Kommende Begivenheter!

Kommende Begivenheter og Forløsning!

 Lagt inn 27 Mars 2018 

Om endetiden bruker Jesus og Bibelens apostler ord som: "Ble ikke de dager forkortet så ville ntet kjød bli frelst, "det skal være en trengsel så stor som aldri før", "Midt på natten lyder ett rop", "Det skal være Krig og Rykter om krig", "sult", "forfølgelse", "jordsjelv". Jesus bruker utrykket og bilde fra en fødende kvinne. 

 

 • Matt 24:3-27: Men da han(Jesus) satt på Oljeberget, gikk hans disipler til ham i enrum og sa: Si oss: Når skal dette skje? og hva skal tegnet være på ditt komme og på verdens ende? Og Jesus svarte og sa til dem: Se til at ikke noen fører dere(de kristne/Jesu disipler) vill! For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias; og de skal føre mange vill. Og dere skal høre krig og rykter om krig; se til at dere ikke lar dere skremme! for det må så skje, men enden er ikke enda. 

   

  For folk skal reise sig mot folk, og rike mot rike, og det skal være hunger og jordskjelv både her og der. Men alt dette er begynnelsen til veene.  Da skal de overgi dere til trengsel og slå dere ihjel, og dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. Og da skal mange ta anstøt, og de skal forråde hverandre og hate hverandre; og mange falske profeter skal opstå og føre mange vill. Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste. Men den(Kristne) som holder ut inntil enden, han skal bli frelst.

 •  

  Ve de fruktsommelige og dem som gir die, i de dager! Men bed at deres flukt ikke må skje om vinteren eller på sabbaten! for da skal det være så stor en trengsel som ikke har vært fra verdens begynnelse inntil nå, og heller ikke skal bli. Og blev ikke de dager forkortet, da blev intet kjød frelst; men for de utvalgtes skyld skal de dager bli forkortet. 

   

  Om noen da sier til dere: Se, her er Messias, eller der, da skal dere ikke tro det. For falske messiaser og falske profeter skal opstå og gjøre store tegn og under, så at endog de utvalgte skulde føres vill, om det var mulig. Se, jeg har sagt eder det forut. Om de da sier til dere: Se, han er ute i ørkenen, da gå ikke der ut; se, han er inne i kammerne, da tro det ikke! For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, således skal Menneskesønnens komme være. 

   

  Matt 24:37-42: Og som Noahs dager var, således skal Menneskesønnens komme være; for likesom de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og gav til ekte, like til den dag da Noah gikk inn i arken, og de visste ikke av før vannflommen kom og tok dem alle, således skal også Menneskesønnens komme være. Da skal to være ute på marken; en blir tatt med, og en blir latt tilbake. To kvinner skal male på kvernen; en blir tatt med, og en blir latt tilbake. Våk derfor! for dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. 

  .

 

Her taler Jesus om fødsels veer over denne jord. Han taler om veldige kriger som dog kun skal være begynnelsen til veene. Som vi vet fra barnefødsler blir altid veer sterkere og sterkere og kommer oftere og oftere inntil begivenheten skjer og barnet forløses. Samtidig med det skuddet som utløste første verdens krig sto det frem Guds folk på møter å profeterte: NÅ STARTER FØDSELS VEENE! Opp i Nord Norge Roper en Sameprofet ut på ett møte: NU BØRJAR FØDSLO BONDARNA! Nå starter fødselsveene. I samme stund i Sarvjevo er det en med Begynnelse i sitt navn(Gavrilio Prinsipp)  som skyter den Østeriske fyrste og hans kone. Det utløste første verdenskrig som igjen ledet til andre verdenskrig. Men det ledet også til at Israel  ble gjenfødt som nasjon og fikk tilbake deler av sitt land. De tørre ben i dalen hadde samlet seg og Isral hadde gjennopstått fra støvet. VELDIGE begivenheter og tegn om at Jesus kommer meget snart. 

 

Men om første og andre verdenskrig kun var begynnelsen til veene. Hva ligger da foran? For fødsels veer øker ALTID på! Det var både kriger, naturkatastrofer og forfølgelse på starten av vår tidsregning. Men det er småtterier i forhold til det som kommer mot slutten. De første kristne opplevde grusomme forfølgelser men allerede er dagens virkelighet verre. Guds ord viser at de samme ting kommer tilbake men i mye større og sterkere mål. Derfor missforstår noen og lager ubibelsk lære om at det profetiske ord ble oppfylt på starten av vår tidsregning. Noe som strider klart med summen av Bibelens profetier og endetids budskap.

 

Derfor er det ekstra intresant å se at Jesus bruker nettopp bilde om veer fra en fødende kvinne. om tiden rett før sin gjenkomst. Dere skal høre om krig og rykter om krig. Men dette er bare begynnelsen til veene. Derfor har Profetordets endetids tegn vært tilstede fra de første kristnes tid. Krig, forfølgelse og naturkatastrofer. Men alt har tiltatt i styrke og kommer i stadige tettere interval samtidig som det har kommet enkelt store tegn det siste århundre som vi aldri før har sett. Etter Jesu eget bilde kan vi si at den siste store Antikristelige trengselstid som avsluttes med brudens bortrykkelse og Guds vrede over jorden er press veene. For verden varsler det undergang og dom. For Guds menighet er det advarsel om Antikristens styre men fremst av alt forløsningen som kommer da Jesus henter de som tilhører ham. 

 

Tidens ende nærmer seg med stormskritt! Det blir vanskligere og vanskligere åvære en sann kristen og Jesu Kristi etterfølger. Vår tid opplever kristne de største forfølgelser for sin tro. Aldri før har så mange kristtne blitt forfulgt, drept og hatet for sin tro på Jesus som Frelser og Herre. Bibelen holder frem at dette bildet skal tillta i styrke opp mot tiden for Jesu gjenkomst. Det er natten og mørke som kommer før morgenen gryr. Det er veer som fra en fødende kvinne som går og sksl gå over en jord før Morgenstjernens Jesus kommer tilbake og setter alle ting i rette skikk. Der er krampene fra en fordervet, syndig og dødstrett jord som tiltar i styrke i avslutningen av vår tidsalder. For denne verdens ugudelige og antikristelige systemer og folk er det ett varsel om undergang og dom. Deres navn og riker er allerede skrevet i støvet. Derfor hater de Guds utvalgte folk Jødene og deres land Israel og derfor hater de Jesu kristne Disipler/etterfølgere. 

 

Men dette skal krones med at vår frelser, Herre, og mester Jesus skal komme tilbakev å sette alt i rett skikk. Det er ett varsel for Bruden om at snart er vår Bryllupsdag her. Snart skal Guds basun lyde og Jesus kommer tilbake. Ved den siste basun skal det skje sier sier skriften. Når vi leser i ÅP om de 7 Guds englers basuner stadfestes det samme bilde. Det er veldige begivenheter som ligger fremfor denne jord.

 

Som kristne ser frem til at den siste Guds basun skal lyde da både de som er sovnet inn i troen på Kristus skal oppstå og vi som lever i troen på Kristus skal forvandles å rykkes opp i skyer til vår Frelser, Bror, Brudgom og Venn Jesus! Må det lyde med basunklar røst i dag: Se brudgommen kommer! Gå ham i møte! Jesu Guds sønns blod renser deg ren og hvit som sne enn i dag! La oss gjøre oss rede til himmelferd og rede til å møte de begivenheter som måtte ligge foran for oss som tror på Jesus og er hans Disipler. 

 

Her har dere noen bruddstykker og hovedlinjer på hva som er og som ligger foran for oss om vi lever når det skjer. Veldige begivenheter som burde fylle enhver sann kristen med det dypeste alvor. La det anspore oss til å sette både liv og ferd i stand til å møte det Gud tillater å komme på vår vei. La oss støtte hverandre, hjelpe hverandre og la kjærligheten drive oss både i forhold til Gud og vår neste. På klippen Kristus og ved hans nåde og visdom er vi trygge. Der har vi VIP plasser til Endetidens Store slutt drama! Lovet være Gud og Lammet! 

 

Jesus taler altså om krig, rykter om krig, forfølgelse mot hans disipler, at det kan bli nødvendig å flykte og det å forberede seg på vanskelige tider. Arbeide men fremfor alt være åndelig våkne å rede for hans gjenkomst! For det er kun med den levende troen på Jesus at vi virkelig er trygge. Fir denne verden går mot sin undergang mens vi har ett rike i himlene som ikke skal rystes. Den som holder ut til enden skal bli frelst. For da skal to ligge i samme seng. En bli tatt med og en bli latt tilbake. To skal male på samme kvern. En bli tatt med og en bli latt tilbake. Se til at du blir tatt med den dagen basunen lyder. For da går det fra vondt til verre på denne jord.

 

Hebr 12:26-28: Hans røst rystet dengang jorden; men nu har han lovt og sagt: Ennu en gang vil jeg ryste ikke bare jorden, men også himmelen. Men det ord: Ennu en gang, gir til kjenne en omskiftelse av de ting som rystes, fordi de er skapt, så de ting som ikke rystes, skal bli ved. Derfor, da vi får et rike som ikke kan rystes, så la oss være takknemlige og derved tjene Gud til hans velbehag, med blygsel og frykt! 

 

Så ser vi altså at til og med Gud selv skal ryste himmelen og jorden. Men vi har ett rike som ikke kan rystes. På den onde dag skal han skjule oss i sin hytte. La oss derfor tjene Gud med blygsel og frykt. For denne verden forgår men den som gjør Guds vilje blir til evig tid. 

 

1 Joh 2:17-18: Og verden forgår og dens lyst; men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid. Mine barn! det er den siste time; og som dere har hørt at Antikristen kommer, så er det og nå kommet mange antikrister; derav skjønner vi at det er den siste time. 

 

Åp 13:1-12: Og jeg så et dyr(Konge/President/Rike=min kommentar) stige op av havet(Folkehavet min kommentar) som hadde ti horn og syv hoder og på sine horn ti kroner, og på sine hoder bespottelses-navn. Og dyret som jeg så, var likt en leopard, og dets føtter som på en bjørn, og dets munn som en løvemunn; og dragen(Djevelen) gav det sin kraft og sin trone og stor makt. Og jeg så et av dets hoder likesom såret til døden, og dets dødssår blev lægt, og all jorden undret sig og fulgte efter dyret, og de tilbad dragen, fordi den hadde gitt dyret makt, og de tilbad dyret og sa: Hvem er lik dyret? og hvem kan stride mot det? Og der blev gitt det en munn som talte store og spottende ord, og der blev gitt det makt til å holde på i to og firti måneder. Og det åpnet sin munn til spott mot Gud, til å spotte hans navn og hans bolig, dem som bor i himmelen. Og der blev gitt det å føre krig mot de hellige og seire over dem, og der blev gitt det makt over hver stamme og folk og tunge og ætt.  

 

Og alle som bor på jorden, skal tilbede det, hver den som ikke, fra verdens grunnvoll blev lagt, har fått sitt navn skrevet i livsens bok hos Lammet som er slaktet. Dersom noen har øre, han høre! Om noen fører i fangenskap, han skal i fangenskap; om nogen dreper med sverd, han skal drepes med sverd. Her er de helliges tålmodighet og tro. Og jeg så et annet dyr stige op av jorden, og det hadde to horn likesom et lam, og talte som en drage. Og det bruker det første dyrs hele makt for dets øine, og gjør at jorden og de som bor på den, tilbeder det første dyr, hvis dødssår blev lægt,

 

Åp 13:16-18: Og det gjør at der blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og træler, et merke i deres høire hånd eller på deres panne, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket, dyrets navn eller tallet for dets navn. Her er visdommen. Den som har forstand, han regne ut dyrets tall! for det er et menneskes tall, og dets tall er seks hundre og seks og seksti.

 

Åp 17:8: Det dyr du så, var og er ikke, og det skal stige op av avgrunnen og fare bort til undergang; og de som bor på jorden, de hvis navn ikke, fra verdens grunnvoll blev lagt, er skrevet i livsens bok, skal undre sig når de ser at dyret var og ikke er og skal komme igjen. 

 

Vi ser at det tales om en endens tid med Totalitært styre og gjenreiste riker som skal ha makt som griper om seg til mer eller mindre alle nasjoner og folkeslag. Til slutt skal man ikke kunne kjøpe å selge uten å underlegge seg dette totalitære regime. Ett regime som forbereder sin diktatorers (Antikrist) fremtreden ved å rydde av veien den som holder igjen. 

 

2 Tess 2:7-10: For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at DEN SOM NÅ HOLDER IGJEN, ryddes av veien; og da skal den lovløse(Antikrist) åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme. Og hans(Antikrist-Demokratisk valgte endetids Diktator) komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst.

 

Vi som altså ikke vil bli en del av dette holder igjen for Antikrist sitt totalitære diktatur og styre. Det er 666 flertallets diktatur. Men ting vil strammes mer og mer til for de som holder igjen. Man må etter hvert for å overleve både være selvforsynt fordi man fratas mulighet til å delta i lovelige kjøp og salg og hjelpe seg og sine. Men det viktigste er og ha sitt navn skrevet i livets bok fordi vi har tatt imot Lammet som ble slaktet for våre synder. Røveren hang på korset og fikk ett helt paradis kun ved og be om en tanke fra Jesus. Jesus ser til vårt hjerte! Har vi vårt navn skrevet i Livets evige bok er alt annet en bagatell. 

 

Derfor er det siste det klart viktigste for den som har Jesus(Lammet) har Livet. For alle som i hjerte tror på ham har ett evig rike i Himmelen og Jorden når han kommer og setter alt i rette skikk. Det er godt og ta med oss opp i all denne elendigheten. Enten vi lever eller dør så hører vi Herren til. Men så lenge vi er her skal vi være av det som holder igjen!

 

Til slutt vil jeg dele hva som avslutter og hender med den frelste som lever og de som har sovnet inn i troen på Kristus når og før dette skjer:  

 

1 Kor 15:51-52: Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles, i et nu, i et øieblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal opstå uforgjengelige, og vi skal forvandles.

 

1 Tess 4:15-18: For dette sier vi dere med et ord av Herren at vi som lever, som blir tilbake inntil Herren kommer, skal ingenlunde komme i forveien for de hensovede; for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først opstå; derefter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer op i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren.  Trøst da hverandre med disse ord!

 

Guds hemlighet Menigheten og da de frelste Jesu Kristi troende skal sammen med de som har gått foran/sovnet inn i troen på Jesus Kristus forvandles og rykkes opp å møte Jesus. Dette skjer med Guds basun som er den siste basun. Den basunen leser vi også om i Åpenbaringsboken. Det er eneste stedet det profetiske ord taler om flere(7stk) Guds basuner i Endetiden. Forsjellige 7 Guds engler blåser der i hver sin basun som invarsler voldsomme begivenheter. Derfor er det meget intresant for den som lever samtidig med det å studere også de syv basuner. 

 

Åp 10:7: men i de dager da den syvende engels røst blir hørt, når han skal blåse i basunen, da skal Guds hemmelighet være fullbyrdet, således som han forkynte for sine tjenere profetene.  

 

Åp 11:15: Og den syvende engel blåste, og høie røster lot sig høre i himmelen, som sa: Kongedømmet over verden er tilfalt vår Herre og hans salvede, og han skal være konge i all evighet. 

 

Det profetiske ord i Bibelen er altså en nøyaktig historiebok som ikke bare forteller fortiden men like så nøyaktig og detaljert om fremtiden. Derfor kjenner Bibelleseren tiden vi lever i. Så la det anspore enhver med åpent hjerte å søke Jesus og ansporet oss som tror å våkne opp i denne tiden. Hos Jesus og i hans fotspor er vi trygge og har Livet med stor L. 

 

Rom 13:11-12: Og dette må vi gjøre, da vi kjenner tiden, at timen er kommet da vi skal våkne op av søvne; for frelsen er oss nærmere nu enn dengang vi kom til troen. Det lider med natten, og det stunder til dag; la oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men ikle oss lysets våben!

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE