Jesus 100% Guddommelig og 100% Menneskelig

Lagt ut 22 Juli 2013

 

 • Joh 1:1-12: I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noget blitttil av alt som er blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det. Det fremstod en mann, utsendt fra Gud; hans navn var Johannes; han kom til vidnesbyrd, for å vidne om lyset, forat alle skulde komme til troen ved ham. Han var ikke lyset, men han skulde vidne om lyset. Det sanne lys, som oplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn; 

 

Her leser vi om Jesus som var Ordet som ble kjød og tok bolig iblandt oss. Ordet var hos Gud og Ordet var Gud. Jesus var Gud som ble menneske. Han var Ordet som ble kjød og tok bolig iblant oss. Det forteller oss at han var 100% Guddommelig men også 100% menneskelig. Han var Guds sønn som lekte for faderens åsyn også i begynnelsen kan vi lese i Guds ord. At Jesus var Guds sønn fra evighet av og således var den allmektig og seirende før han kom ned til vår jord er herlig. Men det er jo også det som gjør det så stort at han gav AVKALL på denne stilling og kom ned til denne jorden på helt lik linje som oss mennesker. 

 

Fil 2:5-11: La dette sinn være i eder, som og var i Kristus Jesus,  han som, da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik, men av sig selv gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på sig, idet han kom i menneskers lignelse, og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han sig selv, så han blev lydig inntil døden, ja korsets død. Derfor har og Gud høit ophøiet ham og gitt ham det navn som er over alt navn,  så at i Jesu navn skal hvert kne bøie sig, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden, Og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.

 

Jesus kom altså ikke ned til jorden med noe mer kraft eller mer mulighet til seier en vi har etter at vi kommer til tro. Det var ikke en "fiksa" seier. Han kunne har tapt! Han kom som ett menneske i en stall og møtte de samme utfordringer, prøvelser og fristelser som oss i hele sin vandring. Særlig hans kamper i bønn der han til og med svettet blod åpenbarer tydelig denne kampen mot synden som også Jesus måtte kjempe for oss.

 • Matt 26 41-42: Våk og bed, forat dere ikke skal komme i fristelse! Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig. Atter gikk han annen gang bort, bad og sa: Min Fader! kan ikke dette gå mig forbi, uten at jeg må drikke det, da skje din vilje!
 • Luk 2:44: Og han kom i dødsangst og bad enda heftigere, og hans sved blev som blodsdråper, som falt ned på jorden.

Denne kamp er det Hebreerbrevets forfatter henviser til når det tales om vår kamp mot synden, tukten fra Gud og løp i kampen med blikket festet på Jesus troens opphavsmann og fullender.

 •  Hebr 12:4:  Ennu har dere ikke gjort motstand like til blodet i deres kamp mot synden,  

Den kampen Jesus hadde og gikk seirende ut av kan vi på samme måte kjempe og gå seirende ut av. Han måtte på samme måte stå synden i mot og kjempe de samme kamper som oss med det samme kjød og blod. Han måtte undertvinge det samme kjød og svette menneskelige blodsdråper i motstand mot synden, lidelsene og døden. Om det er mulig så la denne kalk gå meg forbi men ikke som jeg vil men som du(Gud) vil. Hans kjød ønsket en annen vei men det underla han i alt under Guds sin Himmelske faders vilje. Ære være Jesus for det, for det er det som gjør at vi ha ett rent blod til renselse og en fullkommen frelsens vei å vandre. 

I denne vandring og kamp som endte på ett kors ble Jesus ett eksempel for oss som tar dette imot i tro. Derfor står det at han etterlot oss ett eksempel å følge. Ennå har dere ikke gjort motstand like til blodet i deres kamp mot synden. Det gjorde Jesus. Han gjorde motstand mot synden og da trangen til å synde å han svettet blodsdråper. Han ble prøvet i alt i LIKHET MED OSS DOG UTEN SYND. Ære være Jesus! Således er Jesus ett eksempel til etterfølgelse som vi fult ut kan vandre i for hans prøvelser var I LIKHET MED OSS og med samme vilkår. Halleluja! 

Det finnes to hovedvilfarelser når det gjelder Jesus sin stilling. Det er dem som mener han kun er 100% Gudommelig og da hadde en elt annen mulighet en oss til å vinne seier over synden og verden. For dem er Jesus bare Guden i menneskeham som gjorde alt vi ikke kan gjøre. Dette er antikristens ånd som fornekter Kristus kommet i kjød!

 • 1 Joh 4:1-2: Dere elskede! tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! for mange falske profeter er gått ut i verden. På dette skal dere kjenne Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud; 

Dette er altså den alvorligeste vilfarelse som finnes. Det at man fornekter Kristus kommet i kjød og fornekter da muligheten til at vi kan og skal vandre i hans fotspor og eksempel. Det er Antikristens ånd. For dem som ikke ser at Jesus ble fult menneske mister denne mulighet til og se at full seier over synden og etterfølgelse av Kristus Jesus er mulig. Hadde han bare vært Gud og kongelig hadde Jesu vandring, seier og forsoning ikke vært så stort. For da hadde han jo hatt ett langt lettere utgangspunkt en oss kjødelige mennesker. Men pris skje Gud at han på samme måte som oss fikk del i kjød og blod og måtte møte de samme ufordringer. Han er prøvet i alt i likhet med oss dog uten synd. Jesus var den første og eneste menneske som aldri syndet eller falt i sin kamp mot Djevelen. Kommet i kjød og fordømte synden i kjødet ved sin fulkomne vandring i seier over syndens fristelser i sitt kjød.

Den andre vilfarelsen er at han bare var 100% menneske. Da mister man synet over at han ikke bara var kommet i kjød men at han også var KRISTUS Herren i Davids stad, Kristus kommet i kjød. For dem som Jesus som Kristus var Jesus bare ett godt menneske som gjorde ekstraordinære ting. Men han vandt ingen kamp mot synden og han kan ikke frelse eller tilgi noens synder. For dem tror ikke på at Jesus også var 100% Gudomelig og ble reist opp i fra de døde på den tredje dag. Dem som hevder den vilfarelsen fornekter også hans under og forkaster alt ved han som var og må forklares ut fra det faktum at han også var Gud sønn. Den læren frelser ingen og tror man det kan like gjerne tro på hvilken som helst annen person i verdenshistorien.

 

 • Joh 3:13-17: Og dog er ingen steget op til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, Menneskesønnen, som er i himmelen. Og likesom Moses ophøiet slangen i ørkenen, således skal Menneskesønnen ophøies, forat hver den som tror på ham, skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv; for Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men forat verden skulde bli frelst ved ham. 

 

Dette er og blir det sentrale i vårt frelsesgrunnlag. Jesus som var Guds sønn som kom ned til vår jord som menneske for å frelse oss fortapte og syndefulle mennesker. Han var ikke bare ett godt menneske og var ikke bare Guds sønn fra evighet av. Han var Gudesønnen som steg ned fra himmelen og ble menneskesønnen den førstefødte blandt oss brødre. Lovet være Gud og Lammet! 

Pris skje Gud at Jesus både var 100% Guddommelig men gav avkall på denne stilling og ble 100% menneskelig da han kom ned til vår syndefulle jord. Han var Gud fra evighet av og Ordet som var hos Gud og som var Gud. Men han gav avkall på denne stilling og kom ned til vår syndefulle jord ikledt kjødets begrensinger. Således gikk Jesus veien og viste at det er mulig for ethvert menneske og gå den samme veien i tro på ham. Jeg kan gå den veien. Du kan gå den veien. Bare følg etter i Jesu fotspor. Halleluja! Han har etterlatt oss et eksempel vi både kan og skal etterfølge.

 

 • 1 Pet 2:21-25: For dertil blev dere og kalt, fordi også Kristus led for dere og efterlot dere et eksempel, forat dere skal følge efter i hans fotspor, han som ikke gjorde synd, og i hvis munn det ikke blev funnet svik, han som ikke skjelte igjen når han blev utskjelt, ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig; han som bar våre synder på sitt legeme op på treet, forat vi skal avdø fra våre synder og leve for rettferdigheten, han ved hvis sår dere er lægt. For dere var villfarende som får, men har nu omvendt dere til deres sjelers hyrde og tilsynsmann.

 

Denne vandring og seier etterlot Jesus oss for at vi skal følge etter i hans fotspor. Halleluja! Han vandt en fulkommen seier i hele sin vandring. Hver en fristelse og hver en dragelse til å være ulydig mot sin Himelske fader Gud undertvinget han og var lydig ja lydig til døden. Han kjempet mot synden i hele sin vandring. Han kjempet like til blodet som piplet fram da han lå i bønn. Han kjempet mot fristelsen til å sette de Jødiske rådsherrer på plass. Han truet ikke når han led. Han skjelte ikke igjen men overlot til Gud som skal dømme rettferdig. Han kjempet mot fristelsen til å byde legioner av engler om å slå ned de romerske voldelige hærer. Han kjempet mot fristelsen til å trede ned fra korset å dra opp til sin trone å etterlate oss mennesker uten mulighet til frelse og redning. 

Men gjennom alle disse og andre kamper min frelser måtte kjempe valgte han å stå kampen ut for min, din og hele verdens mulighet til frelse. Seierens krone var hans seier på Golgata Kors. Da han ropte det er fullbragt og utåndet var det slutten på kampen og slaget. Det var der på Korsets tre at han viset seg som seierherre. Det stadfestet hver vunnet kamp i sin tidligere vandring. Vær kamp mot Djevelen og kjødets tilbøyeligheter til å synde ledet mot og fikk sin endelige seier på Korset. Det er fullbragt! Vidunderlige og forløsende ord. Ord som vidner om frelse, tilgivelse, nåde, seier og mulighet for oss til å seire på samme måte. Da ble ikke Jesus tatt ned til Helvete for å pines og plages av Djevelen. langt derifra! Da overlot han sin ånd i faderens hender og dro kun ned i dødsriktet for å preke for åndene og ta nøklene til døden og døsriket. Lovet være Gud og Lammet!

 

 • Kol 2:15: Han avvæbnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, idet han viste sig som seierherre over dem på korset.
 • Joh 19:30: Da nu Jesus hadde fått eddiken, sa han: Det er fullbragt. Og han bøide sitt hode og opgav sin ånd.

 

Da Jesus ropte disse velsignede og kraftfulle ord var denne seier fullendt og stadfestet for Himmel og jord og hele åndeverdenen. Idet øyeblikket var fienden, helvetes hærer og de Djevelske krefter fullstendig beseiret. Da hadde Satan brukt opp sine våpen på menneskesønnen Jesus. Etter det øyeblikket kunne og kan ethvert menneske bli fullkomment ren i hans blod, få tilgivelse for sine synder og vandre i ett nytt liv i den samme lydigheten til vår fader og på samme måte korsfeste vårt kjød i vår vandring på den smale veien som leder til Livet. Således er Jesus blitt oss både Veien, Sannheten og Livet!

 

 • Joh 14:5-6: Tomas sier til ham: Herre! vi vet ikke hvor du går hen; hvorledes skulde vi da vite veien? Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet; ingen kommer til Faderen uten ved mig.

 

Her ser vi at Jesus har etterlatt oss en vei vi skal gå. Han er veien. Hans eksempel og vandring er det vi får nåde til å etterfølge i vår tro på ham. Fordi han var vår likemann 100% menneske har han etterlatt oss et eksempel vi kan etterfølge. Heri ligger hemmeligheten til vår frihet fra syndens makt og herredømme. Vandring i hans seier. Seierkransen ligger rede for enhver som vil vandre denne veien i troen på ham og det offer han fullbrakte på Golgata kors.

 

 • Hebr 12:1-4: Derfor, la og oss, da vi har så stor en sky av vidner omkring oss, avlegge alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og med tålmodighet løpe i den kamp som er oss foresatt, idet vi ser på troens ophavsmann og fullender, Jesus, han som for den glede som ventet ham, led tålmodig korset, uten å akte vanæren, og nu sitter på høire side av Guds trone. Ja, gi akt på ham som tålmodig har lidt en slik motsigelse av syndere, så dere ikke skal gå trett og bli motløse i deres sjeler! Ennu har dere ikke gjort motstand like til blodet i deres kamp mot synden

 

Ta imot Jesus Kristus i dag kjære venn og gå inn i den samme kamp og seier! Han har vunnet kampen og det kan du også i troen på ham! Troen på dette Gudmennesket kan frelse din sjel og gir deg retten til og bli Guds barn. Hans blod renser deg fulkomment ren som den viteste sne. Det blir som om du aldri har syndet. Det gamle blir forganget se alt blir nytt. Så skal du begrave det gamle livet i dåpens grav å få vandre i ett nytt liv i troen på ham. I den vandringen skal du få lære å lyde alle Herrens bud å etterfølge Jesu velsignede fotspor som leder til Livet i troen på ham. Alle dem som tar imot ham gir han rett til og bli Guds barn. Da blir du født på ny ved Ånden og Ordet og ett nytt liv starter i troen på Jesus. 

 

 • Joh 1:12-13: Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn; og de er født ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. 

 

Matt 26 41-42: Våk og bed, forat I ikke skal komme i fristelse! Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig. Atter gikk han annen gang bort, bad og sa: Min Fader! kan ikke dette gå mig forbi, uten at jeg må drikke det, da skje din vilje!

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Ronny Johansen | Svar 26.07.2013 12.28

Meget god og anbefaleselsverdig artikkel. Tusen takk Gjermund Kvamme!

Gjermund 28.07.2013 19.05

Takk for det kjære bror! All ære til Herren! Vidunderlig med Herrens lys over Ordet!

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE