Evig liv eller evig død?

Evig liv eller evig død?

Lagt ut 3 September 2012

 

Evig liv eller evig død? Evig herlighet eller Evig pine? Evig Himmel eller Evig Helvedte? Evighet sammen med Djevelen og de falne engler i sjøen som brender av ild og svovel eller evighet sammen med Jesus på de nye himler og den nye jord. Evig samfunn med Gud eller en evighet borte fra Guds åsyn på ett sted hvor all godhet p.g.a Guds fravær er borte. Dette er valget Bibelen gir oss om livet etter døden. Derfor gjelder det å komme over fra døden til livet ved å ta imot Jesus og bli frelst og født på nytt til ett levende håp ved troen i våre hjerter på Jesus. Da blir vi gjort fulkommen i Jesu offer og tilgitt våre synder for å kunne vandre den smale veien som leder til Livet i Himmelen. Lovet være Gud og Lammet. 

 

Hebr 10:12-17: men han har frembåret ett offer for synder og har derefter for alltid satt sig ved Guds høire hånd, og nu venter han bare på at hans fiender skal legges til skammel for hans føtter; FOR MED ETT OFFER HAR HAN FOR ALTID GJORT DEN FULKOMMEN SOM BLIR HELLIGET. Men det vidner og den Hellige Ånd for oss; for efterat han har sagt: Dette er den pakt som jeg vil oprette med dem efter hine dager, så sier Herren: Jeg vil gi mine lover i deres hjerter, og jeg vil skrive dem i deres sinn, og deres synder og deres overtredelser vil jeg ikke mere komme i hu. 

 

Her ser vi at Jesu offer blod på Golgata kors for altid har gjort oss fulkomne så fremt vi fortsetter og bli helliget. Når vi ble frelst ble vi født på ny til ett levende håp fikk vi denne tilgivelse for våre overtredelser, fulkommenheten i hans offer og Guds lover ingitt i våre hjerter og skrevet inn i vårt sinn. Vi gikk over fra døden til livet. Fra den brede veien til den smale veien. Før var vi på vei imot undergang, evig død og fortapelse. Nå er vi på vei imot soloppgang, evig liv og frelse. Vi har gått over fra DØDEN TIL LIVET og vandrer av hjertens lyst mot livet! Halleluja!

 

Joh 5:24-29: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt mig, han har evig liv og kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den time kommer, og er nu, da de døde skal høre Guds Sønns røst, og de som hører, skal leve. For likesom Faderen har liv i sig selv, således har han også gitt Sønnen å ha liv i sig selv, og han har gitt ham makt til å holde dom, fordi han er en menneskesønn. Undre eder ikke over dette! For den time kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst, og de skal gå ut, de som har gjort godt, til livets opstandelse, de som har gjort ondt, til dommens opstandelse. 

 

 

Noen rettninger mener den ugudelige enten kun skal tilintetgjøres eller pines en begrenset tid for så å tilintetgjøres. Til denne tanke tar de blant annet Noas tid og Lots dager til intekt da de ugduelige der ble drept. Men da mangler man ett rett syn på de gammel testamentlige berettninger. De gammeltestamentlige berettninger og henvisning til det handler ikke om at det skal bokstavelig skje på samme måte som det skjedde da. Når Guds ord sier at Menneskesønnens dager og da endtiden skal være som Noas tid og Lots dager handler det om synden, ugudeligheten og vantroen som skal være like ille og at noen få skal bli frelst mens resten skal gå fortapt. Det betyr ikke at det bokstavelig skal skje det samme.

 

  • Rom 15:4: For alt som før er skrevet, det er skrevet oss til lærdom, forat vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir. 
  • 1 Kor 10:1-6: For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om at våre fedre var alle under skyen og gikk alle gjennem havet  og blev alle døpt til Moses i skyen og i havet,  og de åt alle den samme åndelige mat  og drakk alle den samme åndelige drikk; for de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og klippen var Kristus; allikevel hadde Gud ikke behag i de fleste av dem; for de blev slått ned i ørkenen. Men disse ting skjedde som FORBILDER for oss, forat ikke vi skal ha lyst til det onde, likesom de hadde lyst til det.

 

Gammel testamentlige beretninger skal altså være forBILDER for oss endetiden og den nye pakts barn. Det er ikke bokstavelig det samme som skal skje. DGT har en historisk, åndelig og profetisk side. DGT beretninger kan kun forstås rett ut fra det faktum og Åndens lys og liv. Når Israel skulle drepe sine fiender og tilintetgjøre dem alle sammen betyr det ikke at vi skal drepe de ufrelste men ta det som Åndelig bilde på at vi skal korsfeste kjødet og døde legemets gjerninger så vi ikke lar oss drives av kjødet men av Ånden. Ikke skikke oss lik denne verden, men stå Djevelen imot fast i troen. Likeledes er budskapene om Noas tid og Lots dager mektige Åndelige FORBILDER på endetiden og hvordan den skal bli. Legemet skal gå til grunne men det blir en oppstandelse for både de frelste og de ufrelste ser vi klart i Guds ord. Oppstandelse til evig liv eller evig dom.

 

  • Åp 20:4-5: Og jeg så troner, og de satte sig på dem, og det blev gitt dem makt til å holde dom; og jeg så deres sjeler som var blitt halshugget for Jesu vidnesbyrds og for Guds ords skyld, og dem som ikke hadde tilbedt dyret eller dets billede, og som ikke hadde tatt merket på sin panne og på sin hånd; og de blev levende og regjerte med Kristus i tusen år.  Men de andre døde blev ikke levende igjen før de tusen år var til ende. Dette er den første opstandelse.

 

Her ser vi klart at de som ikke får det evige livet skal bli levende igjen etter det tusenårige riket.  Da reises de opp for å møte Jesus som dommer. Hvis den dommen kun handlet om en legemlig død kunne jo Gud bare latt dem være død, men slik er det ikke. De oppreises for å få en verre dom en kun død. De skal møte Guds vrede og harme fordi de gjorde felles sak med Djevelen.

 

  • Åp 20:10-15: djevelen, som hadde forført dem, blev kastet i sjøen med ild og svovel, hvor dyret og den falske profet var, og de skal PINES DAG OG NATT I ALL EVIGHET.  Og jeg så en stor hvit trone, og ham som satt på den; og for hans åsyn vek jorden og himmelen bort, og det blev ikke funnet sted for dem. Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker blev åpnet; og en annen bok blev åpnet, som er livsens bok; og de døde blev dømt efter det som var skrevet i bøkene, efter sine gjerninger. Og havet gav tilbake de døde som var i det, og døden og dødsriket gav tilbake de døde som var i dem; og de blev dømt, enhver efter sine gjerninger. Og døden og dødsriket blev kastet i ildsjøen. Dette er den annen død: ildsjøen. Og hvis nogen ikke fantes opskrevet i livsens bok, da blev han kastet i ildsjøen.

 

Det kommer en oppstandelse for alle mennesker. Noen skal oppstå til evig liv mens andre skal oppstå til dom. Pines dag og natt for all evighet står det. Jeg våger hvertfall ikke borttolke det til “kun” og gjelde en tilintetgjørelse. Summen av Guds ord er sannhet og til evig tid står all hans rettferdighets lov fast. Skulle det være så at den ugduelige “bare” blir pinet en begrenset tid for så og tilintetgjøres overlater jeg uansett den avgjørelsen til Gud. Det forandrer heller ikke nødvendigheten av og bli frelst. Men om vi risikerer å fremstille fortapelsen mindre ille en den er kan jo en sjel ekstra gå fortapt p.g.a vår snillisme.  Det samsvarer heller ikke med ordet, for i alke tilfelle å frelse noen.

 

Det vi også kan være sikre på er at Gud kommer til å felle en fullstendig RETTFERDIG DOM. Det står at ENHVER skal få igjen etter sine gjerninger enten det er godt eller ondt. Altså vil ikke massemorderen dømmes likt med den snille ufrelste naboen. Alle står likt i forhold til å trenger Guds frelse og tilgivelse. For alle har syndet og står uten ære for Gud. Har man brutt ett av budene har man brutt alle. Men det gjelder kun i forhold til at vi trenger Guds miskunn og blodets renselse for våre synder. Dommen over dem som ikke er frelst og dommer over dem som ikke vandre den smale veien skal være forsjellig etter deres gjerninger.

 

Så bare slapp av med den tanken at evig pine vil være for hardt mot enkelte snille og gavmilde ufrelste. Gud skal dømme den enkelte og ikke en blir dømt for hardt eller for mildt av ham.Det som teller for oss er at vi dømmer oss selv i dette livet for da skal vi ikke fordømmes i det kommende. Men å forsøke å bagatellisere den evige pine fordi vi mener det er urettferdig mot vår ufrelste onkel eller den ateistiske naboen er bare dårskap og hovmod. Da kan jo Djevele inbille noen at det ikke er like viktig og bli frelst. Derfor roper jeg ut advarslene som Bibelen sier uten å legge noe til eller trekke noe fra.

Vi har ett evig Helvedte, en evig dom og evig pine og undfly og en evig Himmel, evig liv og evig herlighet å vinne. Så overlater jeg til Guds endelige dom å legge inn detaljene i dette. Det jeg vet er at han er og kommer til å være 100% rettferdig i sin dom. Så gjelder det at vi har tatt imot Jesus og lever for han så vi ikke skal komme til dom men til evig liv. Gjenstridighet mot Guds kall, Guds frelse og Guds sannheter er å gjøre felles sak med Djevelen og hans falne engler. For deres fall var at de ville bli Gud lik og sette seg opp imot Guds myndighet og ikke være han underordnet.

Mens Jesus sin frelsesvei handlet om i ett og alt og være sin far lydig. Han var helt lydig, helt til Korsets død lydig. Derfor kan han fult ut frelse dem som kommer til ham i tro. Full tilgivelse, blodets renselse for alle våre synder og full kraft til å vandre den smale veien i lyddighet i hans fotspor. Det er omvendelsen der vi vandrer motsatt vei av Djevelen. For vi har gått over fra døden til livet og lever ikke lengre selv men Kristus lever gjennom oss.

 

  • Rom 5:2-8: Ved din hårdhet og ditt ubotferdige hjerte ophoper du dig vrede på vredens dag, den dag da Guds rettferdige dom åpenbares, han som skal betale ENHVER EFTER HANS GJERNINGER: dem som med utholdenhet i god gjerning søker herlighet og ære og uforgjengelighet, skal han gi evig liv, men dem som er gjenstridige og ulydige mot sannheten, men lydige mot urettferdigheten, dem skal times vrede og harme. 

Hvilken ulykke og hvilken gru og måtte times vrede og harme fordi du heller ville ha urettferdigheten en Guds sannhet! Så står du uten unskylding du menneske. Har du forkastet Guds vei og frelse har du valgt Djevelens vei og urettferdigheten. Da fortjener du døden, straffen og dommen. Guds rettferdige vrede somn rammer den som er gjenstridig og ulydig mot sannheten men lydige mot urettferdigheten. Du er enten på den ene eller den andre av de to sider. Enten lyder du sannheten eller så lyder du urettferdigheten. Snakker ikke om å falle i enkeltsynder her for om noen synder har vi talsmannen og Jesu Guds sønns blod renser fra ALL synd. Men ett opprør mot Gud der DU IKKE VIL lyde hans sannhet. Så da gjelder det å omvende seg og ta imot Jesus så fort som mulig. Komme i rett forhold til Gud. Det gjør du kun gjennom Jesus Kristus og troen på han. Da kan du komme over fra døden til livet for Jesus er Veien, Sannheten og Livet med stor L.

 

  • Jo14:1-6: Eders hjerte forferdes ikke! Tro på Gud, og tro på mig! I min Faders hus er det mange rum; var det ikke så, da hadde jeg sagt eder det; for jeg går bort for å berede eder sted; og når jeg er gått bort og har beredt eder sted, kommer jeg igjen og vil ta eder til mig, forat også I skal være der jeg er. Og hvor jeg går hen, dit vet I veien. Tomas sier til ham: Herre! vi vet ikke hvor du går hen; hvorledes skulde vi da vite veien? Jesus sier til ham: JEG ER VEIEN, SANNHETEN OG LIVET; ingen kommer til Faderen uten ved mig.

 

Så ta imot frelsens gave i denne stund! Frelsen er av nåde ved tro sier Guds ord mange steder. Den som kommer til Jesus i tro og bekjenner sin synd for ham får oppleve at Jesu Guds sønns blod renser fra all synd og at Herren forlater oss alle våre synder og renser oss fra all urettferdighet.

 

  • 1 Joh 1:6-9: Dersom vi sier at vi har samfund med ham, og vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten; men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfund med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd. Dersom vi sier at vi ikke har synd, da dårer vi oss selv, og sannheten er ikke i oss;  dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.

 

Halleluja! Når du erkjenner at du er en synder på rask vei imot en evig fortapelse og evig død som du p.g.a dine synder har fortjent. Når du da bekjenner dine synder og får syndelivet ditt opp i lyset til Herren frolater han deg alle dine synder og renser deg fra all urettferdighet(fra all lovløshet betyr det). Da er du kommet over fra døden til livet og er en ny skapning i Kristus Jesus. Fordi du hørte Guds sønns røst. De som hører skal leve! Halleluja. Da kommer du ikke til dom for alle dem som tok imot Jesus gav han rett til og bli Guds barn, de som tror på hans navn. Født ved Ånden til ett nytt og forvandlet liv der du skal få vandre den smale veien sammen med Jesus på vei til Himmelen og Livet.

 

  • Joh 1:12-13: Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn; og de er født ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.

Dette er en fødsel som ikke er av mans vilje men ett Gudommelig mirakel av Gud selv. Ved dette blir vi vekket opp fra de døde. Går over fra døden til livet i troen på Jesus som er livet. Jeg har valgt livet! Hva har du valgt? Velg da livet du også så du får leve! Jesus er løsningen! DEN SOM HAR SØNNEN HAR LIVET!!!

 

  • 1 Joh 5:10-13: Den som tror på Guds Sønn, har vidnesbyrdet i sig selv; den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner; for han har ikke trodd på det vidnesbyrd som Gud har vidnet om sin Sønn.Og dette er vidnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn. Den som har Sønnen, han har livet; den som ikke har Guds Sønn, han har ikke livet.Dette har jeg skrevet til eder FORAT DERE SKAL VITE AT DERE HAR EVIG LIV, dere som tror på Guds Sønns navn. 

 

 Gud velsigne deg til å velge rett! Broderhilsen Gjermund

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Sigbjørn Killerud | Svar 05.09.2012 00.02

Mektig Budskap! Tusen takk igjen - broder - for tydelig tale. Du tør der andre tier. Herren velsigne Deg!

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE