Den nye pakts velsignelse og herlighet

Den nye pakts velsignelse og herlighet

Lagt ut 3 Mars 2012 

 

 • Jer 31:31-34: Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil oprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus,  ikke som den pakt jeg oprettet med deres fedre på den dag da jeg tok dem ved hånden for å føre dem ut av Egyptens land, den pakt med mig som de brøt, enda jeg var deres ektemann, sier Herren; men dette er den pakt jeg vil oprette med Israels hus efter de dager, sier Herren: Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk; og de skal ikke mere lære hver sin næste og hver sin bror og si: Kjenn Herren! For de skal alle kjenne mig, både små og store, sier Herren; for jeg vil forlate deres misgjerning og ikke mere komme deres synd i hu.

 

Her fra profeten ser vi at det allerede under den gamle pakt ble forutsagt fra Gud at han ville opprette å komme med en ny og bedre pakt. Denne pakt ser vi Jesus sier var for de fortapte får av Israels hus. Men fordi dem forkastet og forherdet seg fikk vi hedninger del i evangeliet og pakten.

 

Hebrerbrevet 5 sier at Jesus ble opphav til evig frelse for ALLE de som lyder ham. Så nå gjelder det altså å lyde den forkynnelse vi har fått gjennom Jesu og apostlenes forkynnelse. Alt forståes ut fra det og det livet vi lever ut fra der leder til evig frelse. Når Jesus kom var det oppfyllelsen av det Gud lovet Israels hus i Profeten Jerimias 31. Men så kan vi lese at hoveddelen Israels folk forherdet seg og forkastet Jesus. Men p.g.a deres forherdelse fikk vi hedninger del i løfte og den nye pakts herlighet og Kristi hemlighet som er menigheten.

 

 • Rom 11:25-27: For jeg vil ikke, brødre, at I skal være uvitende om denne hemmelighet - forat I ikke skal tykkes eder selv kloke - at forherdelse delvis er kommet over Israel, inntil fylden av hedningene er kommet inn, og således skal hele Israel bli frelst, som skrevet er: Fra Sion skal redningsmannen komme, han skal bortrydde ugudelighet fra Jakob, og når jeg borttar  deres synder, da er dette min pakt med dem.

 

 • Eff 3:4-6: hvorav I, når I leser det, kan kjenne min innsikt i Kristi hemmelighet, som i de forrige tidsaldre ikke er blitt kunngjort for menneskenes barn således som den nu er åpenbaret for hans hellige apostler og profeter i Ånden:  at hedningene er medarvinger og hører med til legemet og har del med i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet

 

Jesu liv, forkynnelse og forsoning på Golgata er dette Evangeliet ved Jesus Kristus. Han åpenbarte det for apostlene og profetene. Han kom først kun til Israels hus. Men deres forherdelse forandret dette så vi podes inn i treet og bevares der om vi bevares i ydmykhet. Den ydmyke gir Gud nåde sier skriften. Noe som kommer så klart og herlig frem i Jesu møte med den Kananeiske kvinne. 
 

 

 • Matt 15:22-28: Og se, en kananeisk kvinne kom fra de landemerker og ropte: Herre, du Davids sønn! miskunn dig over mig! min datter plages ille av en ond ånd. Men han svarte henne ikke et ord. Da gikk hans disipler til ham og bad ham og sa: Skill dig av med henne! for hun roper efter oss. Men han svarte og sa: Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus. Men hun kom og falt ned for ham og sa: Herre, hjelp mig! Men han svarte og sa: Det er ikke rett å ta brødet fra barna og kaste det for de små hunder. Men hun sa: Det er sant, Herre! for de små hunder eter jo av de smuler som faller fra deres herrers bord. Da svarte Jesus og sa til henne: Kvinne! din tro er stor; dig skje som du vil! Og hennes datter blev helbredet fra samme stund.
 

 

Halleluja! Tenk at også vi hedninger ble regnet med i Guds rike når vi ydmyker oss og bevares i ydmykhet. Dene hendelsen har en enda dypere og sterkere mening for oss hedninger som opprinnelig var utestengt fra Israels borger og arverett i Guds rike. Legg merke til at kvinnen i den konteksten først ble avvist men likevell fikk Jesu hjelp når hun var i fullstendig ydmykhet og bønn om hjelp. Den Kananeiske kvinnes ydmyke bønn forandret resultatet. Jesus gav henne da bønnhørelse selv om hun ikke var av Israels hus. Dette er også ett mektig forbilde om at vi hedninger er regnet med i Evangeliet om Guds rike så lenge vi ikke roser oss mot de ekte(Jødiske og Israels stammer) grener som for en tid forherder seg.(Rom 11)

 

Derfor fikk vi del i den nye pakt med Israels hus. Denne pakt ble skrevet med Jesu dyrebare blod. En Åndens pakt som da nedrev gjerdet som skilte Israels hus og oss hedninger. Ved Jesu blod fikk vi alle mulighet til og bli en del av syndenes forlatelse og den nye pakt i Jesu blod. Guds lov ble inskrevet i våre hjerter ved at Ånden gjorde oss levende. Før var vi døde i våre synder og overtredelser og som hedninger var vi langt borte fra arveretten til Guds rike. Men i Kridtus er vi kommet nær og blitt Kristi medarvinger. Lovet være Gud og Lammet. Dette er den nye og bedre pakt. 

 

 • 2 Korinterbrev 3:6: Han som gjorde oss til tjenere for en ny pakt, som ikke bygger på bokstav, men på Ånd. For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende!

 

Bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende. Herlige livskraftige ord som forklarer den nye pakts herlighet fremfor den gamle pakt. Den gamle pakt maktet ikke å skape liv og kraft hos folket til å bli forvandlet på innsiden. Da ble det tjeneste under bokstaven som gang på gang slo mennesker i hjel så de måtte komme med stadige offer til soning for sine synder. Men nå har Kristus blitt ofret En gang for å bortta synden og for altid gjøre oss fulkomne så fremt vi fortsetter og bli helliget. Dette er den nye pakts herlige velsignelse som går inn og forvandler oss på innsiden. Bokstaven, på stentavler, slår i hjel men Ånden gjør oss levende ved å føde oss på nytt til ett levende håp i Kristus Jesus. Så føler du Guds ord er som bokstaver som slår deg i hjel må du fly til Jesus og bli født på nytt ved Ordet og Ånden. Ånden gjør levende! Halleluja!

 

 

 • Hebr 10:14-20: For med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Men det vidner og den Hellige Ånd for oss; for efterat han har sagt: Dette er den pakt som jeg vil oprette med dem efter hine dager, så sier Herren: Jeg vil gi mine lover i deres hjerter, og jeg vil skrive dem i deres sinn, og deres synder og deres overtredelser vil jeg ikke mere komme i hu. Men hvor det er forlatelse for dem, der trenges ikke mere noget offer for synd. Da vi altså, brødre, i Jesu blod har frimodighet til å gå inn i helligdommen, som han har innvidd oss en ny og levende vei til gjennem forhenget, det er hans kjød,

 

Han vil altså gi sine lover i våre hjerter og skrive Guds lover i vårt sinn og våre gamle overtredelser kommer han ikke mer i hu. Derfor trenger vi ikke mer å ofre blodet av bukker og lam som i den gamle pakt, men har i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Da Jesus ropte: Det er fulbragt, så var han ferdig med å bane en ny og levende vei like inn i det aller helligste. Her kan vi alle komme som vi er og oppleve en herlig forvandling i troen på Jesus Kristus og den seier han vant over synden i sin vandring og det verk han fulbragte på Golgata kors. Når troen smelter sammen med Ordet i vår ånd blir vi født på nytt av Ånden som da gjør oss levende.

 

 

 • Joh 3:5: Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg dig: Uten at nogen blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.

 

 

Dette sa Jesus til Nikodemus som lød Guds lover og på mange måter var en rettferdig og rettskaffen mann. Men alle hans gode gjerninger og etterfølgelse av loven kunne ikke og kan ikke frelse noen. For ingen rettferdige gjerninger kan gi oss adgang i Guds rike. Vi blir ikke rettferdige av å gjøre rettferdige gjerninger men vi gjør rettferdige gjerninger fordi vi er rettferdige. Nikodemus var en lærd mann etter skriftene.  Men han manglet det vesentligeste som var at Ånden gjør levende. Han var ikke født på nytt ved vannet(Guds ord) og Ånden. Ånden hadde enda ikke gjort levende i hans liv. Han var ikke gjenfødt ved sannhetens ord. Det blir vi ved troen på Jesus. Da tilegner vi oss hans rettferdighet som ikke er av loven men ved troen på Jesus blir vi født på nytt til ett levende håp.

 

 

 •  Jak 1:18:  Efter sin vilje har han født oss ved sannhets ord, forat vi skal være en førstegrøde av hans skapninger

 

 • 1 Pet 1:3: Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som efter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde

 

Det nytter ikke å hellige det ugjenfødte gamle mennesket for da blir det bare bokstaven som slår i hjel. Det er ett liv i den gamle pakts fordømmelse. For den døde kan ikke helliges eller gis vekst uten at det blir en fødsel og ett liv som kan vokse. Den gamle pakts tjeneste under bokstaven er ett trelleliv under loven uten Ånden og nådens drivkraft til å fornekte de ugduelige lyster. Men ved at vår ånd levendegjøres ved den hellige ånd i gjenfødelsen og vårt gamle mennesket/vårt  kjød dødes i helliggjørelsen så løses vi fra loven og tjenesten under bokstaven. Dette er at Ånden gjør levende men bokstaven slår i hjel. Når Ånden gir oss liv så frigjøres krefter så vi kan regne vårt gamle menneske som død for synden men levende for Gud. Da blir vi død fra det vi var fanget under og blir således av hjertet lydige mot Guds bud og lover ved at vi tjener i Åndens nye vesen og ikke i den gamle pakts gamle vesen. Derved frigjøres vi fra loven.

 

 

 • Rom 6:11: Således skal også dere akte dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus.
 • Rom 7:6: Men nu er vi løst fra loven, idet vi er død fra det som vi var fanget under, så vi tjener i Åndens nye vesen, og ikke i bokstavens gamle vesen. 

 

Her ser vi altså klart forskjellen på bokstaven i den gamle pakt og den nye pakts velsignelse og tjeneste i Åndens nye vesen. Noen har missforstått ordet om at bokstaven slår i hjel og inbilt seg at bokstaven sikter til Guds ordets sannheter. Men det har aldri Guds ord sagt. Guds ord kan ikke og er ikke sammenlignbart med bokstaven. Bokstaven er tjeneste under den gamle pakts lov uten Åndens liv og kraft. Men nå i den nye pakts velsignelse har vi blitt gjenfødt ved Ordet og Ånden og Ånden gjør oss da levende. Halleluja! Da opplever vi sannheten i at Guds ord er Ånd og liv. Guds ord kan aldri eller blir aldri noe annet en Ånd og liv. Guds ord ER LEVENDE!

 

 

 • Joh 6:63: Det er Ånden som gjør levende, kjødet gagner intet; de ord som jeg har talt til dere, er ånd og er liv
 • Hebr 4:12: For Guds ord er levende og kraftig og skarpere enn noget tveegget sverd og trenger igjennem, inntil det kløver sjel og ånd, ledemot og marg, og dømmer hjertets tanker og råd,

 

Guds ord knuser også stolte fjell sier Ordet selv. Når Ordet kløver og ved det skiller det uedle fra det edle i våre liv og dømmer våre hjertets tanker og råd kan det oppleves både hardt og ransakende. Men ved dette så opptukter nåden oss ved Ordets livgivende kraft til å fornekte de ugudelige lyster og leve Gudfryktig i den nuværende værden.

 

 

 • Tit 2:11-14: For Guds nåde er åpenbaret til frelse for alle mennesker, idet den optukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster og leve tuktig og rettferdig og gudfryktig i den nuværende verden, mens vi venter på det salige håp og åpenbarelsen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet, han som gav sig selv for oss for å forløse oss fra all urettferdighet og rense sig selv et eiendomsfolk, nidkjært til gode gjerninger.

 

Her ser vi at denne Nåde og tjeneste i Åndens nye vesen skal gjøre oss nidkjære til gode gjerninger og forløse oss fra all urettferdighet. Når vi blir forløst ifra all urettferdighet blir vi forløst i fra all lovløshet. Derfor bruker mange oversettelser ordet lovløshet i stedet for urettferdighet da det er to sider av samme sak. Men den nye pakts velsignelse forløser oss fra lovløshet for vi får Guds ord skrevet på våre hjerter og i våre sinn. 

Ved det tjener vi Guds lov med vårt sinn som Herrens apostel Paulus(Rom 7:25) og derfor er det ingen fordømmelse for dem som i kristus Jesus ikke vandrer etter kjødet men etter Ånden.(Rom 8:1) Lovens krav blir da oppfylt i oss som ikke vandrer etter kjødet men etter Ånden. Da drives vi av Ånden fordi vi er Guds barn og ble det ved gjenfødelsens under der Ånden gjorde oss levende. Da fikk vi Ånden til pant og så lenge vi lever i dette tjener vi i Åndens nye vesen og ikke i bokstavens gamle vesen. For da hører vi Kristus til. Ære være Gud og Lammet!

 

 

 • Rom 8:4-9: forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden. For de som er efter kjødet, attrår det som hører kjødet til, men de som er efter Ånden, attrår det som hører Ånden til. For kjødets attrå er død, men Åndens attrå er liv og fred,  fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud - for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det - og de som er i kjødet, kan ikke tekkes Gud. Men dere er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til

 

Halleluja! Herlige ord om den velsignelse og herlighet vi har fått i den nye pakts liv og tjeneste. Har ikke Ånden gjort oss levende er vi i praksis under bokstavens herredømme under Sinais lover og torden. Men la Ånden levendegjøre og føde deg på nytt og la han få fullstendig herredømme da vil du oppleve at Guds ord ER Ånd og Liv! For da bor den samme Ånd i deg som bor i Guds ord. Da blir også Ordet ånd og liv for deg og får dine røtter plantet i Guds ord og vi blir ett renset Guds folk, som er nidkjært til gode gjerninger.

 

 

 • Tit 2:14: han som gav sig selv for oss for å forløse oss fra all urettferdighet og rense sig selv et eiendomsfolk, nidkjært til gode gjerninger.

 

 • 1 Joh 1:9: dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. 

 

Da blir du renset ren i Jesu blod og tilgitt alle dine synder. Men også renset fra all urettferdighet. Ære være Gud og Lammet. Når vi blir renset fra all urettferdighet så blir vi renset fra all lovløshet for det er to sider av samme sak. Derfor bruker mange Bibeloversettelser lovløshet istedet for urettferdighet. Det er denne herlighet som gjør den nye pakt langt herligere en den gamle pakt under loven. Vi har ikke nå Sinais fjell som vi kan ta og føle på men Sions berg. Vi er ikke kommet til brennende, skodde og uvær men til den levende Guds stad. Hallleluja!


 

 

 • Hebr 12:18-24: For dere er ikke kommet til et fjell som en kan ta på med hender, og til brennende ild og til skodde og mørke og uvær, og til basunlyd og røst av ord, slik at de som hørte den, bad at der ikke måtte tales mere til dem; for de kunde ikke bære dette bud: Om det så bare er et dyr som rører ved fjellet, skal det stenes, og så fryktelig var synet at Moses sa: Jeg er forferdet og skjelver.

 

 

 • Men dere er kommet til Sions berg og den levende Guds stad, det himmelske Jerusalem, og til englenes mange tusener, til høitidsskaren og menigheten av de førstefødte, som er opskrevet i himlene, og til dommeren, som er alles Gud, og til de fullendte rettferdiges ånder, og til Jesus, mellemmann for en ny pakt, og til oversprengningens blod, som taler bedre enn Abels.

 

Lovet være Gud og Lammet. Til dette herlige Sions berg og den LEVENDE Guds stad kan vi komme som vi er besmittet av synden og få full tilgivelse og renselse i Jesu dyrebare blod. For dette blod taler langt bedre en den gamle pakts Abels blod. Ved dette Åndens liv får vi leve av og ved Guds ord som er Ånd og liv. Da opptukter Nåden oss og ordet om Korset blir en Guds kraft for oss som BLIR frelst.(1 Kor 1:18) Kraft til å fornekte de ugudelige lyster og lyde Herrens bud. Derfor taler Jesu blod bedre en Abels blod. Ofringene i den gamle pakt kunne bare sone synden man gjorde og måtte ofres hver dag på ny, mens Jesu blod ble ofret En gang for alle og er også mektig til å rense oss fra all urettferdighet/lovløshet. Lovet være Gud og Lammet! Så vær velsignet kjære venner og ta imot den nye pakts velsignelse og herlighet. 

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Per Willy Edvardsen | Svar 05.02.2013 11.55

Her er det forkynnelse som vi kan si amen til. Det er også mange andre sterke referanser fra Guds ord, som underbygger gudsfryktens hemmelighet

Gjermund Kvamme 05.02.2013 15.22

Takk for det broder! Guds nåde det!

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE