Nådens Høyborg og Grundvold. Korsets Seier og kraft.

Nådens Høyborg og Grundvold. Korsets Seier og kraft.

Gjermund Kvamme

Nådens Høyborg og Grundvold. Korsets Seier og kraft. Lagt inn 16 Febrruar 2011

Joh 3:16: For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv;


Når Jesus hang på det midtre tre på Golgata så var det nåde vist i praksis fra Guds side. Han lot den straff som skulle ramme oss ramme sin enbårne sønn Jesus Kristus. Derfor er Golgata Nådens senter og utgangspunkt. Korset er Nådens høyborg og grunnvoll! Der fikk synden sin dom og sin betaling. Der viste Gud sitt største tegn på sitt hat ovenfor synden, men fremst av alt sin grenseløse store nåde og kjærlighet til oss mennesker at Jesus døde for oss, mens vi ennå var syndere. I dette har vi full tilgivelse og frifinnelse fra vårt syndeliv. 


Rom 5:8: men Gud viser sin kjærlighet mot oss derved at Kristus døde for oss mens vi ennu var syndere.

 

1 Joh 1:7-10: men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfund med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.  Dersom vi sier at vi ikke har synd, da dårer vi oss selv, og sannheten er ikke i oss;  dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet Dersom vi sier at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til løgner, og hans ord er ikke i oss.


Jesu Guds sønns blod renser fra ALL synd. Her er alle regnet med. Den dypest falne synder og den mest perfekte kirkegjenger. Her står bankraneren og direktøren likt. Skjøgen og den fornemme frue fra beste vestkant. Jesu Guds sønns blod renser fra all synd. Halleluja! Dette er syndstilgivelsen og at vi blir erklært fullt rettferdige for Gud i frelsesøyeblikket. Da smelter ånden og ordet, sammen i vårt hjerte og vi blir født på nytt. Da blir Jesus sitt fullkomne liv og lyteløse offerblod tilegnet oss fattige og syndige mennesker! Halleluja! Alle kan bli renset ren i lammets dyrebare blod som rant til soning for våre synder på Golgata kors. Halleluja! Derfor står det også om å seire over fienden i kraft av Lammets blod og de ord vi vitner. Frelsen i jesus kristus med blodets renselse fra våre synder og påfølgende seier over synden i vår vandring på den smale vei til Livet og Himmelen.


Dette tilegner vi oss i tro. Hver den som tror på ham, skal ikke skal fortapes men ha evig liv. Den levende hjertetroen på Jesus Kristus og Bibelens budskap. Det gamle evangeliet til frelse og forløsning. Derfor er Korsets budskap ett frelsende og forvandlende budskap. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. En Guds kraft for den som blir frelst, men en dårskap for den som går fortapt sier 1 Kor 1:18. Det ser vi allerede da Jesus hang på det midtre tre på Golgata. På den ene siden og rundt korset var det mange som hånet og lo.


Men der på Golgata fikk vi også den første mottagelsen av Guds frelsende nåde. Mens folket spottet, hånet og lo av Gudesønnen. Mens den ene røveren slo seg med i denne spott, så forholdt den andre røveren seg i ydmykhet og bad Jesus om en tanke når han kom til sitt rike. For den røveren ble ordet om korset umiddelbart en Guds kraft. Sannelig i dag skal du være med meg til paradis fikk han da høre. Denne røveren hadde sikkert både stjålet, drept og gjort mye ondt. Men der synden er stor er nåden enda større! I frelsesøyeblikket når vi tar imot Guds nåde, blir vi alle renset fullkomment ren i lammets blod. Da får vi frelsens kledebon og rettferdighetens kappe.


Jes 61:10: Jeg vil glede mig i Herren, min sjel skal fryde sig i min Gud; for han har klædd mig i frelsens klædebon, i rettferdighetens kappe har han svøpt mig, likesom brudgommen, som setter på sig en hue prektig som prestens, og likesom bruden, som pryder sig med sine smykker.


Her ser vi Nådens start og utgangspunkt. Ved troen blir vi ikledd frelsens kledebånd og rettferdighetens kappe. Da begynner et helt nytt liv i troen på Jesus Kristus. I frelsesøyeblikket er vi alle fullkomne. Gud ser på oss da gjennom sin sønn Jesus Kristus. Allerede på Golgatahøyden, sammen med Jesus, fikk denne røveren oppleve denne Guds grenseløse store nåde. Ære være Gud og Lammet! Han fikk ta imot rettferdiggjørelsens av nåde ved tro. Tro er full visshet, overbevisning om ting som ikke ses. Denne troen trengte denne røveren virkelig, der han hang ved Jesu side på Golgatahøyden. For å kunne se forbi det han så med sitt kjødelige blikk, måtte nådens tro te seg virksom! Denne troen er også en gave fra Gud.


Hebr 11:1: Men tro er full visshet om det som håpes, overbevisning om ting som ikke sees

Ef 2:8: For av nåde er I frelst, ved tro, og det ikke av eder selv, det er Guds gave,


For det menneskelige øyet så Jesus ut som en overvunnet og slagen mann. Men for troens øye var denne smertens mann Jesus verdens frelser og djevelens seiersherre. For troens blikk var og er Jesus den som avvæpnet maktene og myndighetene og viste seg som seiersherre over dem på korset!


Kol 2:15: Han avvæbnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, idet han viste sig som seierherre over dem på korset.


For røverens trosøye var han kongen som snart skulle hjem til sitt kongerike. Derfor bad røveren om en tanke fra Jesus når han kom til sitt rike og fikk høre sannelig i dag skal du være med meg til paradis. Halleluja! Den første frelste sjel i den nye pakt ble en Røver. Ut til hele verden, mens han ropte: Det er fullbragt. Da revnet forhenget i Tempelet i to fra øverst til nederst. Da var veien banet gjennom hans kjød. Den minste til den største synder kan nå bli frelst og fri fra synden. Når Jesus hang på Korset, så strakte han ut sine hender til høyre og venstre. Til hele verden. For fattig og rik, store syndere og små syndere.


Mørket falt over hele landet. Demoner og ugudelige mennesker triumferte og trodde de hadde overvunnet mannen fra Nasaret. Men, midt i dette mørket kunne Jesus til slutt triumferende rope: Det er fullbragt! Halleluja! For det synlige øye er Golgata et nederlagssted og merke. Men for troens øye er det et seiersmerke. Derfor synger vi i den gamle sangen: Fold det gamle merket ut. Fold det gamle merket ut. La det lyse over landets ungde flokk. Fold da korsets merke ut. Korset er seierens merke! Korset er grunnvollen hvor nådens rikdom og kraft flyter ut fra. Derfor skal hver den som tror på han ikke fortapes, men ha evig liv. Ære være Gud og Lammet!


Golgata er husets inngang i Esekiels budskap om dobbeltbekkens strømmer. Det er ikke meningen at vi skal forbli der, for vi skal videre ut i dobbeltbekkens strømmer. Vårt kjød skal vi regne som korsfestet med ham på Golgata og så skal vi leve for Jesus ved den kraft og nåde han gir og etterfølge hans eksempel. Gjennom den vandring han hadde i seier har vi ett eksempel å etterfølge til vår seier. Det den smale veien som leder til Livet. 


Mange stanser ved Golgata uten å vandre videre. Men Jesus er oppstanden fra de døde kjære venner! Vi forkynner ikke bare den korsfestede Jesus men fremst av alt den oppstandende og levende Jesus. Det er budskapet om Jesus Kristus og ham korsfestet! Da skal vi også avdø fra våre synder, og leve for rettferdigheten. Vi trenger derfor ikke bare Korsets tilgivende frelse og kraft men også oppstandelses kraften til å leve ett Gudfryktig og hellig liv. Dette var Jesu mål med også sin forsoning og seier på Korsets tre.


1 Pet 2:21-24: For dertil blev I og kalt, fordi også Kristus led for eder og efterlot eder et eksempel, forat I skal følge efter i hans fotspor han som ikke gjorde synd, og i hvis munn det ikke blev funnet svik,  han som ikke skjelte igjen når han blev utskjelt, ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig; han som bar våre synder på sitt legeme op på treet, forat vi skal avdø fra våre synder og leve for rettferdigheten, han ved hvis sår I er lægt


Guds enbårne fullkomne sønn sonet all verdens synder for at vi skulle slippe fri fra syndens forbannelse. Jesus som var hellig, ren og uten synd sonet straffen vi skulle ha for våre synder. Ved dette offer ble vi høyt benådet. Ja, han gav oss full frifinnelse fra vårt skyldbrev som ble naglet til korset. Halleluja! Han gav avkall på himmelens herlighet, tok en tjeners skikkelse, fikk ett legeme som oss, vandret et fullkomment liv for å kunne sone våre synder og for å gi oss et eksempel til etterfølgelse. Han vant seier for at vi skal vinne seier ved ham. Han kom ned til vår syndfulle jord og gav avkall på sin kongeskikkelse og all himmelens herlighet. Alt for å gi oss nåde, frelse og mulighet til et liv i frihet fra syndens og dødens forbannelse. 


Her seiret han over alle djevelens fristelser. Her tok han folkets hån, spott og slag uten å ta igjen med samme mynt. Han som var uten synd, hellig og ren og som vant full seier over alle kjødets fristelser og ved det fordømte synden i kjødet som det står i Rom 8:3. Denne min elskede hvit og rød, utmerket fremfor titusener gikk veien og sonet all verdens synd for at vi skulle bli frikjøpt, få tilgivelse for alle våre synder og kunne leve ett liv i seier over synden. Han forkynte nåden og sannheten gjennom hele sitt liv og det hele kuliminerte i hans lidelse, død, oppstandelse og himmelfart. Derfor står det at Moses kom med loven, mens Jesus kom med nåden og sannheten. Den nye pakts rike velsignelse. Lovet være Gud og Lammet!


Hebr 9:14: hvor meget mere skal da Kristi blod, han som ved en evig ånd bar sig selv frem som et ulastelig offer for Gud, rense eders samvittighet fra døde gjerninger til å tjene den levende Gud!

  Hebr 10:14: for med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget.


Her ser vi Nådens høyborg og Nådens grunnvoll. Kristi blod som var et ulastelig offer. Det renser oss fra døde gjerninger til å tjene den levende Gud. Halleluja! Gjerninger gjort som ufrelst i verden er døde gjerninger. Alle dine bestrebelser, dugnadsinnsatts, eller velgjerninger er vel og bra men kan aldri frelse deg. Du må erkjenne deg som en synder som trenger frelse og nåde fra Jesus. Han har tilveiebragt en fullkommen sier og vei for den som tar imot han i tro. Med ETT offer har han for alltid gjort den fullkommen som blir helliget. Altså vil en tilegnelse av denne fullkommenhet kun bli oss til del som fortsetter å bli helliget i helliggjørelsen. Derfor står det også at Uten helliggjørelse skal ingen se Herren.


Ved Ordet om korset blir vi rettferdiggjort og helliget fullkomment. Dette vil vare ved inntil evig tid såfremt vi fortsetter å bli helliget. Lovet være Gud og Lammet! Likesom Jesu død blir oss til tilgivelse og forlikelse med Gud så skal hans liv være oss ett eksempel til å bli enda mere frelst fra denne verden. Det er å bli forlikt med Gud ved Jesu død og at vi desto mere skal bli frelst ved hans liv. Mange vil kun ha Jesu død men ikke hans liv, men det går ikke kjære venner, så lenge vi lever her nede. Han er død for alle mennesker men likevell er det de få som blir frelst. Det er kun de få som lar seg frelse ved hans liv. Porten er trang og veien er smal til livet.


Rom 5:10:  For så sant vi blev forlikt med Gud ved hans Sønns død da vi var fiender, så skal vi så meget mere bli frelst ved hans liv efterat vi er blitt forlikt;


Vi må legge hele livet vårt i Jesu hender! Med hele vår tyngde og all vår hu. Det er levende tro som altid vil vise seg i gjerninger. Ute på misjonsmarken, for en del år tilbake, drev man og oversatte Bibelen til et sjeldent stammespråk. Men når man kom til ordet tro visste ingen hva stammens språk for dette ordet var. Mange språkeksperter brukte lang tid, men med uforrettet sak. Men en dag møtte de en gammel mann som med en gang visste hva tro mentes og var på deres stammespråk. De fortsatte da med arbeidet og oversatte


Joh 3:16: For så har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som setter seg med hele sin tyngde på ham ikke skal fortapes men ha evig liv.


Halleluja! Tro er å sette seg på Jesus, Jesu forsoning, Guds løfter og Guds ord med hele sin tyngde. Altså å stole fult ut på det Guds ord sier og det verk han furllbragte på Korsets tre. Da har vi en levende tro som holder for tid og evighet! Det er den frelsende og rettferdiggjørende nåde som vil skape Åndens frukt i ditt og mitt liv. 


Jeg kom også en dag og satte meg med hele min tyngde på Ham som kan gjøre mer enn alt, langt utover det vi til og med forstår å be ham om. Jeg kom som en synder, uten Gud og uten håp i denne verden. Jeg lå på mine kne i korsveien 7 i Elverum, i fortvilelse og nød over min synd. Lenge tenkte jeg at det nytter ikke for meg. Jeg er en altfor stor synder. Jeg vil ikke makte å slutte og stjele, banne, lyve, drikke, sjekke damer og slåss osv osv. Hvordan skulle jeg klare å oppfylle de krav som Guds ord setter til et gudfryktig liv? Jeg hadde lært Bibelen å kjenne fra barndommen av og visste at en ekte frelse krever en full og hel omvendelse! Alt annet viste jeg var humbug. Hindringene syntes for meg uoverstigelige. Vanskelig var det også å forstå at Guds nåde holdt for meg. Jeg følte meg som verdens største synder. Skitten tvers igjennom. Ja i sannhet lå jeg der tuktet til Kristus av Ordets lys(Lovens lys) på mitt syndige liv.


Men så kom Herren og sa:

"Jeg skal gjøre det Gjermund. Min nåde er deg nok. Der synden er stor er nåden enda større". For så har Gud elsket HELE verden. I det var også jeg regnet med. Jesu Guds sønns blod renser fra ALL min synd. Ja, i den kan alle mennesker sette sitt eget navn. Slik fikk jeg ta imot denne store nåde, oppleve blodets renselse for alle mine synder og bli født på nytt til et Guds barn. Ektefødt barn av Gud! Jeg svevde lenge på en sky av lykke og glede. Som seg hør og bør for en nyfrelst. Men etter en tid begynte Gud å arbeide på meg. Den ene sannheten etter den andre, i Guds ord, råkte meg og jeg måtte gang på gang ta et valg: Ydmykhetens vei: å bøye meg under ordet, eller stolthetens vei som er gjenstridighet mot ordet. Av bare nåde fikk jeg velge å ydmyke meg under Guds veldige hånd. Selv om ordet mange ganger traff meg som en hammer, så fikk jeg bøye meg under det og opplevde derved at stolthet og motstand mot Guds ord ble gradevis knust. ALL ære til Jesus! Hadde jeg reist meg til mostand var jeg i prakksis allerede en frafallen. For den yddmyke gir Gud nåde men den stolte står han imot. Guds nåde er den ene tingen vi er helt avhengige av. Derfor forstår jeg ikke mennesker som tør å være stolte ovenfor Ordet. Da får du Gud til din motstander og står uten Guds nåde og hjelp. Men ved å erkjenne egen fattigdom, gi Ordet og budet rett, søke dets lys og veiledning og nåde til hjelp i rette tid går det til seier! Så la Guds ord knuse din stolthet og gi deg ett ydmykt Brudesinn.


Jer 23:29:  Er ikke mitt ord som en ild, sier Herren, og lik en hammer som knuser ber


Mange ganger har jeg måttet gå veien om Golgata på nytt. Komme tilbake til husets inngang for å få ny nåde til liv og tjeneste p.g.a feil, fall og mangler. Men mer og mer seier opplever man også å få. Det som for noen år tilbake var min største svakhet er i dag, ved Guds store nåde blitt min største styrke. Ved å korsfeste mitt kjød i lydighet til Ordet har jeg fått seier der jeg før falt. Dette gjelder alvorlige ting men også ting som kan virke som småting i menneskers øyne. Småting som ikke nødvendigvis gjør hjertet urent eller fratar oss frelsen, men det kan frata oss kraften og på sikt gjøre at samvittigheten blir skadet.


Husker jeg satt med snusen i overleppa mi og kjempa med trangen og ønsket om å bli fri. Kallet var fornyet og jeg ble drevet ut i tjeneste for Herren. Da kjente jeg at dette må du bli løst fra Gjermund. Gud forkastet ikke meg p.g.a den lille klumpen i overleppa, og jeg mener ikke at jeg hadde blitt utestengt fra Himmelen p.g.a en slik last bare hjertet mitt var ydmykt og rett for Herren. Men hvis du skal løse de bundne og sette de plagede i frihet så må du ikke selv være bundet! Så satt jeg en dag og bad til Gud på verandaen. Plutselig ble det så levende og alvorlig for meg hvilken store offer mennesker tar for evangeliets skyld. Jeg begynte å skamme meg over det jeg hadde i overleppa mi. Jeg hadde lest om martyrene som ofret livet for Jesus og jeg leste om de som Jesus fortalte om, som gjeldet seg selv for himlenes rikes skyld. Hvordan han sier at det er bedre å kappe av seg armen hvis den frister deg til fall en å ha to armer i helvede. Så kan ikke du korsfeste denne lille saken som din snus er Gjermund? Du sitter å synes så synd på deg selv p.g.a en liten svart klump mens andre har offret legemsdeler ja endog hele livet og blitt torturert for Jesus! I Jesu navn kasta jeg da snusbokksen i skogen og hadde kamp i to dager men så gav Herren meg seier i kampen og jeg var løst. Halleluja!


Men jeg måtte være villig til å korsfeste mitt kjød i lydighet til Åndens stemme. Som nyfrelst var jeg blitt løst fra Røyken i ett nu men denne gangen måtte jeg være villig til å lide litt i kjøttet før jeg ble løst. Andre ting er langt alvorligere, for det er det som går ut av munnen som gjør hjertet urent og det er langt verre. Usømmelig tale, tale mot det som står i Guds ord, hovmodig skryt, baktalelse, fordømming av andre mennesker osv osv. Det å lide i kjøttet, lide urett, bøye sin egenvilje i lydighet til ordet selv om det betyr at selvfølelsen må lide. Ja det er seier det og ekte frihet. Den sønnen får frigjort blir virkelig fri! Ta hver tanke i lydighet til Kristus Jesus og være villig til å lide i vårt selvliv. Det er veien til herlighet og fremgang i Guds rike.


Rom 8:17: men er vi barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, såfremt vi lider med ham, forat vi også skal herliggjøres med ham


Jeg aldri har angret på at jeg tok imot kallet til frelse og kallet til å vandre den smale veien til Himmelen. Likeledes kallet til tjeneste som har gitt mange harde kamper men Herren er med, hvem kan da være imot. Halleluja! Det har vært mange høydedrag og Nåderike stunder. Vidunderlig har det vært å kjenne Åndens kraft og dens liflige følelser. Vidunderlig har det vært å oppleve Guds arm utrakt til tegn og undergjerninger i eget liv og tjeneste. Be meed sjeler til frelse er altid stort. Jeg kan vitne om at Jesus lever, Jesus frelser, Jesus helbreder, Jesus døper i Ånden, for jeg har selv vært øyenvitne til hans storhet og kraft. Derfor kan og må vi alltid forkynne tro på ordet og ikke vantro! Han stadfester enn i dag sitt eget ord med de medfølgende tegn. Disse tegn skal følge dem som tror. Ære være Jesus!


Men de klart viktigste opplevelser og trosskritt har vært når min egenvilje har fått underlegge seg Ånden og Ordets vilje! Det er tegn, under og mirakler det! Når vi meget mere blir frelst ved Jesu liv vi som er blitt renset ren og tillgitt ved hans død. Likeledes når mennesker har gjort det samme som en frukt av min forkynnelse. Når jeg har møtt folk som flere år i etterkant forteller meg at det at jeg bar lydig frem Guds budskap, og Herrens velsignede bud, satte dem i frihet fra gjenstridighet og førte dem inn i lydighet til Herrens ord og lover. Ja, det er de herligeste tegn og under.


Vi har ikke fått i oppdrag å kun få mange til å si ja til Guds tilgivende nåde. Desverre er det for mange som kun er opptatt av å kunne bla om seg med store tall av frelses søkende. Ja også det kan gjøre hjertet urent når det blir skryt av hva vi er og gjør. Det som som er vårt hovedoppdrag er jo å gjøre folk til disipler og lære dem å holde alt Herren har befalt. Det er ett omfattende arbeid som ikke kun gjøres med en be etter meg bønn. Det å få se at Guds nåde setter mennesker i frihet fra synden og verden er virkelig frelse. At Guds ord får fremgang og makt i den enkeltes liv. Det er større mirakler enn alle legemlige helbredelser og liflige følelser! Det er Nådens sanne rikdom! For det er det som gir evighets resultater. Ordet om Korset blir da i sannhet åpenbart som en Guds kraft i den enkeltes liv og vandring. Dette er Guds visdom som Gud har forutbestemt til vår herlighet. Jesus Kristus og Ham korsfestet!


1 Kor 1:18: For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft; 

1 Kor 2:1-8: Og jeg, da jeg kom til eder, brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale eller i visdom og forkynte eder Guds vidnesbyrd;  for jeg vilde ikke vite noget iblandt eder uten Jesus Kristus og ham korsfestet.  Og jeg var hos eder i skrøpelighet og i frykt og i megen beven,  og min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med Ånds og krafts bevis,  


forat eders tro ikke skulde være grunnet på menneskers visdom, men på Guds kraft. Dog, visdom taler vi blandt de fullkomne, men en visdom som ikke tilhører denne verden eller denne verdens herrer, de som forgår;  men som en hemmelighet taler vi Guds visdom, den skjulte, som Gud fra evighet av har forut bestemt til vår herlighet, den som ingen av denne verdens herrer kjente; for hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens herre;
 

1 Kor 1:18: For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft;

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE