Livets ånds lov Lagt inn 2 Januar 2011

Livets ånds lov

Rom 8:1-2:  Derfor er det ingen fordømmelse for dem som i Kristus Jesus ikke vandrer etter kjødet men etter Ånden;   for LIVETS ÅNDS LOV  har i Kristus Jesus frigjort mig fra syndens og dødens lov.

Mange innen kristenheten får nærmest spasmer bare dem hører ordet Lov og Loven forkynt. Med en gang er dem snar med å anklage medbrødre og medsøstre for Loviskhet. Så går man videre å setter Nåden opp imot det og bruker Nåden som ett våpen mot Guds ordets sannheter. Dette er nok en av de mest klare eksempler på missbruk av Nåden. Man bruker nåden som leilighet til å forsvare sin egen ulydighet. Leilighet for kjødet. Selv om Guds ord taler mye om viktigheten av at vi troende er Lydige mot Guds ord. 

1 Peter 1:22: Rens eders sjeler i lydighet mot sannheten...,

Matteus 7:19-24:
Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden. Derfor skal I kjenne dem av deres frukter. Ikke enhver som sier til mig: Herre! Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Faders vilje. 

Mange skal si til mig på hin dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn? 

Og da skal jeg vidne for dem: Jeg har aldri kjent eder; vik bort fra mig, dere som praktiserte lovløshet! Derfor, hver den som hører disse mine ord og gjør efter dem, han blir lik en forstandig mann, som bygget sitt hus på fjell;

En lovløs praksis er altså det store tegnet på falske tjenere. Likevel hevder mange dette syn. Problemet for mange er at dem sidestiller Moseloven og Guds ordets sannheter. Så tar dem alle skriftsted som forkynner frigjørelse fra Loven/Moseloven og bruker det som en brodd mot Livets Ånds lover. 

Hvor ofte hører man ikke de liberales yndlings sitat: Bokstaven slår i hjel. Enda ett ord enkelte har kapret til å gjelde noe helt annet en det det gjelder. Bokstaven i Moseloven skrevet på stentavler slår i hjel. Men Guds ord ER ÅND OG ER LIV sier skriften! Avsnittet om bokstaven henspeiler på forskjellen mellom den gamle og den nye pakt. Den ufrelste og den frelste sjel. For oss som har blitt gjenfødt til ett levende håp og kommet inn i Åndens rike kan ikke Ordet slå ihjel. 

Ordet kan slå oss, dømme oss og avsløre vårt gjerninger og motiver. Guds ord er blandt mange ting en hammer og skal skake oss. Guds ord skal slå istykker det som ikke er av Gud. Men Guds ord slår ikke ihjel. Bokstaven og Guds ord er ikke samme sak. Guds ord ER ÅND og ER LIV. Guds ord er og innehar Guds åndepust. Derfor vil altid Guds ord ha rett. I Guds ord finner vi Livets Ånds Lov eller om du vil Livets Ånds Lover! 

Det samme Galatarbrevet som refser dem som vil innføre omskjærelse og lovgjerninger som vei til frelse. Samme Galtarbrevet ramser opp Åndens frukt og sier at mot slike er loven ikke. 

Gal 5:23-25: sier: mot slike er loven ikke. Men de som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lyster og begjæringer. Dersom vi lever i Ånden, da la oss og vandre i Ånden! 

Hva forteller Herren oss der. Jo Loven blir kun ett problem i det øyeblikket vi ikke godtar den. Loven er til for lovbryteren. 

Det at det står innkjøring forbudt på en vei blir først ett problem når vi bryter det å kjører inn mot enveis kjøring. Da kan vi ødelegge oss når vi møter motgående trafikk. Men mot den som overholder trafikk reglene vil det aldri bli noe problem. 

Jesus kom ikke bare for å skaffe tilgivelse for våre mangler på dette området, men han kom også for at vi skulle vandre i Ånden i pakt med Guds ord. Livets Ånds lover er gitt for at det skal gå oss vel og for at Gud vet best! Vi trenger derfor ikke å forstå alt, eller skjønne alt det som står skrevet. Men likevell vil brudesinnet ønske å la skriften forme sitt liv av kjærlighet til Kristus.

Johannes 14:15: Dersom dere elsker mig, da holder dere mine bud, 

Etter Jesu himmelfart så kom den hellige Ånd som Jesus hadde lovet at skulle ta av han og veilede oss til resten av sannheten. Den har vi i resten av det Gudommelige testamentet vi kaller det nye testamentet.

Johannes 16:13: men når han, sannhetens Ånd, kommer, skal han veilede eder til hele sannheten; for han skal ikke tale av sig selv, men det som han hører, skal han tale, og de tilkommende ting skal han forkynne eder. 

Tenk for en omsorg Gud har vist oss. Det står også at han har gitt oss alt som tjener til liv og Gudsfrykt. Hele Guds råd til frelse! Om bare flere kunne erkjent og bøyd seg for denne sannhet.

Rom 8 viser klart at vi ikke blir lovløse når vi kommer inn i Guds rike. 

Rom 8:1-4: 
Derfor er det ingen fordømmelse for dem som i Kristus Jesus ikke vandrer etter kjødet men etter ånden; for livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort mig fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet, forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden. 


Altså er målet med både Jesu komme og vår frigjørelse at Lovens krav skal bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden. 

Men hva mener da skriften med alle sine advarsler mot Lovgjerninger? Jo det vi da skal legge merke til er at det enten tales om egenrettferdige gjerninger gjort for å fortjene sin egen rettferdiggjørelse og frelse eller moselovens bud og forskrifter om mat, offringer og renselse for å tilfredstille Gud. Hele 

Galtarbrevet er skrevet som en advarsel til dem som ville innføre krav om overholdelse av Moselovens bud og forskifter om omskjering. Men vi bruker ikke omskjering av kroppen men hjertets omskjerelse. Halleluja! Det er den nye pakt! Livets Ånds lov. Guds ordets sannheter/den nye pakts lover blir skrevet på hjertets tavle og ikke stentavler som Gud gav på Moses sin tid. De gamle stier.

I den sammenhengen skal vi prise Gud for at den nye pakt er Nådens pakt og en ny pakt hvor vi er frigjort fra Moselovens krav og forbannelse. Ære være Gud og Lammet! Jesus bragte ett fullkomment offer til soning for våre synder! Vi trenger ikke lengre bestenke alteret før vi ber til Gud og Lovens forbannelse er brutt idet Jesus ropte Det er fullbragt. Da revnet forhenget i tempelet fra øverst til nederst og banet en ny og LEVENDE VEI like inn i det aller helligste. Halleluja! Før var det kun ypperstepresten som kunne gå der inn. Nå har vi alle fått en yppersteprest innfor faderen og vi kan alle med frimodighet trede frem for Nådens trone og finne Nåde til hjelp i rette tid! 

Lovet være Gud og Lammet! Vi har alle syndet og står uten ære for Gud sier skriften. Men vi kan nå trede frem for Gud med frimodighet fordi Gud ser på oss gjennom sin sønn Jesus kristus. Men mange stopper der og avgår med døden Åndelig talt eller blir så selvrettferdig at man tror man står over Guds ord. Man har så mye "Nåde" at selv Herren ikke kan tale en til rette. Da faller man utenfor nåden. Nåden er den ene ting vi mennesker ikke kan klare oss uten. 

Jakob 4:6: Derfor heter det: Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.

Her har vi nådens prinsipp. Vi kan gjerne kalle det Nådens LOV! Den ydmyke gir Gud nåde. Den stolte står Gud imot! Mange påberoper seg nåden samtidig som de setter seg til dommer over hans ord. Mange påberoper seg Nåden samtidig som de forsvarer sin gjenstridighet mot det han har sagt vi skal gjøre. Kjære Gud! Hvis du kommer over dette innlegg du som vet med deg selv at slik er det med deg. Da må du fly til Jesus i denne stund!

Det er en ting vi mennsker er 100% avhengige av og det er Guds nåde. Vi kan snubble, feile, falle i synd, ha kamp med vårt kjød. Det er den naturlige vandringen her nede der vi hver dag skal korsfeste kjødet og dets begjæringer i lydighet til Kristus og hans ord. Om vi likevel faller og vandrer i lyset har vi løfte om tilgivelse og gjenopprettelse i Jesu blod.

Våre skrøpeligheter har Gud medynk med og Jesu Guds sønns blod renser fra ALL synd! Lovet være Gud og Lammet! Men stolthet og hovmod ovenfor Herren og hans vilje det har vi ikke råd til! Stolthet ovenfor Gudsordets sannheter har vi ikke råd til. Den stolte står Gud imot. Da kommer vi utenfor Gud nåde! Stolthet setter oss utenfor Guds nåde.

Mange tror Helliggjørelse består i hvor perfekt liv du lever. Hvor glatt fasaden er. LANGT DERIFRA! Helliggjørelse er sinnets forvandling og ydmykhet innfor Gud og hans ord først og fremst. Derfor kunne Herrens apostel Paulus formiddle ordene i 

Rom 7:25 og Rom 8:1: Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre! - Så tjener da jeg Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød. Så(Derfor=engelsk oversettelse) er det da ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus ikke vandrer etter kjødet men etter ånden. 

Paulus hadde oppdaget og erkjent at i han/hans kjød bodde intet godt. Hans kjød ville altid tjene synden. Men hans sinn, hans vilje, hans lyst, hans Åndsliv regnet seg nå som en tjener for Guds lov og det satt han i en ikke fordømmende stilling. Han ble uangripelig for fordømmelse!

Galaterbrevet 5:17: For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet; de står hverandre imot, så dere ikke skal gjøre det dere vil.

Her viser Gud oss at veien til ingen fordømmelse er å gi Gud rett. Bøye seg i ydmykhet under Guds ord. Tjene Guds lov med vårt sinn! Ikke gjøre det vi(VÅRT KJØD) vil men det som Ånden/Guds ord sier. 

Hebrerbrevet 4:12: 
For Guds ord er levende og kraftig og skarpere enn noget tveegget sverd og trenger igjennem, inntil det kløver sjel og ånd, ledemot og marg, og dømmer hjertets tanker og råd, 


Så vet vi at dess mere vi vandre i Ånden des mere får Åndens nye liv herredømme. Guds ord er Ånd og Liv. Så dess mere vi fyller oss med Guds ord og lar ordet få herredømme i våre liv. Dess mere får Ånden herredømme. Da frigjør Livets ånds lov oss fra synden og dødens lov som virker i oss til å gjøre Guds lov imot. 

Galaterbrevet 5:16 og 25: Men jeg sier: Vandre i Ånden, så skal I ikke fullbyrde kjødets begjæring. Dersom vi lever i Ånden, da la oss og vandre i Ånden! 

Johannes 6:63: Det er Ånden som gjør levende, kjødet gagner intet; de ord som jeg har talt til eder, er ånd og er liv. 

Dette er Livets Ånds LOV! I selve livet er der en lov. Da blir Man virkelig fri. Sannheten setter i frihet. Det er frihetens fullkomne lov. 

Vi må ikke bare ha Den hellige Ånd som en velsigner men ha han først og fremst som Herre. Bundet av Ånden drar jeg sa Paulus. Selv om han viste at det ventet fangenskap, fengsel og forfølgelse i Jerusalem så dro han dit bundet av Ånden. Eller når han oppdaget at det gode som han ville det gjorde han ikke men det onde som han ikke ville det gjorde han. Hva gjorde Paulus da? Begynte han å forandre på Guds ord? Prøvde han å omfortolke Guds ord til sin fordel? Påberopte han seg Nåden som et argument mot Guds ordets sannheter? Langt derifra! 

Han erkjente at han som alle andre mennesker i sitt kjød var underlagt syndens og dødens lov men som med sitt sinn, sin vilje osv var en tjener for Guds Lov. Da kom han inn i en uangripelig stilling. Ingen fordømmelse. Alle fordømmende pekefingre preller da av som vann på gåsa. 

Men så stoppet han ikke der, men talte om at Lovens krav skulle oppfylles i oss vi som ikke vandrer efter kjødet. Halleluja! Rett etter at han har erkjent at han kjemper mot kjødets tilbøyligheter så forkynner han skarpt om å vandre i Ånden! Paulus hadde ett ydmykt sinn! Gud måtte simpelten gi han nåde! 

Han var en tjener for Guds lov i sitt sinn. Derfor vant han også store seire og vokste i NÅDE og kjennskap til den Herre Jesus kristus. Derfor kunne han vittne å si: Bundet av Ånden drar jeg til Jerusalem! Ære være Gud og Lammet! Skal vi oppleve livets ånds lovs seier i Romerbrevet 8 må vi igjennom erkjennelsen og sinnets forvandling i Romerbrevet 7.

Livets ånds lov frigjør fra syndens og dødens lov! Stor er denne hemmelighet! Ikke mange fatter dette eller ønsker å fatte det. Men store velsignelser ligger foran den som søker opp denne gamle stien. La oss søke opp disse gamle stier hvor Livets Ånds Lov får frigjøre oss fra synden og dødens lov. Lovet være Gud og Lammet! 

Veien til et seirende kristenliv og til seier over synden. Livets ånds lov! I selve livet er det en lov. Når vi blir frelst blir vi født på nytt til ett levende håp for å vandre inn i troens gjerninger. Ikke gjerninger for å bli frelst men som en frukt av frelsen. Dette er en stadig pågående helliggjørelsesprosess og dødsprosess over det gamle mennesket som skal pågå til vi når endemålet for vår tro som er sjelens frelse! Da virker livets ånds lov til vår frigjørelse og lovens krav blir oppfylt i oss som vandrer etter ånden og ikke etter kjødet.(Rom 8)


Sal 119:160:  Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferdighets lov fast.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE