Tro inntil døden

Tro inntil døden !

Tro inntil døden ! Lagt ut i 2009

Tro inntil Døden!

Kristenheten i Norge er kommet i et stort dilemma hva troskap angår. Kristne dyder peker alt sammen på troskap og lojalitet mot den Mester og Herre som vi er satt til å tjene. Den troskap og lojalitet en sjel viser overfor Kristus Jesus, den samme troskap og lojalitet vil den sjel vise overfor sine medmennesker, eller sin neste om du vil. "Det dere har gjort mot en av Mine minste, det har dere gjort i mot Meg." (Matt. 11: 11,25,40)Trykket mot Guds sannhet i dag, går ikke, først og fremst, på små uenigheter kristne imellom, men de store dype sannhetene som er livsviktige for mennesket. Det er av underordnet betydning om menneskene tror på disse sannhetene eller ikke. Historien viser i klartekst at sannheten i disse åndelige lovene virker. Ekteskapet og familielivet er en slik sannhet.Det som Gud hadde ment skulle være den største jordiske velsignelse fra Hans side, er blitt til den største krise et helvete på jord for både små og store.Det som gjør oss betenkt i homodebatten, er at det er stort sett ekteskapsbrytere som er engasjert. De er for ekteskapet og familien som det heter så fint. Det er bare det at bibelen kaller ekteskapsbrudd for synd på samme måte som bibelen kaller homofili for synd. Hvis ikke en homofil kan innsettes som eldste eller menighetstjener hvis han praktiserer sin homofili, hva er det da som gjør at en ekteskapsbryter kan stå i disse tjenester og fortsette horelivet sitt, når Jesus sier at han må forlike seg eller forbli alene? Om mennesket gjør forskjell på folk, er det ikke dermed sagt at Jesus gjør det.En kan høre profilerte forkynnere som ikke vil snakke om disse tingene, fordi dette er et så vanskelig tema, blir jeg betenkt. Hvis et Herrens vitne finner det vanskelig å forstå det som et barn forstår ut ifra naturen, må det være lov å reagere. Å forkynne evangeliet og nestekjærlighet må da bli vanskelig, fordi disse sannhetene er jo knyttet sammen. Når Jesus skal forklare oss evangeliets hemmeligheter, bruker Han ekteskapet for at vi lettere skal gripe frelsens sannheter og omvendt. Hvis ekteskapets sannheter er skjult for en forkynner, har jeg en sterk mistanke om at evangeliets hemmeligheter også er skjult.(Matt.5:32 og 19:9, Mark.10:11-12, Luk.16:18, Rom. 7:2-3 og 1Kor. 7:10-11).I overnevnte Skriftsteder tales det om ekteskapet. Når disse sannheter legges i sammen med Bibelsk prakksis for ekteskapet sitter man tilbake med Guds fullkomne tanke om det ekteskap som Han selv har innstiftet. 


Sal 119:160: Summen av Ditt ord er sannhet, og til evig tid står all Din rettferdighets lov fast.Da mennesker bryter ekteskapet og gifter seg igjen, henvises de raskt til Guds nåde. Guds nåde er mer avgjort enn loven på dette området. Jesus spør disiplene; "Hva sa Moses/loven?" Den som skiller seg fra sin hustru skal gi henne skilsmissebrev". Så langt loven.Nåden ved Kristus står frem og sier; "men Jeg sier eder", altså har Han noe mer på hjertet som Han slår fast. Noe du kan lese ut fra ovennevnte Skriftsteder. Jesus taler om dette i 3 av 4 evangelier. Apostelen Paulus støtter Jesu tanke både i Romerbrevet og i 1 Korintierbrev. Ekteskapet er ment å vare til døden skiller oss ad. Tro inntil døden.Hvis ikke Jesus hadde vært så avgjort på dette området, ville Han ha brutt det nestekjærlighetsbudet som Han selv har opprettet.Matt 7:12: Derfor, alt det I vil at menneskene skal gjøre imot eder, det skal også I gjøre imot dem; for dette er loven og profetene.


Dette at du skal elske din neste som deg selv, og at du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din hu (Matt 22:37-40). Disse kjærlighetsbud skulle hele loven og profetene hvile på. Så hadde Jesus firt på krava her så hadde det vært brudd på nestekjærlighetsbudet, og vi hadde ikke hatt noe evangelium tilbake. Jesus har ikke sagt et ord for mye, og heller ikke et ord for lite.I Jesu tale om forsoning etter ekteskapsbrudd peker Han på evangeliets vei, og da vil det vise seg i praksis hvor der er mangel på kjærlighet. Det å nekte å forsone seg med sin neste, er å sette seg selv utenfor frelsens velsignelse.Det er det samme som skjer med hvert eneste menneske som ikke vil forsones med Jesus. De mister evangeliets velsignelse fordi de ikke vil.At det er de som er uforsonlige som settes inn i viktige oppgaver og posisjoner i Guds menighet, synes jeg er det mest avslørende angående hvor problemet har slått rot. Det forklarer også hvorfor dette er så vanskelig å snakke om for kjendispredikantene. Ren og skjær feighet!Når man hører disse ekteskapsbryternes unnskyldninger blir man betenkt. Trenger en som er uskyldig å unnskylde seg? Holdninger som dominerer er: Han /hun var syk så jeg måtte skille meg, han/hun hadde ikke økonomsk sans osv. osv. Hvis man ikke har noe konstruktivt å komme med, stemples mennesket som psykopat. Dette krever jo ingen bevis. Hvis man er kynisk og tar på seg offerrollen, får man raskt sympati. Frekkheten har som sagt ingen grenser, enten det skulle være i eller utenfor Guds menighet. At psykopatene fungerer utmerket sammen med barna, gjør det hele usmakelig.Eff 5:25: Elsk eders hustruer som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den.Det betyr å elske uten å kreve noe tilbake. Om forholdet skulle gå i stykker, må det være en åpen vei tilbake. Dette er veien Kristus viser og ingen annen lettvint løsning. En gyldig skilsmisse skjer kun når din ektefelle har begått hor. Men selv da har du ett legitimt valg mellom å leve alene eller forlike deg med din ektefelle. Forlikelse vil alltid være etter Guds hjerte og behag.Noe annet er det selvfølgelig om man av fare for livet må holde seg fra sin ektefelle. Men dette er av sjeldenheten og blir som å ta frem voldtekt i abort debatten. Men selv der kan Gud gjenopprette og man må aldri som kristen stenge veien igjen for forlikelse om det skjer en ekte håndsrekning til det!Det å vrake sin ektefelle uten bibelsk grunn er synd. Det er også sant som en sa det. "Å bryte ekteskapet er å bruke opp et annet menneske". Å forkaste et menneske gjør en fordi en forakter istedenfor å elske. Man beholder det man elsker. "Hver den som hater sin bror er en manndraper, og I vet at ingen manndraper har evig liv blivende i seg. ( 1 Joh. 3:15). Man hører ofte fra forståsegpåere; den lidende har rettigheter, den uskyldige part har rettigheter osv. Hvem er det som er gitt autoritet til å dele ut rettigheter til kristne mennesker utover det som er nedfelt i den Hellige Skrift? Det ville være fint med et navn for alle de som følte seg urettferdig behandlet. Når en ekteskapsbryter går inn i viktige posisjoner i Guds Menighet, viser dette en frekkhet som savner sidestykke. Den menighetsledelse som støtter og ser opp til dette er med og tråkker på den som er forkastet, støtter synden og blir stående igjen med et større ansvar enn de øvrige. "De skal få desto tyngre dom". Veiledning og undervisning er en alvorlig sak.Ekteskapsbrudd er løgn, og løgn er synd. Synden forblir til den blir erkjent, bekjent og gjort opp. Å gifte seg med en fraskilt mann / kvinne er tyveri. "Den som før stjal han stjele ikke lenger" (Efeserbr.4:28). Ikke er det bare tyvegods, men det er jo bannlyst gods som de endog skryter av og ikke gidder å grave ned. Er ikke mennesket da kommet i den forferdelige situasjonen, at det roser seg på grunn av sine og andres synder?Vi ser at Skriftens Ord alltid er på den svakes side. Det ser vi også i spørsmål angående ekteskapet, skilsmisse og gjengifte. Det er den etterlatte og forlatte Jesus stiller seg på lag med. Han står ved den svake part. Likesom med kvinnens som var grepet i hor. Hun sto i lyset med sin synd mens de som ville stene henne sto i mørket. Derfor sto Jesus ved henne og sa: ”Heller ikke Jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer”!Det er mye lidelse og mange vanskelige situasjoner ved ekteskapsbrudd og sidesprang. Men noen klare linjer gir Jesus og Hans Ord oss. Vi blir tilgitt i samme grad som vi tilgir andre. ”Forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere” (Matt 6:12). Likeså holder Guds Ord frem at til og med den forlatte enten skal leve alene eller forlike seg med sin ektefelle (1Kor 7:11).Hva viser disse ting? Evangeliet er budskapet om forlikelse. Det menneske som nekter å forlike seg med sin neste setter seg utenfor evangeliet. Dette gjelder både innenfor og utenfor ekteskapets rammer. Det er derfor viktig at dette budskapet blir forkynt.Kanskje neste sidesprang og separasjon ikke blir så forlokkende når man vet at en hårdhet på det området utestenger en fra frelsen i Jesus Kristus. Evangeliet er budskapet om kjærlighet og forlikelse.Rom 5:20; ”Men loven kom til forat fallet skulde bli stort; men hvor synden blev stor, blev nåden enda større”.Til den som ydmyker seg vil alltid Gud ha nåde og en vei ut av vanskelighetene! Men for den som i stolthet står dette imot vil det kun være tilbake vrede og harme.Rom 2:5-8; ”Ved din hårdhet og ditt ubotferdige hjerte ophoper du dig vrede på vredens dag, den dag da Guds rettferdige dom åpenbares, han som skal betale enhver efter hans gjerninger: dem som med utholdenhet i god gjerning søker herlighet og ære og uforgjengelighet, skal han gi evig liv, men dem som er gjenstridige og ulydige mot sannheten, men lydige mot urettferdigheten, dem skal times vrede og harme”.Der synden er stor er nåden enda større! Men vi vil aldri komme utenom nødvendigheten av et tilgivende sinnelag villighet til å forlike seg med sin opprinnelige ektefelle. Den Bibelske kjærlighetens vei er altid å tilgi å forlike seg.Matt 19:6; ”Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføiet, det skal et menneske ikke adskille”.Når vi sammenfatter Gudsordets samlede undervisning om ekteskap og bryllup ser vi at et ekteskap består av 3 hovedpilarer.1. Trolovelse2. Offentlig bryllup innfor Gud og mennesker og3. At man til slutt blir ett kjød ved det seksuelle samliv.Disse elementer binder de to mennesker sammen til døden skiller dem ad. Ikke noe tilfeldig seksuell forbindelse, ikke noe papir alene, ikke samboerskap alene, men når alle de Bibelske elementer er tilstede, viser Guds Ord at man er gift.Derfor det som Gud har sammenføyet skal intet menneske adskille! Tro inntil døden! Begås det hor, gis det rom til skilsmisse men dog med påfølgende vei at man enten forliker seg sammen igjen eller lever alene.Djevelen har over flere år intensivert sine anslag mot ekteskapet både innefra og utenfra. Verdens norm er klar. De tar til ekte og gis til ekte akkurat som tiden før Jesu gjenkomst skulle kjennetegnes av. En tid med umoral, ukjærlighet og lettsindig omgang med Guddommelige institusjoner. Nå er det på tide å slå opp i den gamle Boken å se hvordan ting skal være når vi vandrer på Himmelveien. Som en sa det: Skal du til Himmelen, må du gå veien som leder til Himmelen! Tro inntil døden! Så ligger da seierens uvisnelige krans rede for både store og små syndere. Den ydmyke gir Gud nåde!Legg merke til at vi her ikke har gått inn på alle detaljer men holdt oss til hva der står skrevet. Legg også merke til at det er den kvinne og/eller mann som er uforsonlig som ved dette får Guds dom over sine gjerninger. Den stolte står Gud imot! Der det derimot er ydmykhet og rom for forlikelse vet vi at Gud har en vei og han vil da gi nåde! Likeledes renser Jesu Guds sønns blod fra ALL synd og der synden er stor er nåden enda større. Nåde til tilgivelse og ny start men også nåde til hjelp i rette tid til å vandre Guds vei. tilgivelse og forvandling er å finne ved korsets fot. Men løsningen vil alltid være å forlike seg og være villig til forlikelse. Dette er evangeliets vei og frelsens vei. Derfor har vi forlikelsens tjeneste som går ut på at vi ber, la dere forlike med Gud. Bli enig med Gud! Det starter alltid på kne ved korsets fot. Derfra flyter den en dobbeltbekk av velsignelsens strømmer vi skal få legge på svøm i. Han skal gjøre det! Av Evangelistene Andrè og Gjermund

Mark 10:7-9: Derfor skal mannen forlate sin far og mor og holde sig til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføiet, det skal et menneske ikke adskille.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Raymond Blakkestad | Svar 12.12.2011 16.19

En veldig klar og sann artikkel om ekteskap og samliv. Den levner ingen tvil om Guds Ords sannhet. Vær velsignet.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE