Dåpens betydning for det nye livet!

Dåpens betydning for det nye livet!

Lagt ut 1 Mars 2013

 

 • Apg 2:38 Peter sa da til dem: Omvend eder, og enhver av eder la sig døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal I få den Hellige Ånds gave! 

Mye dåp uten omvendelse i vår tid. Da blir det ikke noe bedre enn kirkens tre skvetter med vann over barnet. Ingen begravelse og ingen død. Intet seirende kristenliv og mange ender i tidlig frafall. Jeg har tro på viktigheten av å begrave det gamle livet så fort som mulig etter at man har mottatt Jesus til frelse. Det er viktig å brenne broen til det gamle livet.

Barnekåret begynner i det øyeblikket vi får syndenes forlatelse og blir født på ny. Da har vi gått over fra døden til livet og  kommet inn gjennom den trange port som leder til Livet. Vi er da blitt borgere av staden med de faste grundvoller. Men statsborgerskap er ingen garranti for at vi kommer frem til vårt hjemland. Vi skal også vandre veien som leder til Livet. Vi vandrer da den smale veien som leder til livet og Himmelen. Med håpet om sjelens frelse. Likesom barnakåret starter ved gjenfødelsen så starter disippelskapet ved dåpen til døden for å vandre i et nytt liv sammen med Jesus! Det er altså en dødsprosess som skal starte i dåpens grav og pågå gjennom hele vår vandring. 

Derfor er det viktig at vi raskt begraver det gamle livet i dåpen etter av vi har tatt imot Jesus og blitt født på ny. Når Peter hadde forkynt evangeliet om Jesus så står det at det stakk dem i hjerte og de spurte Peter og de andre apostler: Hva skal vi gjøre brødre?(Ap gj 2:37) Svaret fra Peter kom straks: Omvend dere og ENHVER av dere la seg døpe!(Ap gj 2:38) I vers 41 så står det: De som nu tok imot hans ord, blev døpt, og det blev på den dag lagt til omkring tre tusen sjeler. Lovet være Gud og Lammet.

Fruktene av en frelsesvekkelse. 3000 sjeler som tok imot Guds ord og lot seg døpe og ble lagt til menigheten. Omvendelse, tro og så dåp med en gang. Men dåpens betydning er viktigere enn antallet vi døper! For den som tror og blir døpt skal bli frelst! Det er da ikke snakk om syndstilgivelsen og rettferdiggjørelsen du får i det øyeblikket du mottar Guds nåde til frelse, for det er den som ikke tror som blir fordømt. Men det er et løfte om helliggjørelse og sluttfrelse. Det er altså ikke frelse i dåpen, men dåp i frelsen! Dåp på egen tro og bekjennelse og i full neddykkelse, så hele syndelegemet begraves billedlig!

 

 • Apgj 8:36-38: Og som de drog frem på veien, kom de til et sted hvor det var vann, og hoffmannen sa: Se, her er vann; hvad er til hinder for at jeg blir døpt? Og Filip sa: Tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje. Men han svarte og sa: Jeg tror at Jesus Kristus er Guds Sønn. Og han bød vognen holde, og de steg ned i vannet, både Filip og hoffmannen, og han døpte ham.

Tror du av HELE DITT HJERTE SÅ KAN DET SKJE. En levende hjertetro på Jesus som leder til omvendelse og dåp med løfte om Åndens kraft til vandringen. Dem steg ned i vannet. Dåpen er en begravelse av det gamle syndelivet og hele legemet må under vann i en full neddykkelse. Det er troende og Bibelsk dåp. Vi begraver vårt gamle syndeliv og tilbøyligheter og oppreises for å vandre ett nytt liv sammen med Jesus der vi skal la døden gå over vårt selvliv samtidig som vi nærer det nye livet i troen på Jesus. Dåpen som en symbolsk begravelse, på egen tro og bekjennelse. Vi begraves ved dåpen til døden forteller Guds ord.

 

 • Rom 6:3-4: Eller vet I ikke at alle vi som blev døpt til Kristus Jesus, blev døpt til hans død? Vi blev altså begravet med ham ved dåpen til døden, forat likesom Kristus blev opreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt levnet. 

 

 • 1 Pet 3:21 det som også nu frelser oss i sitt motbillede, dåpen, som ikke er avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse, 

En dåp hvor vi inngår en god samvittighetspakt om å leve i lydighet til Guds bud i vår vandring i det nye livet sammen med Jesus. Det er en dåp til døden som er en god samvittighets-pakt om å døde våre egen lyster og ikke fullbyrde kjødets begjæringer men vandre etter Ånden. 

 

 • Rom 6:11: Således skal også I akte eder som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus.                                                                                      

Vi regner vårt gamle liv som død i dåpen og stoler på at Guds kraft skal reise oss opp til å kunne regne vårt gamle liv død fra synden men levende for Gud til gode gjerninger! Dette er gjerninger Gud har lagt ferdig for oss.

 

 • Eff 2:10: For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige, at vi skulde vandre i dem

Derfor er det Jesus sier at vi skal gjøre dem til disipler idet vi døper dem og så lærer dem å holde alt han har befalt. Dåpen er en begravelse og en samvittighetspakt med Gud. Dåpen er inngangsporten til disippelskapet i Jesu fotspor. Vi blir i dåpen døpt til hans død for å vandre i hans liv. Der skal vi læres til å gjøre gode gjerninger. Undervises i Guds bud og lydighet til dem. Ved å korsfeste vår egenvilje i lydighet til Herren vandrer vi i Jesu fotspor.

 

 • Tit 3:14:  Også våre må lære å gjøre gode gjerninger, alt efter som det er trang til, forat de ikke skal være uten frukt

Det nye mennesket i meg oppreises etter at det gamle mennesket begraves i dåpen. Da oppreises vi til å vandre i et nytt liv med Kristus! Vi oppreises til å vandre i pakt med vårt troskapsløfte i vår trolovelse med ham. Vi drives da av kjærligheten. Vi elsker fordi han elsket oss først. Samvittghetspakten med Gud. Altså er det etter dåpen at det nye livets vandring virkelig begynner. I den vandring skal vi ta vårt kors opp å følge etter Jesus som disipler. Disipler gjør som deres Herre. mester og forbilde.

 

 • Luk 14:26-27: Om nogen kommer til mig og ikke hater sin far og mor og hustru og barn og brødre og søstre, ja endog sitt eget liv, han kan ikke være min disippel. Og den som ikke bærer sitt kors og følger efter mig, han kan ikke være min disippel. 

Mange tenker som så etter at de har gått i dåpens grav at nå har jeg kommet til målet for min kristne vandring. Nå har jeg gått lydighetens vei med Kristus. Men du har nettopp begynt! Du har kun underskrevet lærekontrakten og en samvittighetspakt med Gud om å vandre den smale veien. Om du overholder din samvittighetspakt er en helt annen sak. Denne samvittighetspakt er dødspakten over syndelegemet. At vi hver dag skal ta vårt kors opp å følge Jesus og det eksempel han etterlot oss. Det er en pakt og vandring i Guds nåde.

 

 • Tit 2:11-12: For Guds nåde er åpenbaret til frelse for alle mennesker, idet den optukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster og leve tuktig og rettferdig og gudfryktig i den nuværende verden,

Så lenge vi fornekter ugudeligheten, bøyer oss for Guds ord og hver dag tar vårt kors opp og følger ham, vil vår samvittighet fortelle oss hva vi skal gjøre og ikke gjøre. Derfor kalles det en god samvittighetspakt med Gud. Det er helt klart at dette er kun i forhold til bevisste handlinger ettersom Ånden kaster sitt lys på den enkeltes liv.

Vi døpes til døden og til Kristus og skal deretter døde våre egne lyster. Dette er altså en pågående prosess frem til vi står på himmelens strand. Dåpen i den hellige ånd og ild skal hjelpe oss i denne prosess. Derfor snakket de gamle pionerer om at ilden skulle brenne opp selvlivet/syndelegemet. Dette skjer ikke i en håndvending selv om enkelte hevder det.

Historien har vist at på tross av en dåp i den hellige ånd og ild, har man ikke oppnådd en fullkommen død og utkastelse av syndelegemet. Derfor finnes det mange åndsdøpte som er kjødelige kristne og småbarn i Kristus. Ofte blir det da en flytende overgang mellom det at man er under Guds nåde, og til man faller ut av nåden pga stolthet og gjenstridighet mot Ordet. Stolthet gjør Gud til din motstander mens ydmykhet gir oss Guds nåde og hjelp til vandringen.

 

 • Ord 3:34: Spotterne spotter han, men de ydmyke gir han nåde.

 

 • Jak 4:6: Derfor heter det: Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.

Begynt er ikke fullført! Mange begynner godt, men når ilden begynner å virke så oppfører man seg som brent barn, og de skyr, som vi vet, ilden. Således tøyer man samvittigheten helt til Åndens stemme stilner i deres indre og ilden slukner. Da er samvittighetspakten brutt! En var samvittighet vil altid ha ett ydmykt sinn ovenfor Gud, hans Ord og bud. Mens stolthet leder inn i gjenstridighet og trettekjærhet mot sanneheten. Da blir vi lunkne "kristne" som får Gud til motstander. 

 

Da blir man som den lunkne Laodikeamenighetens medlemmer, som Gud advarte at han skulle utspy av sin munn hvis de ikke omvendte seg. (Åp 3:16 og 19) For uten den varme og kjærlighet som Ånden gir i gjenfødelsen er vi lunkne og åndelig døde sombier på vei mot en evig fortapelse. Kun ved den levende troen som ved ånden føder oss på ny er vi Guds barn. På det grunnlaget er det vi går dåpens vei for å bli disipler av Herren og hans ord.

 

 • Rom 5:5-6: 5 og håpet gjør ikke til skamme, fordi Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den Hellige Ånd, som er oss gitt. For mens vi ennu var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. 

Tenk at Jesus døde for oss mens vi ennå var ugudelige og skrøpelige syndere. Ved at vi tok imot denne frelse fikk vi Guds kjærlighet utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Det er og skal være selve drivkraften bak også den gode samvittighetspakt vi ingikk i dåpen. Guds ord forteller at en manglende villighet til å ta imot denne kjærlighet til sannheten er hovedgrunnen til at mennesker går fortapt og ikke kan bli frelst.

 

 • 2 Tess 2:10-11: og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen

Dessverre er det også mange brutte dåpspakter blant kristenfolket som skyldes at man ikke har denne kjrælighet til sannheten. Man unndrar seg nådens tukt og bryter den gode samvittighetspakt man inngikk med Gud i dåpen. Man kan godt godta dåp og åndsdåp, men lydighet til ALT av Herrens bud reiser man seg til motstand mot.

Slik gjenstridighet er som trolldomssynd og uforenelig med det nye livets kjærlighet. Selve kjennetegnet på at vi er frelst og gjenfødt er at vi ved den hellige ånd har fått kjærligheten til sannheten utøst i våre hjerter.

 

 • Rom 2:7-8: dem som med utholdenhet i god gjerning søker herlighet og ære og uforgjengelighet, skal han gi evig liv, men dem som er gjenstridige og ulydige mot sannheten, men lydige mot urettferdigheten, dem skal times vrede og harme

Så la oss holde fast på den samvittighetspakt vi ingikk i dåpen og la Guds kjærlighet drive oss til stadig nye lydighetssteg til Guds ord og bud i vår vandring på den smale veien til Livet! Jesus er både Veien, Sannheten og Livet! I dette ligger både rettferdigjørelse ved tro, dåpens samvittighetspakt, lydighet til Guds bud, det evige livets herlighet og alt som tjener til liv og Gudsfrykt. Alt samles i den levende troen på Jesus Kristus!

 

 • Joh 14:6: Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet; ingen kommer til Faderen uten ved mig.  
Bildet fra en Baptist dåp. Dåp med full neddykkelse og på egen tro og bekjennelse.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Hans Tomter | Svar 16.03.2013 10.49

Godt å lese det du skriver her Gjermund! Dåpen er langt viktigere enn mange kristne skjønner og forstår, se også Kol. 3,1. Amen!

Sigbjørn Killerud | Svar 01.03.2013 22.39

Veldig bra Broder Kvarme! Lydighet er bedre enn alle offer. Leser med takk til Gud at vi fremdeles har noen som står for den Sunne lære!

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE