Ansvar og Regnskap i Liv og Tjeneste.

Ansvar og Regnskap i Liv og Tjeneste.

Lagt ut 2013

 

Allerede da Guds skapte mennesket i sitt bilde gav Gud mennesket ansvaret til å råde over resten av hans skapninger. Dette høyverdige ansvar viser at mennesket er en høyere skapning en dyrene. Det var selve oppgaven og ansvaret som gav menneskets dets særstilling som hevet oss over all annen skapning. Men det er også denne høyverdige sannhet som gjør at vi også har mere å stå til regnskap for.  Vi er altså ikke ledet av instinkt men ett Gudommelig kall til å råde over resten av Guds skapninger og den jord han skapte til oss. 

 

 • 1 Mos 1:26-28: Og Gud sa: La oss gjøre mennesker i vårt billede, efter vår lignelse, og de skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over feet og over all jorden og over alt kryp som rører sig på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt billede, i Guds billede skapte han det; til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange og opfyll jorden og legg den under dere, og råd over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over hvert dyr som rører sig på jorden! 

 

Dette ansvaret er gitt til alle mennesker men ikke like mye er gitt til alle. Noen vet mer en andre og noen har fått utdelt flere talenter og andre færre tallenter. Men regnskapets time kommer en dag for oss alle. Da skal vi stå til regnskap for både det vi gjorde og ikke gjorde. Bøker skal åpnes og det skjulte skal komme frem i lyset. Da hjelper det ikke med tomme og innholdsløse unskyldninger og angrep på Guds hellige vilje. Da er det Gud Herren selv vi skal stå til regnskap for.

 

 • Matt 25:13-15: Våk derfor! for dere vet ikke dagen eller timen. For det er likesom en mann som vilde drage utenlands og kalte sine tjenere for sig og overgav dem sin eiendom, og en gav han fem talenter, en annen to, og atter en annen en, hver efter som han var duelig til, og så drog han utenlands…

 

Her står vi kristne i en særklasse når det gjelder tyngden av dette ansvar. Derfor har Gud gitt oss kristne forskjellig tjenester med tilhørende kall og utrustning. Den enkle evangelisten som har fått frelsens barnelærdommer og forkynne, bibellæreren, hyrden og veilederen som skal våke over sjelene og føre fårene på de rette stier og vekteren og profetrøsten som skal advare folket når han ser ulykken komme mot landet og folket. Noen har flere av disse talenter mens andre har kanskje ett tallent. Alle har vi forskjellige talenter og kall. Noen arbeider i det stille i bønn, praktiske oppgaver osv. Men alle skal vi stå til ansvar for det kall og de talenter Gud har gitt oss den enkelte.

 

Jesu lignelse om talentene illustrerer dette på en fin måte. Vi har fått forskjellige talenter utdelt av Herren og skal stå til regskap for vår bruk av vårt tallent enten det er mye eller lite. Den som graver ned sitt tallent skal bli fratatt endog det tallentet han hadde. Men dem som bruker det i tråd med det ansvar Gud har gitt den enkelte skal få oppleve at talentene yngler og Gud skal en dag si: Vel gjort du gode og tro tjener. Gå inn til din Herres glede.

 

Her har det ingen betydning om vi er av de vel ansette, kjendispredikanter, eller om vi tjener ved bordene i Guds menighet. Den som er tro i lite skal bli satt over større og det er troskapen Gud skal lønne når vi står for hans trone. Troskapen i tjenesten eller mangelen på det utelukker oss ikke fra Himmelen, men vil påvirke stort vår stilling i den evige verden. Mens troskapen i vårt personelige Gudsliv er en helt annen sak som er langt alvorligere da det er en nødvendig frukt av den levende hjertetroen på Jesus. Men uansett står vi kun til ansvar for det Guds ordets lys som har skint på oss.

Vi har altså ett ansvar både innad til vår sjels frelse og vandring på den smale veien men også ett ansvar utad til å ikke grave ned våre talenter men bruke dem til sjelers frelse og menighetens oppbyggelse.

 

Djevelen vil altid prøve å angripe oss på en slik måte at vi graver ned talentet vårt. Om han ikke får frarøvet oss troskapen til Guds ord og Åndens, liv vil han forsøke å få oss til å grave vårt tallent ned så folket skal bli holdt i trelldom under synden og Djevelens styre. Det første omhandler liv og død for oss, mens det andre omhandler liv og død for våre medmennesker. Djevelen kommer bare for å stjele, myrde å ødelegge, Men Guds ord har også her gitt oss ett herlig løfte om at når vi står Djevelen i mot skal han fly fra oss. Den som ydmyker seg infor Gud skal få nåde og seier hos ham.

 

 • Jak 4:5-7: Eller mener dere at Skriften taler fåfengt? Med nidkjærhet attrår han den ånd han lot bo i oss, men dess større er den nåde han gir.  Derfor heter det: Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.  Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, og han skal fly fra dere;

 

Himlenes rike er likt en konge som vil holde regnskap med sine tjenere sier Jesus også i Matt 18. Denne kongen er Gud selv og vi som frelste gjenfødte kristne er hans tjenere. Alt hva vi har er kun betrodde gaver og talenter. Ingenting er ditt eget, men alt er hans. En dag skal det lyde: Gjør regnskap! Da avgis det en dom som vil avgjøre hele vår evighet. Det er en dom som ikke kan ankes og ikke påkjæres. Det er den høyestes høysterett som er endelig for tid og evighet.

 

 • Matt 18:23: Derfor er himlenes rike å ligne med en konge som vilde holde regnskap med sine tjenere…

 

Denne kjennsgjerning fyller livet med det dypeste alvor. En dag skal vi gjøre regskap for det vi har gjort, ikke gjort, sagt og ikke sagt. Til og med hver unyttig ord skal vi gjøre regnskap for sier den hellige skrift. Hva da med alle stygge, onde og trakkaserende ord? Gud hjelpe den enkelte den dagen. Mange som i dette livet gikk frem i hovmod, skrøt av sin synd og forfulgte de frelste skal da bli blottlagt og få en fult rettferdig dom for sin ondskap. Da er det godt at vi har Jesu dyrebare blod som renser ren fra all synd når vi bekjenner våre synder infor han i dette livet. Kommer frem med livet vårt i lyset og bekjenner vår synd for ham. For i dag er nådens dag, i dag er Herren å finne.

 

 • 1 Joh 1:6-9:  Dersom vi sier at vi har samfund med ham, og vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten; men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfund med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd. Dersom vi sier at vi ikke har synd, da dårer vi oss selv, og sannheten er ikke i oss; dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.

 

Men det viser vilket alvor som ligger i vårt ansvar og regnskapets time vi skal innfor en dag. Den dagen møter vi ikke Jesus full av nåde lengre men på dommersete bundet av Gudsordets dom. Dette burde ikke tas med lettsindighet men gis akt på i det dypeste alvor. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogget ned og kastet på ilden. Så det personelige Guds liv er det viktigeste. Men vi har også ett ansvar ovenfor våre medmennesker i forhold til vår tjeneste som kristne.

 

 • Matt 25:40: Og kongen skal svare og si til dem: Sannelig sier jeg eder: Hvad dere har gjort imot en av disse mine minste brødre, det har dere gjort imot mig.

 

 • Matt 25: 45-46 Da skal han svare dem og si: Sannelig sier jeg eder: Hvad dere ikke har gjort imot en av disse minste, det har dere heller ikke gjort imot mig. Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv.

 

Ja, her ser vi at ansvar og regnskap i liv og tjeneste kan i sin ytterste konsekvens innebære ett stort alvor og konsekvens. Det er klart at ansvaret i livet er enda viktigere en ansvaret vi har i tjenesten. Men likevell tildeles forskjellig anssvar og konsekvens etter hva vi er gitt av tallenter og oppgaver. Den som er tro i det lille skal også bli satt over større sier Guds ord.

 

Allerede i mitt første år som nyfrelst fikk jeg høre og merke dette Gudommelige ansvar på en helt spesiell måte. Tidlig stadfestet Herren ett kall til å være en Vekter på muren. Selv om jeg i en tid kjempet mot kjennsgjerningene i dette kallet måtte jeg til slutt gi tapt og si: Herre her er jeg send meg! Det var en herlig velsignet dag, men også en dag som fylte meg med stort alvor.  

 

Nå var det ikke lengre bare ett ansvar som gjaldt min evige sjels frelse og troskap til Guds ord, men nå fikk jeg også ett dyptgående ansvar ovenfor alle som lytter til min forkynnelse. Foruten herlige profetiske budskaper, tungetale/tydning og div hilsener fra Guds ord, og at Herren virker med ved tegn og undergjerninger så var det ett ord som fremfor noen var kallsordene fra min Herre og mester.

 

 • Esek 33,7-9: Og du menneskesønn! Til vekter har jeg satt dig for Israels hus, og når du hører et ord av min munn, skal du advare dem fra mig. Når jeg sier til den ugudelige: Du ugudelige, du skal visselig dø, og du ikke taler og advarer den ugudelige for hans ferd, da skal han, den ugudelige, dø for sin misgjernings skyld, men hans blod vil jeg kreve av din hånd.

 

 • Men når du har advart den ugudelige for hans ferd, at han skal vende om fra den, men han ikke vender om fra sin ferd, da skal han dø for sin misgjernings skyld, men du har reddet din sjel.

 

Innfor dette kallet bevet mitt unge hjerte. Men lite viste jeg hva det ville betyr av omkostninger, våkenetter, gråt og lidelse. Dager hvor jeg som Elias lå under gyvelbusken og tenkte på å grave ned tallentet mitt. Herlig har det vært når jeg har vært på tabors høyder og Herren stadfester ordet med med de medfølgende tegn og undergjerninger.

 

Men vekterens tjeneste er også en ensom oppgave der lidelsessamfunnet med Kristus er sterkt tilstede. Netter i gråt om å slippe å bære frem enkelte budskaper du vet den onde vil rase i mot gjennom sine redskaper. Fristelsen til å slå av på budskapet for å virke mer kjærlighetsfull men også velsignelsen det er når du har fått nåde til å stå Djevelen i mot fast i troen.

 

Da har gråt under “gyvelbusken” blitt snudd til herlige nye seire på karmels topp. Herren virker med og gir ny nåde. Noen ganger lytter folk og andre ganger lytter de ikke til advarslene. Men det er en del av vekterens omkostninger. Byrden i kallet er først og fremst det faktum at de fleste ikke tar til seg advarslene. Men gleden er desto større for alle de som du ser får ett forvandlet liv ved at de tar i mot Guds budskap.

 

Velsignelsene ved dette ansvar veier opp flerfoldig for den byrde som kallet er. Man har en slik vidunderlig hvile som bare Jesus og troskap til han og hans kall kan gi. Derfor er dette ansvar også ett gledens ansvar og da blir regnskapets dag en lønningsdag i stedet for dommens dag. Ja. ALL ære til Herren!  Alt dette er av Guds grenseløse store nåde for det er han som virker i oss til å ville virke til hans behag. Hans byrde er lett og hans åk er gavnelig. Altså vil til og med de byrder vi må bære for hans skyld bli lett og hans åk vil være oss til stort gavn. Halleluja!

 

 • Matt 11:28-30: Kom til mig, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! Ta mitt åk på eder og lær av mig! for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet; så skal dere finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett.

 

Viktig å skille mellom dommen til fortapelse eller evig liv og den dommen som omhandler lønn for utført tjeneste. Der kan vi blir frelst som gjennom ild på tross av at verket brenner opp. Den dommen må vi alle som Guds folk gå igjennom, mens dommen til den evige fortapelse slipper vi som har gått over fra døden til livet i den levende troen på Jesus kristus. Men i alt skal vi stå til regnskap for vår Herre og mester. Regnskapets dag kommer for både liv og tjeneste. Derfor hviler det ett stort ansvar særlig på oss som Guds folk og Herrens tjenere.

 

 • 2 Kor 5:10: For vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, forat enhver kan få igjen det som er skjedd ved legemet, efter det som han har gjort, enten godt eller ondt.  

 

Men Jesus er den som også virker i oss til å ville være han til behag og virke for han! Derfor er alt av nåde samtidig som det hviler ett enormt ansvar på alle mennesker. En dag kommer regnskapets time for både liv og tjeneste! Måtte den dagen bli en gledens belønningsdag for så mange som mulig.

 

 • Fill 2:12-15: Derfor, mine elskede, likesom dere alltid har vært lydige, så arbeid, ikke bare som i mitt nærvær, men nu meget mere i mitt fravær, på deres frelse med frykt og beven; for Gud er den som virker i dere både å ville og å virke til hans velbehag. Gjør alt uten knurr og tvil, forat dere kan være ustraffelige og rene, Guds ulastelige barn midt iblandt en vanartet og vrang slekt, iblandt hvilken dere viser dere som lys i verden,

 

2 Kor 5:10: For vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, forat enhver kan få igjen det som er skjedd ved legemet, efter det som han har gjort, enten godt eller ondt.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE