Du elskede! Lagt inn 30 Januar 2013

Du elskede! jeg ønsker at du i alle deler må ha det godt!

  • 3 Joh 1:2: Du elskede! jeg ønsker at du i alle deler må ha det godt og være ved god helse, likesom din sjel har det godt.


Her har vi et herlig budskap og ord som jeg er overbevist om at alle vi mennesker kan ta til oss som et løfte fra Gud. Dette var Johannes sitt hjertelag og ord til sin elskede broder Gajus som vandret i sannhet. Det var den største glede, skriver Johannes. Her kommer Guds hjertelag til uttrykk gjennom kjærlighetens apostel Johannes. Gud vil at vi på alle måter skal ha det godt, være ved god helse likesom vår sjel har det godt. DU ELSKEDE leser vi her! Dette er Guds kjærlighetsbudskap til alle sine elskede barn. Derfor står han også omtalt som vår omsorgsfulle himmelske far. En vi kan komme til med alle behov og begjæringer og forvente gode gaver fra og nåde til hjelp i rette tid. Jesus sa; når dere som er onde vet å gi deres barn gode gaver, hvor meget mere skal ikke da deres himmelske Fader gi dere når dere ber ham. Han vil ikke gi oss stener når vi ber han om brød. Ære være Gud og Lammet. Så det er herlige løfter til den som har tatt sin tilflukt til ham. Han vil at vi på alle måter skal ha det godt. Derfor kan vi med frimodighet trede frem for nådens trone og legge alle våre begjæringer frem for ham i påkallelse, bønn med takksigelse. Be og dere skal få! 

 

  • Matt 7:7:11: Bed, så skal eder gis, let, så skal I finne, bank på, så skal det lukkes op for eder!  For hver den som beder, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, for ham skal det lukkes op. Eller hvilket menneske iblandt eder er det vel som vil gi sin sønn en sten når han ber ham om brød, eller vil gi ham en orm når han ber om en fisk? Dersom da I, som er onde, vet å gi eders barn gode gaver, hvor meget mere skal da eders Fader i himmelen gi dem gode gaver som beder ham!


Tenk for ett herlig forhold vi kan ha til vår Himmelske far. En som har oppriktig farsomsorg for oss og ønsker og gi oss gode gaver når vi ber ham. Halleluja! Gud vil at vi på alle måter skal ha det godt. Når Djevelen fikk narret mennesket og narrer mennesker til å gå imot Guds gode vilje er det fordi han vil stjele, myrde og ødelegge dette herlige forholdet vi kan få ha til vår Gud. Alle mennesker har syndet og står uten ære for Gud. Derfor har vi alle mennesker et utganspunkt med slektens synder og våre egne synder som fullstendig har brutt vårt forhold til Gud. Vi er derfor fullt fortjent på vei mot en evig fortapelse og under forbannelsen. Men Guds ord forteller oss også om en Gud som elsket hele verden og gav hvert eneste menneske en mulighet til å komme inn under hans rike omsorg og kjærlighet igjen. Likeledes står det at han lar det regne over gudelige og ugudelige, over onde og gode. Alle får altså til en viss grad oppleve Guds omsorg og velsignelse i dette livet. Men den som tar sin tilflukt til ham har han gitt særlige løfter til. Det største løfte er det evige livets velsignelser.

 

  • Joh 3:16: For så har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enbårne for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes men ha evig liv.


Altså elsker Gud hele verden og ønsker at alle mennesker skal ha det godt i alle deler. Halleluja! Gud er god. Derfor er det duket et bord med fete og margfulle retter for den som tar imot hans utstrakte hånd. Som ufrelste levde vi uten håp og uten Gud i denne verden og var døde i våre synder og overtredelser. Vi var som levende døde zombier på vei mot undergang og fortapelse. Men ved Jesu fulbragte verk ble det banet en vei så Guds velsignelse og omsorg igjen kunne bli oss til del. HVER DEN som tror skal ikke fortapes, men ha evig liv. Ved hjertetroen på Jesus går Ånden inn og forvandler og føder oss på nytt så vi igjen kommer inn under velsignelsen og det evige livets herlighet.

 

  • Kol 2:13-15: Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, idet han tilgav oss alle våre overtredelser. Han utslettet skyldbrevet som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset.


Halleluja! Skyldbrevet som var skrevet med bud er alle dine brudd mot Guds bud som kan bli fullstendig utslettet ved troen på Jesus. Dersom vi bekjenner våre synder er han trofast og rettferdig så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet, sier Guds ord. Vi blir rettferdiggjort uforskyldt av nåde ved forløsningen i hans blod. Da kommer vi inn under hans nåde og frelsende kraft og kan få nåde til å vandre i hans seier. Hans seier over synden og alt Djevelens velde. I dette livet skal vi få helliges helt igjennom til ånd, sjel og legeme, sier Ordet. Derfor står det om martyrene i Åpenbaringen at de har seiret over Djevelen i kraft av Jesu blod og de ord de vitnet. Jesu blod og Guds ord gir oss seier i vår vandring. Alt Djevelens velde er tilintetgjort og avvæpnet på Korset av Jesus. På blodets grunn har dem ingen makt lengre over vårt nye åndelige liv.


At det likevel er sykdom, død, fattigdom og ondskap i denne verden handler om syndefallets følger og resultat av Djevelens gjerninger og forlokkelse av mennesket til og spise av den forbudne frukt. Denne verdens herre er Djevelen og samfunn med Gud er derfor tett knyttet sammen med adskillelse fra denne verdens ånd og vesen. Samfunn med denne verdens ånd og vesen er derimot samfunn med Djevelen med tillhørende katastrofale frukter og følger. 

 

  • Rom 6:20-23:  For dengang da dere var syndens tjenere, var dere fri fra rettferdigheten. Hvad frukt hadde dere da dengang? Slikt som dere nu skammer dere over; for utgangen på det er døden. Men nu, da dere er frigjort fra synden og er trådt i Guds tjeneste, har dere deres frukt til helliggjørelse, og til utgang et evig liv. For den lønn som synden gir, er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

 

Når Gud da gav Jesus til soning for våre synder og til seier over døden og det onde var det Guds kjærlighets svar og løsningen for hver den som tror på ham. Guds nådegave er evig liv. Halleluja! Vi kan ikke ut fra dette forvente et liv i denne verden uten syndefallets følger men Gud skal være med oss, lindre, dempe lidelsen og ved oppstandelsen gi oss full oppfyllelse av sin fullkomne seier på korset. For det var for deg og meg Jesus gikk denne tornfulle veien her nede på Jorden. Han gav avkall på Himmelens herlighet for å seire over synden i sin vandring, lide en forbryters død og ved dette tilveiebringe full frelse, tilgivelse for våre synder og et eksempel til etterfølgelse for oss.

 

  • Ess 53:3-5: Foraktet var han og forlatt av mennesker, en smertens mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet han for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre missgjerninger. Straffen lå på han, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.


Han var vel kjent med sykdom også Jesus da han vandret her nede. Derfor står det at han er prøvet i alt i likhet med oss, dog uten synd, derfor kan han komme oss til hjelp. Jesus vet hva det vil si og bli fristet av Djevelen og han vant full seier over synden i sin vandring både for at hans sonoffer kunne sone våre synder og for og gi oss et eksempel vi skal etterfølge i vår vandring som kristne.

Han er prøvet i ALT i likhet med oss, dog uten synd. Han gav aldri etter for fristelsen. Han vet også hva det vil si å være prøvet i jordelivets naturlige elementer. Sykdom, sorg og død. I tillegg har han lovet oss en fremtid uten noen av syndens følger. Når vi oppstår til det evige livet er det et liv uten gråt og uten død. Døden er gjort til intet fordi døden ikke lengre har noen makt over oss. For om vi lever eller dør hører vi Herren til. Han som vil at vi i alle deler skal ha det godt.

Gud ønsker ikke sine barn syke men likevel er sykdom en del av denne forgjengelige verden og vårt forgjengelige legeme som en gang skal gå over til støv. Vår seier over fienden handler om troens liv og seier over synden. Når det gjelder sykdom tror jeg fullt og fast på at vi har legedom ved Jesu sår likesom at vi har evig liv ved Jesu fullkomne sonoffer. Men den fulle oppfyllelse av ett liv uten sykdom og død ligger fremdeles foran. Døden er gjort til intet men det får vi til fulle først oppleve i oppstandelsen.

 

  • 1 Kor 15:51-55: Se, jeg sier eder en hemmelighet: Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles, i et nu, i et øieblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal opstå uforgjengelige, og vi skal forvandles. For dette forgjengelige skal bli iklædd uforgjengelighet, og dette dødelige bli iklædd udødelighet. Og når dette forgjengelige er iklædd uforgjengelighet, og dette dødelige er iklædd udødelighet, da opfylles det ord som er skrevet: Døden er opslukt til seier. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?

 

DA OPPFYLLES det ord som er skrevet: Døden er oppslukt til seier. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Halleluja! Derfor sier Guds ord også at hele skapingen stunder etter denne forløsning fra forgjengeligheten vi nå er underlagt. Skapningens fulle forløsning er altså noe som enda ikke er kommet, men som kommer. Så lenge vi lever her ned i kjøtt og blod er sykdom og død en naturlig del av livet. Men vi ser frem imot den dagen da alle legemets forgjengligheter og smerte skal tas bort. I ett nu og i ett øyeblikk ved den siste basun skal vi alle forvandles. Lovet være Gud og Lammet! Dette er vår arverett og rett som Kristi medarvinger i frelsen.

 

  • Rom 8:17-23: men er vi barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, såfremt vi lider med ham, forat vi også skal herliggjøres med ham. For jeg holder for at den nærværende tids lidelser ikke er å akte mot den herlighet som skal åpenbares på oss. For skapningen lenges og stunder efter Guds barns åpenbarelse; skapningen blev jo lagt under forgjengelighet - ikke godvillig, men efter hans vilje som la den derunder - i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra forgjengelighetens trældom til Guds barns herlighets frihet. For vi vet at hele skapningen tilsammen sukker og er tilsammen i smerte inntil nu; ja, ikke bare det, men også vi som dog har Åndens førstegrøde, også vi sukker med oss selv, idet vi stunder efter vårt barnekår, vårt legemes forløsning.

 

Den nåværende tids lidelser. Det handler om å fornekte seg selv og lide i kjødet i vår kamp mot synden og det handler om at kroppen vår er underlagt forgjengelighet så vi må regne med sykdom og legemlig skrøpligheter. I Jesus er det full forløsning, men det oppfylles til fulle først i oppstandelsen. Døden er tilintetgjort i Kritus men likevel må vi gjennom dødens dal , såfremt vi ikke lever når Jesus kommer tilbake.

Vi har legdom ved Jesu sår og kan få ta det til oss som løfte når vi ber om helbredelser. Dette har jeg mange ganger opplevd stadfestet. ALL ære til Gud. Men som en følge av syndefallet ligger skapelsen under forgjengeligheten og sykdom kommer og sykdom går her i dette forgjengelige jordelivet. Men når vi er fremme ved målet for vår tro skal vi ved Jesu fullbrakte seier over døden og forgjengeligheten oppleve at døden er oppslukt til seier og til det evige livets herlighet. Halleluja! Da er det slutt både på kampen mot synden og på legemets forgjengelighet, smerte og død.

Men så lenge vi lever her nede kan vi både bli syke og dø uten at det er noe som helst rart eller uåndelig ved det. Det er en del av syndefallets følger. Likesom vi må tjene vårt brød i vårt ansikts sved og kvinner må føde med smerte som også er resultater at det samme syndefallet.  Selv om vi kan få oppleve lindring mens vi er her nede. Dette på tross av at det står at døden ER gjort til intet og at vi er legt ved hans sår!

Så la oss fryde oss over det evige livets velsignelse og herlighet som har tatt bort dødens brodd som er synden og tro Gud for helbredelse men samtidig ikke legge sten til byrde for de som lider og er syke. Åndelighet handler om Åndens frukt og lydighet til Guds ord ikke om god helse og penger i banken. Viktigeste i dette livet er og ta imot frelsen i Jesus Kristus og løpe tålmodig i den kamp som ligger foran oss. Der kan vi, i Guds kraft, gå fra kraft og til kraft og fra seier og til seier. Noen har misforstått og tror at seier over Djevelen i dette livet handler om god helse, god økonomi og fremgangsrik tjeneste i menneskers øyne. Langt derifra! Suksess i menneskers øyne er heller et uttrykk for at vi tjener Djevelen enn at vi tjener Gud. Denne verden ligger i det onde og mange av de mest uguduelige mennesker har både god helse mye penger i banken likesom de falske profeter har store tilhenger-skarer og "sukserike" tjenester. At Gud også kan velsigne oss på det matrielle og helsemessige området er klart, men ingen selvfølge som kristen. Vårt rike er ikke av denne verden, sa Jesus. Derfor skal vi søke det som er der oppe og ikke det som er her nede av rikdom, suksess og fremgang.

 

  • Matt 6:19-21: Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler; men samle dere skatter i himmelen, hvor hverken møll eller rust tærer, og hvor tyver ikke bryter inn og stjeler! For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være.


Likesom faderens hjerte er hos oss skal vårt hjerte være hos ham. Da må ikke vår tro handle om de verdier og skatter som i menneskers øyne teller, men om det evige livets herlighet og velsignelser. Legemlig øvelse er nyttig til lite, men Gudsfrykt er nyttig til alt, sier skriften. Mange er opptatt av god helse og god økonomi fordi de vil ha fokuset bort fra lydighet og Gudsfrykt som virkelig teller. Visst skal vi ha tro for helbredelse og at vi også i dette livet kan få oppleve sannheten at vi har legedom i Jesu sår. Har selv fått bevitne både at mennesker har blitt reist opp av rullestolen og mindre, men like klare helbredelser ved bønn i eget vårt hjem og tjeneste.

For Gud er ingenting umulig. Døve hører, lamme går, blinde ser, kreftsyke har fått oppleve at svulstene har forsvunnet i Jesu navn. Ved hans sår har vi fått legedom og be og dere skal få. Men før legemets forløsning i oppstandelsen vil sykdom være en naturlig del uten at det er noe som helst rart eller uåndelig ved det. Det trenger altså ikke ha noe som helst med vantro eller feil hos den som er syk. Helbredelse og tegn og under kan ofte hindres ved både vantro og/eller synd. Men i dette livet er sykdom en naturlig del for både frelst og ufrelst og vi må derfor godta de svar Gud gir enten det betyr at han helbreder eller helbredelsen uteblir.

Vi ser flere steder i Guds ord at Gudsfrykt og Åndens frukt er det som teller og ikke legemlig fortreffelighet, god helse og tykk lommebok. Likeledes sier Jesus at det er bedre og gå vanfør til himmelen enn med alle lemmer i behold til helvetet. Ja at det til og med er bedre og kappe av seg ett lem som frister deg til fall enn og gå med hele legemet i fortapelsen. Så det viser klart hvilke ting Gud prioriterer og mener er viktigst for oss.

Guds tanker er høyere enn våre tanker. Han har først og fremst vår evige sjels frelse og vel i tanke. Hørte for en kort tid siden om en familie som hadde en kreftsyk sønn de av en eller annen grunn følte ikke skulle bli frisk men de gav seg ikke og krevde av Gud at han skulle bli helbredet. Hvorpå gutten ble frisk, men falt så fra Jesus og ble en narkoman i synd og elendighet ut livet sitt. Noen ganger kan en uteblitt helbredelse handle om sjelers frelse og det og bli berget for himmelen. Viktig at vi har prioriteringene rett her.

Men at vantro og synd også kan hindre helbredelse er åpenbart. Men la oss være meget forsiktig med å legge den byrden på de som er syke og allerede lider. Vi skal lide med den lidende og gråte med den gråtende. Blandt troes-heltene i Hebreerbrevet fikk alle det samme vitnesbyrd for sin tro, men likevel var det noen som opplevde store under, mens andre oppnådde ikke det som var lovet, står det. Dette gjaldt i dette livet, men i det kommende vil all sykdom, gråt og død være opplsukt til seier for oss alle sammen som er frelste! Ære være Gud og Lammet!

Så med forventing til at det venter en ny jord og nye himler hvor bare rettferdighet bor og hvor sykdom og død er borte stevner vi frem på den smale veien og er forvisset om at Gud vil at vi i alle deler skal ha det godt og være ved god helse likesom vår sjel har det godt. Derfor styrker han våre legemer. Derfor gir han ikke stener når vi ber han om brød. Vi kan be om hva vi vil og vi skal få det så lenge det er en bønn etter hans vilje. For det står om at "man ber og får ikke fordi man ber ille for å øde det i sine egne lyster". Men en bønn etter Guds vilje vil vi få. Men husk kjære venn at det alltid er din evige sjels ve og vel han fremst av alt ønsker. Gud har ett hovedønske for alle våre bønner. Han vil at vi skal leve et liv i Gudsfrykt og sømmelighet og at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetens erkjennelse. Dette må derfor alltid være vår hovedbegjering i våre bønner, for da ber vi etter Guds vilje.

 

  • 1 Tim 2:1-5: Jeg formaner altså fremfor alle ting at det gjøres bønner, påkallelser, forbønner, takksigelser for alle mennesker, for konger og alle dem som er i høi verdighet, forat vi kan leve et rolig og stille liv i all gudsfrykt og sømmelighet. For dette er godt og tekkelig for Gud, vår frelser, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE