig mirakel. Da får du ett annet hjemland, språk og kultur. Hjertet ditt er i Himmelen og Guds rike. Det er også først da du vil forstå de Åndelige ting og prøve Åndene i tiden. Det er Kjødets barn og trellkvinnens barn som lar seg rive med av de ugudeliges vilfarelse. For den som ikke er født av Ånden tåler ikke Åndens tale i den sunne lære.

Unskyldingene er mange og alle har det felles at man ikke tåler den sunne lære men vil ha det som klør i øret og smaker godt for kjødet. Derfor er det mange som også ser seg blind på de bilder Guds ord bruker og tolker det etter kjødet. Eksempelvis sammenlignes vårt forhold til Gud som frelste at han er vår Himmelske fader mens vi er hans barn. Noen vil da si at man ikke mister sin barnerett uansett hva man gjør og hvordan man lever. For slik er det jo på jorden. Men slik er det ikke med vår rett til og bli Guds barn. Den henger nøye sammen med å fullføre løpet og holde ut intil enden. En gang frelst og en gang ett Guds barn betyr ikke at vi er sikret for evig og altid. 

 

 • Matt 24:11-13: falske profeter skal opstå og føre mange vill. Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste. Men den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst. 

 

Den som holder ut intil enden skal bli frelst! P.g.a falske profeter som forkynner ett Evangelium uten en vei å vandre blir kjærligheten kald hos de fleste. Man blir en navnkristen uten oppriktig Guds forhold. Men Gud er en nidkjær Gud som krever all ære og oppmerksomhet. Gud er langt mer omsorgsfull en vår Jordiske far, men han er også langt mer kravstor. Derfor står det at det er forferdelig å falle i den levende Guds hender. Så det og bli ett Guds barn er ikke noe vi blir og så kan vi ikke opphøre å være det samme hvordan vi lever. Det står heller forøvrig ikke at ingenting kan rive oss oss ut av Guds hånd men ingen. Vi har en vei å vandre før vi når målet. Det er den som GJØR Guds vilje som skal komme inn i Himmelens rike. Det er ikke for å tilfredstille Gud men en frukt av frelsen og troen på Jesus. Porten er trang og Veien er smal!

 

 • Matt 7:13-21: Gå inn gjennem den trange port! for den port er vid, og den vei er bred som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennem den;for den port er trang, og den vei er smal som fører til livet, og få er de som finner den. Men vokt dere for de falske profeter, som kommer til dere i fåreklær, men innvortes er glupende ulver! Av deres frukter skal dere kjenne dem; kan en vel sanke vindruer av tornebusker eller fiken av tistler?  Således bærer hvert godt tre gode frukter, men det dårlige tre bærer onde frukter. Et godt tre kan ikke bære onde frukter, og et dårlig tre kan ikke bære gode frukter.  Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem av deres frukter. Ikke enhver som sier til mig: Herre! Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Faders vilje.

 

Trang er den port og smal er den vei som leder til Livet og FÅ er de som finner den. Det er altså både en gjenfødelsens port å komme inn som er trang og en smal vei å vandre før vi når endemålet som er sjelens frelse. Det er nok denne veien det er få som finner. Alle dem som tar imot Jesus gir han rett til og BLI Guds barn. De som tror på ham. For da må du være villig til å miste ditt eget liv og nøye deg i lydighet til Guds ord. Det vil si å både bli født på ny til ett Guds barn og ha påfølgende gjerninger der vi er Gud lydig. For en tro uten gjerninger er EN DØD tro sier Jakobs brev. Den frelser ingen. Den levende tro som bevarer oss som Guds barn har troens gjerninger der vi vandrer i Jesu fotspor. Derfor står det om både at vi BLE forlikt med ham ved Jesu død OG at vi meget mere skal BLI FRELST ved hans liv etterpå.

 

 • Rom 5:11: For så sant vi blev forlikt med Gud ved hans Sønns død da vi var fiender, så skal vi så meget mere bli frelst ved hans liv efterat vi er blitt forlikt;

 

Dette er ett liv i Jesu fotspor. Den smale veien til Livet. Vi er altså ikke lovet og forbli ett Guds barn selv om vi lever i gjenstridighet og ulydighet mot sannheten. Langt der i fra! Jesus ble opphav til evig frelse ikke for dem som en gang sa ja. Men de som er han lydig.

 

 • Hebr 5:9: og da han var fullendt, blev han ophav til evig frelse for alle dem som lyder ham,

 

Dem som er derimot er ulydig og gjenstridig mot Guds bud skal times vrede og harme. Men vi trenger og bli født på ny så vi får hans lov i våre hjerter. Det vil si og få vår lyst i Guds lov og av hjerte bli Gud lydig. Da vandrer vi inn  hans ferdiglagte gjerninger. 

 

 • Rom 2:6-8: han som skal betale enhver efter hans gjerninger: dem som med utholdenhet i god gjerning søker herlighet og ære og uforgjengelighet, skal han gi evig liv, men dem som er gjenstridige og ulydige mot sannheten, men lydige mot urettferdigheten, dem skal times vrede og harme.

 

ALLE dem som TAR IMOT HAM gir han retten til og bli Guds barn. De som tror på hans navn. I det ligger LAANGT mer en at vi En gang ble Guds barn. Det handler om ett livslangt lydighets forhold i Jesu fotspor. Det er den som TROR på ham som ikke skal fortapes men ha evig liv. Tro er full visshet. Tro er handling. Vi gjør det vi tror! Det er altså ikke en difus abstrakt hodetro som frelser men den levende troen på Jesus som gjør at vi jager mot det fulkomne i hans fotspor.

 

 • Jak 2:14-18: Hvad nytter det, mine brødre, om en sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? Om en bror eller søster er naken og fattes føde for dagen, og nogen av dere sier til dem: Gå bort i fred, varm dere og mett dere! men dere ikke gir dem det som legemet trenger, hvad nytter det? Således og med troen: HAR DEN IKKE GJERNINGER, ER DEN DØD I SEG SELV. Men en kan si: Du har tro, og jeg har gjerninger. Vis mig din tro uten gjerninger, og jeg vil vise dig min tro av mine gjerninger!

 

Dette er veien til frihet og veien til Livet. Frihet fra å leve etter kjødet. For den sønnen får frigjort blir VIRKELIG FRI. Halleluja! Da er vi den frie kvinnes barn. Trell kvinnens barn lever derimot etter kjødet. Hun kan aldri arve sammen med den frie kvinne. 

 

 • Gal 4:28-32: Men vi, brødre, er løftets barn, likesom Isak. Men likesom dengang han som var født efter kjødet, forfulgte ham som var født efter Ånden, således og nu. Men hvad sier Skriften? Driv ut trælkvinnen og hennes sønn! for trælkvinnens sønn skal ingenlunde arve med den frie kvinnes sønn. Derfor, brødre, er vi ikke trælkvinnens barn, men den frie kvinnes.

 

Trell kvinnens barn vil leve etter sitt kjød og sine synder og syns lydighet til Guds bud er ett ork og trelle liv. Men den frie kvinnes barn fryder seg over Guds veier og har sin lyst i Guds lover og tjener Guds lov med sitt sinn.(Rom 7, 8 og Hebr 10). Paulus tjente Guds lov med sitt sinn og derfor opplevde han mer og mer Åndens frigjørelse og at Lovens krav ble oppfylt i han når han vandret etter Ånden og fornektet Kjødet. Dette gjorde han fordi han var født på ny og hadde fått Guds lov skrevet på hjerte og sinn. Derfor holdt han sitt legeme i trelldom står det. Mange missforstår dette til å ha med bokstaven å gjøre. Men de som lever etter bokstaven er ugjenfødte mennesker under den gamle pakt. Nå i den nye pakt har alle gjengødte og frigjorte sjeler fått Guds lov skrevet på hjerte. Det er det som skjer når Ånden gjør oss levende til gode gjerninger. Da er man både tilgitt og renset i blodet fra hans offer samtidig som den pågående helliggjørelse bevarer denne fullkommenhet. Herom er Guds ord tindrende klart. All annen påstand er forvendt nåde og tro som ikke frelser noen.

 

 • Hebr 10:14-17: for med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Men det vidner og den Hellige Ånd for oss; for efterat han har sagt: Dette er den pakt som jeg vil oprette med dem efter hine dager, så sier Herren: Jeg vil gi mine lover i deres hjerter, og jeg vil skrive dem i deres sinn, og deres synder og deres overtredelser vil jeg ikke mere komme i hu.

 

Dette er den nye pakts herlighet. Dette har ingenting med bokstaven i den gamle pakt å gjøre som enkelte hevder i sin motstand mot Guds vei. Den sønnen får frigjort blir virkelig fri. Fri fra synden og fri til og bli en Kristi træl ser vi i Ordet. Det er den frie kvinnes barn som er den eneste som har løfte om og bli i huset til evig tid. På dette grunnlaget er det ekte samfunn og enhet. Derfor kjenner jeg altid ett vidunderlig og frigjørende samfunn med dem som således ønsker død over kjødet. Vanndyp kaller på vanndyp. Der lever vi etter Ånden. Å leve etter Ånden er å IKKE FULLBYRDE KJØDETS GJERNINGER men å leve i selvfornektelse på Korsets smale vei til Livet. Det er da vi i sannhet tilhører Jesus og vandrer i Ånden! Det er og ta imot Jesus den smale veien som leder til Livet. Halleluja! Der kjenner vi i sannhet søskenforholdet oss imellom. Vi er Guds barn. For alle dem som tar imot ham gir han retten til og bli Guds barn. De som tror på hans navn. Vi tilhører Jesus og har derfor korsfestet kjødet med dets lyster og begjerninger. Ære være Jesus!

 

 • Gal 5:24-25: Men de som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lyster og begjæringer. Dersom vi lever i Ånden, da la oss og vandre i Ånden!

 

Det er altså kjennetegnet på at vi tilhører Jesus. At vi har korsfestet kjødet. Denne selvfornektelsens vei hater de falske profeter! Derfor roper de Herre, Herre og vidner om sine store tegn og under men Jesus har aldri kjent dem. For dem vandrer ikke den smale veien til Livet. DEM GJØR IKKE Herrens vilje. For det er ikke den som sier Herre, Herre men den SOM GJØR MIN HIMMELSKE FADERS VILJE som skal komme inn i Himmelens rike sier Jesus. Det er å vandre den smale veien til Livet. Vi jager mot målet der fremme. Så sier vi med Herrens apostel Paulus:

 

 • Fil 3:12-16: Ikke at jeg allerede har grepet det eller allerede er fullkommen; men jeg jager efter det, om jeg og kan gripe det, eftersom jeg og er grepet av Kristus Jesus. Brødre! jeg tror ikke om mig selv at jeg har grepet det.Men ett gjør jeg: idet jeg glemmer det som er bak, og strekker mig ut efter det som er foran, jager jeg mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus.La oss da, så mange som er fullkomne, ha dette sinn; og om dere er anderledes sinnet i noget, da skal Gud også åpenbare dere dette; bare at vi, så langt som vi er kommet, holder frem i samme spor! 

 

I denne stilling og på denne vei er vi fulkomne så langt vi er kommet. For samtidig som Paulus sier han jager mot fullkommenhet bekjenner han også at han er fulkommen. Det sannheten om at vi med ett offer er for altid gjort fulkomne vi som blir helliget. Altså er vi fulkomne I Kristus men denne fullkommenhet vil kun vedvare om vi fortsetter og bli helliget. Så blir det forsjellig stilling og lønn etter hvor langt vi er kommet. Forskjellig glans og oppgaver inn i evigheten. Men alle som vil ta imot Jesus og BLI ett Guds barn må ta imot Jesu offer, bli renset ren i hans blod og jage mot det fulkomne. Så gjelder det at vi, så lang vi er kommet på den veien, holder frem i samme spor! La ingen falske profeter eller vranglærere frata deg denne rett og denne frelsen vei! Du har fått retten til og bli Guds barn fordi du tror på Jesus i sannhet. Denne retten gir deg tilgivelse for alle dine synder og retten til å vandre i Jesu fotspor på veien til Livet. Fryd deg over dette. For få er de som finner den!

FOR TRANG ER DNE PORT OG SMAL ER DEN VEI SOM LEDER TIL LIVET OG FÅ ER DE SOM FINNER DEN!

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE