Kristen og Prepper

Kristen og Prepper

Kristen og Prepping?Det emnet vi nå skal se på er ett emne som ikke mange tar opp. Ofte har tanken blandt kristne vært at vi jo skal stole på Gud og da er prepping av matlagre, vann, sikkerhets tilltak og forberedelse til vanskelige tider en unødvendighet. Med prepping sikter jeg til det å forberede oss både Åndelig, fysisk og psykisk på vanskelige tider og utfordringer. Jeg velger ordet å preppe fordi det er utrykket som brukes i hele verden om nettopp dette. Preppere tar i større eller mindre grad å lagrer ekstra holdbar mat, varme, vann og treffer sikkerhets tilltak for hjem, familie og de rundt seg. For en kristen er også dette en mudlighet til å komme andre til hjelp i nøden. Vi kan ikke hjelpe andre om vi ikke er istand til og ha mat og sikkerhet for oss selv.Slik har det vært til alle tider men det blir viktigere dess lengre ut på natten vi kommer. Enten du tror på en bortrykkelse før den siste store trengsel. midt i eller etter så er Bibelen tindrende klar på at både krig, naturkatastrofer og vanskligheter skal øke på dess nærmere Jesu gjenkomst vi kommer. Men betyr det at jeg Prepper fordi jeg lever i frykt for morgendagen? Langt der i fra! Som bruden så kan vi oppleve å le av den kommende tid. Vi vet at vi er på seierslaget og Herren er med oss. Hvem kan da være imot sier Rom.1. Så Frykt ikke! Det er ikke frykt som driver!

Men mange går så langt at dem hevder alle kristne Preppere lever i frykt og at vi ikke stoler på Gud. Men stemmer dette med Guds ord? For Bibelen sier jo klart at vi ikke skal frykte.Ess 41:10-13: Frykt ikke, for jeg er med dig! Se dig ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker dig og hjelper dig og holder dig oppe med min rettferds høire hånd. Se, de skal bli til spott og skam alle de som harmes på dig; de skal bli til intet og gå til grunne de menn som tretter med dig; du skal søke dem og ikke finne dem, de menn som kives med dig; de skal bli til intet og til ingenting de menn som fører krig mot dig. For jeg er Herren din Gud, som holder dig fast ved din høire hånd, som sier til dig: Frykt ikke! Jeg hjelper dig.

 

Veldige løfter til oss og Israel. De skal bli til skamme de som fører krig mot deg. Frykt ikke for jeg hjelper deg. Men betyr dette at Israel la bort sine våpen og satte seg ned uvirksomme? Langt der i fra. Vi kan lese om at Israels folk samarbeidet om å bygge beskyttende murer. Noen arbeidet på muren mens andre stor klar med sverdet i tilfelle fienden kom. Prepping handler ikke om frykt men å handle på Guds ord. For det er klokt å forberede seg!Ord 22:3-4: Den kloke ser ulykken og skjuler sig, men de uerfarne går videre og må bøte. Lønn for saktmodighet og gudsfrykt er rikdom og ære og liv.Her ser vi at det å ta sine forholdsregeler når man vet at ulykken kommer er ensbetydende med visdom. Mens det og gå videre og late som ingenting er ett tegn på dumskap som gjør at ulykken vil ramme mye hardere. Gudsfrykt er prepping til ære og ett godt liv.Mange kristne tror at prepping handler om frykt, kjærlighet til denne verden og mangel på tro og tillit til Gud. Men da har man missforstått fullstendig hva det vil si å stole på og tro på Gud.Hebrerbrevet taler om trosheltene og hvordan dem vandret i tro og tillit til Guds løfter. Der får vi også høre om en av Bibelens mest iherdige preppere Noa. Han preppa i rundt 120 år så jeg har igjen en del år med prepping før jeg kan måle meg med han.Hebr 11:7: Ved tro bygget Noah, varslet av Gud om det som ennu ikke var sett, i hellig frykt en ark til frelse for sitt hus; ved den fordømte han verden og blev arving til rettferdigheten av tro.Noa Preppet og bygde på arken i rundt 120 år før vannflommen kom. Det gjorde han fordi Gud sa han trengte det. Når vannflommen kom var det kun Noa, hans familie og dyrene i arken som ikke drukna. Vi ser at dette gjorde Noa i hellig frykt. Selv om dette for oss først og fremst er ett bilde på vår åndelige frelse og det å arbeide på vår frelse med frykt og beven, så taler det om viktigheten av prepping og at det er Hellig frykt som skal drive oss.

Det er ikke motløshetens ånd, frykt eller mangel på tro som driver mitt ønske om sikre meg og mine. Tvert imot. Selv om jeg bruker mye tid på å samle ved på sommeren er det ikke fordi jeg frykter vinteren. Men fordi jeg frykter en vinter uten varme. Nettopp fordi jeg har ved trenger jeg ikke å frykte 30 minus grader.Er mange kristne som ser på preppere som fryktsomme folk og kristne preppere som mindre troende en dem selv. Ja de fleste også av andre folk smiler bare overbærende når dem hører om oss som prepper matlager og andre ting i tilfelle krig, økonomisk krakk og andre katastrofer. Nei har noen sagt til meg. Jeg har lagt bort all bekymring og frykt og overlatt det til Herren hva som skal komme. Men en sunn hellig frykt er absolutt på sin plass for oss kristne. Hadde ikke Noa hatt det så hadde han verken berget seg selv eller de andre i Arken.Men det er en frykt som baserer seg på at vi kjenner det profetiske ord og tyder tidens tegn. Noen av oss har også fått varsler om alvorlige begivenheter for land og folk som kommer. Det å skjule seg å forberede seg når vi ser ulykken er på vei kommer av en hellig frykt som leder til handling. Usunn fryktens ånd til motløshet er derimot at vi lever i frykt og blir handlingslammet. Den ånd har ikke Gud gitt oss.1 Tim 1:7: For Gud gav oss ikke motløshets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd.Vi har altså ingen grunn til å frykte på den måten. Han som er med oss er sterkere en han som er i verden og om vi lever og dør så hører vi Herren til. Men Gud vil at vi på alle måter skal ha det godt, være ved god helse likesom vår sjel har det godt. Du kan selvfølgelig ha det godt i din sjel og komme til Himmelen om du sulter i hjel. Men Gud har omsorg for også at du skal ha det du trenger til for dette livet som han har gitt oss i grave.3 Joh 1:2: Du elskede! jeg ønsker at du i alle deler må ha det godt og være ved god helse, likesom din sjel har det godt.Det viktigste å preppe er vår sjel. Om du vinner den hele verden men tar skade på din sjel er det samma hvor mye mat du har i skapet eller ved i boden. Så det er ikke for å berge våre liv og anseelse i denne verden at vi prepper. Heller ikke frykt for døden.Matt 16:24-26: Da sa Jesus til sine disipler: Vil nogen komme efter mig, da må han fornekte sig selv og ta sitt kors op og følge mig. For den som vil berge sitt liv, skal miste det; men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. For hvad gagner det et menneske om han vinner den hele verden, men tar skade på sin sjel? eller hvad vil et menneske gi til vederlag for sin sjel?Likevell sier Guds ord at han vil vi på alle måter skal ha det godt. Vår sjels frelse vil altid være Guds førsteprioritet. Men han har omsorg for hele mennesket. Men vår sjel og vårt hjerte er det som er altoverskyggende viktigest at vi2. Prepper vårt hjerte!Ord 4:23: Bevar ditt hjerte fremfor alt det som bevares; for livet utgår fra det.Din viktigste prepping er å gjøre opp din sak med Gud og bevare ett varmt og ymykt hjerte i troen på Jesus Kristus. Dersom vi bekjenner våre synder er han trofast og rettferdig så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. For så har Gud elsket verden at han gav sin sønn den nebårne for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes men ha evig liv.Den ydmyke gir Gud nåde. Men den stolte står han imot. BEVAR DITT HJERTE FREMFOR ALT DET SOM BEVARES! FOR LIVET UTGÅR FRA DET! Det hjelper ikke med all verdens matlager eller sikkerhet hvis du taper din sjel og går fortapt.Det var ett rent hjerte i hellig frykt og levende tro som drev Noa til å bygge arken. Mange kristne tør knapt å fortelle at dem prepper av "redsel" for at andre kristne skal tro dem lever i frykt og ikke stoler på Guds hjelp eller at man ikke er fornøyd med en frelst sjel.3. Men alle trenger å preppe!

Jeg trenger ikke å preppe fordi jeg stoler på at det som skjer skal skje var det en broder som sa. Skal vi dra den holdningen langt vil det bety at vi som tror ikke burde jobbe, ikke tegne forsikringer og ikke handle inn mat eller ved. Men bare sitte ned å vente på at Gud skal komme på døra med alt vi trenger. Kristne burde da egentlig ikke kjøpe seg hus engang men sette oss på en plass i skogen å vente på at en enebolig daler ned fra himmelen.Prepping for meg handler ikke om frykt eller mangel på tillit til Guds omsorg og hjelp i nøden! Tvert imot handler det om for meg at jeg nettopp stoler på Guds nåde til å forberede meg etter hva som vil kreves og hva som ligger foran. Jeg har ikke mye penger eller veldige krefter. Men jeg har en Herre som gir visom og som kan mette 5000 med fem byggbrød og to småfisker Men det måtte en liten gutt til som hadde preppa med seg de 5 brødene og 2 fisker.Prepping har ingenting med usunn frykt å gjøre. Det handler også om at bønn om hjelp og tro må følges av handling og gjerninger. En tro uten gjerninger er død sier Jakob brev.Så kristne som argumenterer med at dem trenger ikke å preppe fordi dem tror på Gud har enten missforstått hva tro er eller så lyver dem om sin tro. Vi har allerede sett på noen avsnitt om prepping i Guds ord. Vi skal gå inn i flere og da ser vi at4. Det er fult Bibelsk å være en prepper!Både det gamle og nye testamenter er full av formaninger og eksempler på nødvendigheten av prepping.I 1 Mosebok kap 41 kan vi lese om at Farao hadde en drøm som Josef fikk tydningen på at det skulle komme 7 fete år som ville følges av 7 magre. Han fikk med seg Egyptens farao og de la til side og preppet kornlagrene fulle i 7 år. Når de 7 år var over kom det forferdelig tørke og sult i hele landet. Men Egypt og Josefs familie berget livet og hadde rikelig med mat fordi Josef hadde preppet i 7 år. Det er altså5. Bibelsk å Preppe Matlager!

Når Noa hadde bygd arken fikk han også beskjed om å preppe matlager.1 Mos 6:21: Og du skal ta til dig av allslags mat som etes, og SAMLE det hos dig, sa det kan være til føde for dig og for dem.Så Noa ble ved Guds råd og hjelp tidenes mest ekstreme Doomsday Prepper. Bygde husly, båtly, veldige mengder dyr, vann og matforråd til alle sammen! Derfor måtte også Gud gi Noa trilling guttene Sem, Kam og Jafeth som var med på den årlange preppingen. Gud lukket døren som var for stor for Noa å lukke og Gud sendte vannflommen. Men alt annet annet måtte Noa forberede, bygge å samle matforråd til så mange dyr og mennesker.

6. Jesus taler også om at vi skal preppe!

Mens Disiplene fikk beskjed om å forlate alt, ikke ta noe med seg å følge han når dem gikk her nede sammen med Jesus så kommer Jesus med klar advarsel om at nå vil tidene bli anderledes.Luk 22:35-36: Og han sa til dem: Da jeg sendte eder ut uten pung og skreppe og sko, fattedes eder da noget? De sa: Nei, intet.Han sa da til dem: Men nu skal den som har pung, ta den med, likeså skreppe, og den som ikke har sverd, han selge sin kappe og kjøpe sig et!Jesus sier altså at vi både skal ta med pung(Preppe betalingsmiddel), ta med skreppa(Preppe matlager), og til og med at det ville komme tider der den som ikke har noe sverd burde selge den ekstra kappa for å kjøpe seg ett våpen.Vi ser at Jesus forutså at kommende tider skulle bli annerledes. Nye forhold krever ny utrustning også på det menneskelige plan. Røvere og mennesker som er fulle av hat og som vil utøse uskyldig blod. Da ville ett sverd(våpen) komme godt med for å forsvare seg og reisefølget. Leksikon verket Norsk studie bibel med med grunnteksten ved internasjonal redaktør Thoralf Gilbrandt m.flere forklarer disse to vers 35 og 36 sin betydning meget godt og oppklarende.Sitat fra Norsk Studiebibel:<Den gangen sendte Jesus dem ut på denne måten, hadde de ikke bruk for noe annet. De fikk hva de behøvde. Nå var de kommet i en helt anne situasjon en da Jesus sendte dem ut tidligere. Men nå. Etter oppstandelsen skulle det bli annerledes. Jesus skulle fremdeles ta hånd om dem, men ikke som før. De ville trenge både pung og skreppe. Sverdet skal være til beskyttelse, for de ville komme i farlige omgivelser. Endrede forhold skaper endrede behov.>Vi ser altså at både DGT, DNT, Apostlene og Jesus taler om nødvendigheten av å være forberedt å preppe seg for både matmangel, naturkatastrofer, krig og angrep fra onde mennesker. Jeg stoler bare på Gud jeg sies det, men tror dessverre det ofte eggentlig kun skjuler at dem er åndelige late.Ord 6:6-8: Gå til mauren, du late, se dens ferd og bli vis! Enda den ikke har nogen fyrste, foged eller herre, sørger den dog om sommeren for sitt livsophold og sanker om høsten sin føde.

Her ser vi Mauren skal være vårt eksempel. Den bygger maurtua hele sommerhalvåret og sanker inn mat hele høsten for at tua skal beskytte dem mot vinterens kulde og fiender og maten skal gi dem føde gjennom den årstia dem ikke kan finne mat. Bibelen taler om at vi lever på høsten.7. Det er altså viktigere en noensinne at vi prepper for vanskelige tider.Markene er hvite til høsten og det ligger vinter, kulde og natt og nød foran en dødstrett jord. Allerede må mange kristne kjempe for å overleve og vi har den værste forfølgelse mot kristne siden Jesus dro til Himmelen. Vi merker det øknde presset også i Norge der det vedtas lover som forbyr Bibelsk forkynnelse og barnevernet brukes i økende grad mot kristne familier. Men forløpig har vi vellstand og mulighet til å forberede oss for enda vanskligere tider.Kvinnen fra Valdres som Minos delte synet til fikk i 1968 se umoralen som skulle komme på TV, hun fikk se at det mot Jesu gjenkomst skulle komme en enorm bølge av invandring til europa som ville bli så plagsom at folk ville begynne å hate alle invandrere, deretter ville tredje verdenskrig bryte ut med mange som flykter fra Europa, forgiftet vann og stor nød og så skulle Jesus hente sin brud. Vi vet ikke tids perspektivet på eller mellom disse hendelser. Men at det er natten og nøden som ligger foran en dødstrett jord og at Prepping er mer aktuelt en noen gang er klart.En broder og kammerat av meg fikk ett syn over Lillehammer by der han så mennesker i stor vellstand og overflod jaget i nytelse og vellevnet. Så sto det med store bokstaver: HAR ALT! Så var det som ett teppe som rullet bort og han fikk se en herjet by og de samme folk jaget rundt for å finne mat. Så sto det med store bokstaver: MANGLER ALT!Selv har jeg fått flere drømmesyner om både kommende krig over Norge og ondskapens angrep som er på vei. Senest i 2016 følte jeg sterkt at jeg fikk ett profetisk budskap ut fra Guds ord som jeg måtte dele med regjeringen.Så Jeg skrev til Erna Solberg og Regjeringen følgende:Når jeg i dag var i inderlig nødsbønn til Herren fikk jeg ord og budskap fra Herren i Esekiel kap 3 og 4 om hvilken høst Norge bereder seg hvis den nåværende utvikling fortsetter med overgrep innen barnevernet, finansiering av terror mot israel, fosterdrap og kamp mot kristne verdier!Så sier Herrens Herren til Norges land:

Den som vil, han får høre! Den som vil får la det være! En gjenstridig ætt er de! Om ikke landet med sine myndigheter vender om fra sin onde vei vil 4 ting ramme landet!

1. Landet vil bli kringsatt.

2. Folket straffes ved en tid i trelldom.

3. Folket må ete urent brød.

4. Norge skal mangle brød.Nå er drømmer og syner som halmen mens Guds ord er som kornet. Jeg kan se ting feil og feiltolke. Men advarslene er klare. Vi er mange som har fått klare advarsler mot land og folk. Men om man ikke tror på profetier eller drømmer burde man ihvertfall tro på Jesu egne ord om tiden rett før hans gjenkomst. Jesus taler om krig, naturkatastrofer, forfølgelse, matmangel og sult som skal være som veer til en fødende kvinne før hans gjenkomst. Dess nærmere Jesu gjenkomst vi kommer dess mer skal det altså tillta i styrke og intensitet. Det er det som kjennetegner fødselsveer. Først kommer det som små kinnere, så begynner åpningsveene som øker på intil pressveene setter inn for fult. Dette kan vi lese om i Matt 24.Dere skal høre krig og rykter om krig; se til at dere ikke lar dere skremme! for det må så skje, men enden er ikke enda. Folk skal reise sig mot folk, og rike mot rike, og det skal være hunger og jordskjelv både her og der. Men alt dette er begynnelsen til veene. De skal overgi dere til trengsel og slå dere ihjel. Mange skal ta anstøt. Mange falske profeter skal opstå og føre mange vill.

Urettferdigheten skal tar overhånd. Kjærligheten skal bli kald hos de fleste. Men den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst. Det tales om å flykte fra byen til fjels. Himmellegemer som skal falle ned og så skal Jesus komme tilbake å samle sine fra alle verdenshjørner.Jesus fortsetter i kapittel 25 og forteller ett bilde om de kristne som 10 jomfruer. 5 kloke som har samlet seg olje i ekstra kanner ved siden av lampene og 5 kloke som kommer til dem for og be om av deres olje når lampene slukner på natten av mangel på nok olje.Dette er for oss kristne først og fremst en lignelse om å være åndelig preppet for hans gjenkomst. Men det har også en klar lære om nødvendigheten av å preppe mens det er dag og rike tider. Alt i Guds ord har ett Åndelig, Historisk og profetisk budskap. Etter og ha talt om hvordan tiden rett før sin gjenkomst skal være preget av veldig hunger, krig og katastrofer taler Jesus altså denne lignelsen. Så la oss avslutte med og lese og se på nettopp denne mektige lignelsen om8. De 10 Jomfruer

Matt 25:1-13: Da skal himlenes rike være å ligne med ti jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. Men fem av dem var dårlige og fem kloke; de dårlige tok sine lamper, men tok ikke olje med sig; men de kloke tok olje i sine kanner sammen med lampene. Men da brudgommen gav sig tid, slumret de alle inn og sov. Men midt på natten lød der et rop: Se, brudgommen kommer! gå ham i møte! Da våknet alle jomfruene og gjorde sine lamper i stand. Men de dårlige sa til de kloke: Gi oss av eders olje! for våre lamper slukner. Men de kloke svarte: Nei; det vilde ikke bli nok både til oss og til eder; gå heller til kjøbmennene og kjøp til eder selv!

Men mens de gikk bort for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var rede, gikk inn med ham til bryllupet; og døren blev lukket. Til sist kom da også de andre jomfruer og sa: Herre! herre! lukk op for oss! en han svarte og sa: Sannelig sier jeg eder: Jeg kjenner eder ikke.Våk derfor! for I vet ikke dagen eller timen.Bilde med oljen peker hen imot DGT der oliven måtte knuses for at oliven olje til kanner skulle produseres. Jesus ble knust, slått av Gud og gjort elendig for at vi skulle få tilgang til denne oljen.

Derfor er det hans liv vi skal få leve å vandre etter. De kloke jomfruer hadde dette møysommelige og skjulte liv med Kristus.Samfunnet med hans lidelser. De kloke jomfruer hadde tatta seg bryet med å arbeide på sin frelse med frykt og beven. Dem hadde knust sin egenvilje i lydighet til Kristus og Guds ord. Dem hadde også en klokskap som gjorde at dem var forberedt på prøvelsens tider. Som jeg leste fra salmene: Den kloke ser ulykken komme og skjuler seg. Dåren går videre og må bøte.

Kannene i lignelsen var beholdere for ekstra olje. De kloke var altså i høyeste grad frelste med en preppe innstilling. Først og fremst på det åndelige området men skulle ikke forundre meg om dem også var like nøye i det naturlige livet. Den som holder ut til enden skal bli frelst! Å være klok betyr at vi er forberedt på det uforutsette med tro og ett hørbart øre for Ånden så vi kan kjøpe den beleilige tid.Ofte kan vi slå oss til ro med å tenke at vi har nok med å overleve. Men å følge Jesus betyr med enn

bare å overleve. Det betyr at vi alltid skal strebe etter å komme ham nærmere og forberede

oss til tider da vår tålmodighet, tro, liv og vitnesbyrd vil bli satt på prøve. Så jeg vil oppmuntre alle til å være en Prepper etter Guds hjerte. Vær nøye med både den åndelige Prepping og vær ikke en uerfaren dåre som må bøte p.g.a sitt hovmod eller latskap. Våk og be vær tid og stund!

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE