Troens lydighet eller Loviskhet? Troens gjerninger eller Lovgjerninger?

Troens lydighet eller Loviskhet? Troens gjerninger eller Lovgjerninger?

Troens lydighet eller Loviskhet? Troens gjerninger eller Lovgjerninger? Lagt inn 13 Februar 2011Ser det er stor forvirring om hva som er hva i disse spørsmål! Vi må ikke være loviske sies det. Forkynner vi nødvendigheten av Åndens frukt kaller mange det trelldom. Forkynner vi troens gjerninger ropes det opp om at dette er lovgjerninger. Med en gang noen forkynner noe man er uenig i så roper man opp om at det er lovisk. Dette er Djevelens forsøk på å holde folk nede i trelldom under syndens og dødens lov! Men når vi får erfare at Livets ånds lov har frigjort meg fra syndens og dødens lov blir vi virkelig fri. Halleluja


For den sønnen får frigjort blir VIRKELIG fri! Altså er det ikke bare en innbilt tenkt frihet men en frihet fra synd og frihet fra å være under loven. Bibelen sier at den som bryter loven er under loven. Men vi er ikke under loven men under nåden. Lovet være Gud og Lammet. Da blir vi virkelig fri. For den Jesus får frigjort blir virkelig fri.  Fri til å vandre i Jesu fotspor å fri til lyde Herrens lov og bud. 


Livets ånds lov frigjør oss da fra syndens og dødens lov som virker i våre lemmer til å gjøre Guds ord imot! Da vandrer vi i troens lydighet til Guds lov og bud og lovens krav blir da oppfylt i oss. Så i den forstand er det stor nåde å få være lovisk! Vi vandrer etter Ånden og ikke etter Kjødet. Så lev og tjen din Gud i Åndens nye liv. Da gjør du som Ånden leder til og den leder ALTID inn i lydighet til sannheten. Så blir Lovens krav oppfylt i oss som ikke vandrer etter kjødet men etter Ånden. Rom 7:25 og 8:1-4: Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre! - Så tjener da jeg Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød.   Derfor er det ingen fordømmelse for dem som i Kristus Jesus ikke vandrer etter kjødet men etter Ånden;  for livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort mig fra syndens og dødens lov.  For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet,  forat LOVENS KRAV skulde bli OPPFYLT I OSS, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden. Her ser vi at sinnet vårt, viljen vår, hjerte innstillingen vår til å tjene Guds lov er det avgjørende. Kjødet og Ånden står hverandre imot. Derfor skal vi korsfeste vårt kjød og tjener derved Guds lov med vårt sinn. Så i den forstand skal vi være loviske. Om vi da faller p.g.a kjødets begjæringer bedrøves vårt sinn og vår person og vi flyr til Jesus for ny nåde og ny kraft. I nød og sorg over syndens gru i vårt kjød flyr vi til han som kan gjøre mere en alt langt utover det vi forstår å be han om. Da lever vi i erkjennelse av egen svakhet men jager mot fullkommenhetens lys og seier! Således vokser vi i nåde og kjennskap, og vandrer i Ånden i troens lydighet og seier. Dette er vår frigjørelse fra Loven.


Gal 5:16-18:  Men jeg sier: Vandre i Ånden, så skal dere ikke fullbyrde kjødets begjæring. For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet; de står hverandre imot, så dere ikke skal gjøre det dere vil. Men dersom dere drives av Ånden, da er dere ikke under loven.


Vi gir da Guds ord rett og har viljen til å korsfeste vårt kjød og vil da oppleve mer og mer seier og lys etter som vandringen pågår. Vi blir derfor uangripelig for fordømmelsen. Derfor sier også Guds ord, DERFOR er det ingen fordømmelse for dem som, i Kristus Jesus, vandrer etter ånden og ikke etter kjødet.(Rom 8:1) Når vi tjener Guds lov med vårt sinn er det ikke oss som det nye mennesket som synder om vi faller. Da vil vi reise oss, bekjenner vår synd, bli renset ren på ny i Jesu blod, be om ny nåde og mere nåde og stå hardere imot synden neste gang fristelsen kommer. Derved vil vi kunne mere en seire ved ham ettersom vi får mere nåde, Åndens liv vokser og kjødets tilbøyeligheter blir undertvinget. Da kan det som var vår svakhet og skrøpelighet bli vår styrke. Når vi korsfester vårt kjød i lydighet til Kristus oppøves vi i tro og Gudsfrykt. Derfor står det om å stå Djevelen imot fast i troen, så skal han fly fra dere. Her trenger vi selvfølgelig å både lese og høre forkynnelse av Herrens bud og lover så vi vet hva vi skal lyde og hva vi skal stå imot. Så i den forstand er det salig, godt og Bibelsk velsignet å være lovisk. Da opptukter Nåden oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster!1 Kor 9:27: men jeg undertvinger mitt legeme og holder det i trældom, forat ikke jeg som preker for andre, selv skal finnes uverdig. Men hvis man med loviskhet mener å holde alle moselovens bud og forskrifter om mat, drikke, dager, høytider og gudstjenesteskikker så trenger ikke vi å gjøre det nå i den nye og bedre pakten som var forutsagt skulle komme og kom med Jesus. Ganske enkelt fordi de forskrifter var ett paktsforhold mellom det jordiske Israel og Gud. Mens vi, som Guds menighet av både jøder og hedninger, har ett paktsforhold i Ånden, ikke etter bokstaven. Derfor står det livets ÅNDS lov! I selve livet er der en lov. Skrevet på hjertets tavle.Kol 2:13-17: Også eder, som var døde ved eders overtredelser og eders kjøds forhud, eder gjorde han levende med ham, idet han tilgav oss alle våre overtredelser og utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot, og det tok han bort idet han naglet det til korset. 

 

Han avvæbnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, idet han viste sig som seierherre over dem på korset. La derfor ingen dømme eder for mat eller drikke, eller i spørsmål om høitid eller nymåne eller sabbat; disse ting er en skygge av det som skulde komme, men legemet hører Kristus til.Her ser vi at han naglet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud. Dette betyr ikke at Guds bud er naglet til korset! Men våre brudd på Guds bud da vi vandret som ufrelste. Dette betyr selvfølgelig også at vi kan få blodets renselse og tilgivelse om vi faller, bare vi vandrer i lyset med våre liv. Det henvises til da vi var døde i våre synder og overtredelser som ugudelige i verden. Men ved blodets renselse og gjenfødelsens under blir vi gjort levende med ham. Halleluja! Da skal vi ikke la noen dømme oss for det som har med det gamle paktsfoholdet mellom Israel og Gud å gjøre. Dager, høytider eller mat og drikke. Men legemet skal nå tilhøre Jesus og da selvfølgelig være en del av vår helliggjørelse. Dette er paktsforholdet i den nye pakt. Dette paktsforholdet er forseglet med Jesu dyrebare hellige og rene blod. Ved hjertetroen, blodets renselse av våre gjorte synder og omvendelsen kommer vi inn i ett Åndens liv der vi skal gå inn i de ferdiglagte gjerninger som er troens gjerninger virket av troens lydighet. For en tro uten gjerninger er en død tro.(Jak 2:20)Matt 26:28: For dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgydes for mange til syndenes forlatelse. Rom 1:5: ved hvem vi fikk nåde og apostelembede for å virke troens lydighet blandt alle hedningefolkene til hans navns ære,  


Rom 16:25-26: Men ham som er mektig til å styrke eder efter mitt evangelium og Jesu Kristi forkynnelse, efter åpenbaringen av den hemmelighet som har vært fortidd i evige tider, men nu er kommet for lyset og ved profetiske skrifter efter den evige Guds befaling kunngjort for alle folk for å virke TROENS LYDIGHET En del innen kristenheten har nærmest en allergi ovenfor Guds ordets påbud og reiser seg til protest med en gang det snakkes om lydighet til Guds ord/troens lydighet. Av nåde ved tro vil man gjerne høre om men raser i harnisk når det tales om troens lydighet. Da er man lovisk sies det. Nå er man allerede der pål gal vei siden Guds ord ikke kjenner til en slik merkelapp i negativ forstand. For det er intet galt å være "lovisk" så lenge det er som en frukt av troen på Jesus og vår kjærlighet til han! Det er himmelvid forskjell i vilken rekkefølge ting skjer i Guds rike.Joh 14:21: Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker mig; men den som elsker mig, skal elskes av min Fader, og jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham. Elsker du Jesus kjære venn? Da holder du hans bud. Men hevder man ordets tale om disse ting så er Skjøgens våpendragere raskt på plass. Da er man lovisk, lovtrell, bokstavtrell, gammeldags, Judaist, konservativ, pietist osv osv. Dette brukes nærmest som ett skjelsord og anklage mot ektefødte og Gudfryktige Guds barn. Vokt deg for denne hån mot Herrens salvede kjære venn! Det er ikke mennesker du kommer i strid med da, men Herren selv. Den ydmyke Gir Gud nåde, mens den stolte står han imot. Skjøge kristendom kjennetegnes av hovmod og fordømming av de med det sanne brudesinnet. Skjøgen som skal få sin dom under den store trengsel, som vi leser om i Åpenbaringsboken, skal være full av bespottelses navn! Mon om ikke de bespottelsesnavna er alle de skjellsord hun bruker om Jesu brud. Noe å ransake seg selv om neste gang du kaster ut anklagende bespottelses navn mot troende medbrødre og søstre.Åp 17:3: Og han førte mig i ånden ut i ørkenen, og jeg så en kvinne sitte på et skarlagenrødt dyr, som var fullt av bespottelses-navn og hadde syv hoder og ti horn.Videre står det om lovløshetens hemmelighet om den antikristelige tiden! Lovløshetens hemmelighet handler om at de ikke tar imot kjæligheten til sannheten så de kan bli frelst. Likeledes tales det om at det er dem som har hatt velbehag i urettferdigheten som også kan oversettes med å ha hatt velbehag i LOVLØSHETEN!2 Tess 2:7-12:  For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nu holder igjen, ryddes av veien; og da skal den LOVLØSE åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme.  Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.Jesus taler alvorlig om alle de som skal komme på den ytterste dag og få høre, vik fra meg dere som praktiserte LOVLØSHET! På tross av tegn, under og at de forkynte og gjorde det i Jesu navn så praktiserte dem en LOVLØS kristendom og forkynnelse og det skal utestenge dem fra Himmelen. Altså er Guds ordets lover og bud helt rett og lyde og det har med troens gjerninger å gjøre og har ingenting med lovgjerninger å gjøre. Hovedtegnet på de falske profeter i endetiden skal derfor være at de forkynner ett lovløst evangelium og lovløs kristendoms prakksis!Mat 7:19-23: Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.  Derfor skal dere kjenne dem av deres frukter. Ikke enhver som sier til mig: Herre! Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Faders vilje. Mange skal si til mig på hin dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn? Og da skal jeg vidne for dem: Jeg har aldri kjent dere; vik bort fra mig, dere som praktiserte lovløshet!Men lovgjerninger derimot skal vi ikke ha. Lovgjerninger er gjerninger gjort for å rettferdiggjøre seg for Gud. Da blir det galt uansett om det er menneskebud eller Herrens bud. Jesus måtte lide en synders død selv om han selv var ren, hellig og fullkommen. Men han ofret sitt hjerteblod for at vi skulle bli tilgitt våre gjorte synder og bli erklært rettferdige i frelses øyeblikket. Hadde vi kunne bli rettferdige ved loven hadde hans død vært forgjeves. Men det er det pris skje Gud ikke! Derfor vil vi ikke ha katolikker kirkens lovgjerninger eller annen former for lovgjerninger! Vi har alle syndet og står uten ære for Gud men Jesu Guds sønns blod renser fra all synd.Gal 2:21: Jeg akter ikke Guds nåde for intet; for er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død forgjeves.Hadde rettferdighet vært å få ved loven hadde Kristus vært død forgjeves. Vi må fødes på ny ved Ånden. Bokstaven under den gamle pakts lov slår i hjel men Ånden gjør levende i den nye pakt. Lovet være Gud og Lammet!  Lovgjerninger er gjerninger gjort av det ugjenfødte mennesket for å rettferdiggjøre seg for Gud. De gjerninger frelser ingen. Troens gjerninger som viser seg i lydighet til Guds ord er noe helt annet kjære venner. Har vi ikke det har vi heller ikke sannhet opplevd frelse eller vi har falt ifra det. For troen uten gjerninger er død! Det er troen SAMMEN MED gjerninger som rettferdiggjør.Jak 2:20-24: Og vil du vite det, du dårlige menneske, at troen uten gjerninger er unyttig? Abraham, vår far, blev ikke han rettferdiggjort ved gjerninger, da han ofret sin sønn Isak på alteret? Du ser at troen virket sammen med hans gjerninger, og at troen blev fullkommen ved gjerningene, og Skriften blev opfylt, som sier: Abraham trodde Gud, og det blev regnet ham til rettferdighet, og han blev kalt Guds venn. I ser at mennesket blir rettferdiggjort ved gjerninger, og ikke ved tro alene. Dette er Åndens frukt. Kun ovenfor dem som har de frukter er loven ikke. Altså handler vår frigjørelse fra loven om å bli Guds lover lydig av hjerte og sinn. Omvendelsens frukter.  Fruktene av omvendelsen er en  livsnødvendig frukt. Det handler om å vandre den smale veien til livet og himmelen. Jesus er  Veien vi skal gå, og Sannheten vi skal lyde og Livet vi får og skal leve. I det øyeblikket vi blir renset ren i lammets blod og går over fra døden til livet har vi kommet inn gjennom den trange port. Men går du ut igjen og vandrer den brede veien så ender du i den evige fortapelse der ormen ikke dør og ilden ikke slukkes! Derfor sier Jesus også Bær derfor frukter som er omvendelsen verdig. Hvert tre som ikke bærer disse frukter skal bli hogget ned å kastet på ilden! Uten disse frukter har vi i praksis veket tilbake fra Guds nåde. Derfor står det til oss som Guds folk, at uten helliggjørelse skal ingen se Herren! Uansett hva enkelte skjøge kristne prøver å innbille sine tilhørere.Hebr 12:14-15: Jag efter fred med alle og efter helliggjørelse; for uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Og gi akt på at ikke nogen viker tilbake fra Guds nådeDette er Åndens pågående helliggjørelse som skal gå fra vår ånd, til vårt sjelsliv og helt ut til vår kropp sier Guds ord. I denne prosessen skal vi korsfeste vårt kjød, våre egenvilje i lydighet til Ordet. Arbeide på vår frelse med frykt og beven sier Guds ord. Først blir vår ånd gjenfødt i frelsen og så skal dette nye livet ved Guds ord, bønn og troens lydighet gå ut til hele mennesket inkludert kroppen vår og hvordan vi kler oss. Dette er ett Guds verk for det er også han som virker i oss til å ville gjøre det som er rett.1 Tess 5:23: Men han selv, fredens Gud, hellige eder helt igjennem, og gid eders ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme!La nåden ikke bare bli tilgivelse for det er skjøgens lovløse nåde. Den frelser ingen! Men la nåden både bli til tilgivelse for dine og mine synder men også hjelp i rette til. Hjelp i rette tid til å lyde Herrens lover og bud. Hjelp til å seire over fristelsene som vi lokkes og drages til i vårt kjød. Da blir vi virkelig fri. Fri til å være Kristi frigjorte træl! Halleluja.1 Kor 7:22: For den træl som er kalt i Herren, er Herrens frigitte; likeså er også den frie som er kalt, KRISTI TRÆL.Det er den som er Kristi træl som i sannhet også er Herrens firgitte. Frikjøpt, blodkjøpt, renset i Guds-lammets dyrebare blod og vandrende på den smale veien til Himmelen. Da får vi ikke bare Jesus som frelser men også som Herre. Han er en god Herre å være trell til! For han er en miskunnelig og god yppersteprest som har medynk med våre skrøpeligheter og lengter etter å gi oss nåde til hjelp i rette tid. Nåde ikke bare som tilgivelse men som først og fremst HJELP! Her er det hjerteforholdet som avgjør vår tilstand. Derfor står det at Guds ord dømmer hjertets tanker og råd og ikke først og fremst den yttre handling. Hebr 4:12-16: For Guds ord er levende og kraftig og skarpere enn noget tveegget sverd og trenger igjennem, inntil det kløver sjel og ånd, ledemot og marg, og dømmer hjertets tanker og råd .   Og ingen skapning er usynlig for hans åsyn, men alt er nakent og bart for hans øine som vi har å gjøre med. Eftersom vi da har en stor yppersteprest, som er gått gjennem himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen.   For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en sådan som er blitt prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd.   La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.

 


Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Ole Kristian Lind | Svar 05.11.2017 08.46

Supert Gjermund.. Norges svar på Paul Washer Det er dette vi trenger mer av..

Bjørn Eriksen | Svar 19.01.2012 14.25

Enig med det du skriver broder, man må se helhetlig på Guds ord, først da og når man ledes av DHÅ kommer man frem til sannheten. For Guds Ord er sannhet.

rune | Svar 07.11.2011 17.39

HEI Gjermund

likte denne bloggen din. Du har en god forståelse av sannheten, og livet i Kristus. Du virker ung, men allikavel en moden broder. som er frimodig

Kenneth | Svar 15.02.2011 13.28

Meget bra og sann artikkel broder!

Hans Tomter | Svar 15.02.2011 12.41

Sant som du skriver broder, takk og lov! Må Gud fri oss fra skjøgens djevelske og bedragerske ansikt...

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE