Større gjerninger enn disse!

Større gjerninger enn disse!

 Lagt ut 2 September 2012

 

  • Joh 14:12-17: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror på mig, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør; og han skal gjøre større enn disse; for jeg går til min Fader, og hvad som helst dere beder om i mitt navn, det vil jeg gjøre, forat Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. Dersom dere beder mig om noget i mitt navn, så vil jeg gjøre det. Dersom dere elsker mig, da holder dere mine bud, og jeg vil bede Faderen, og han skal gi eder en annen talsmann, forat han kan være hos eder evindelig, sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke; Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere.

Her har vi herlige ord om den nye Åndens liv, kraft og seier vi er lovet av Jesus. Løftet om at vi skal gjøre de samme gjerninger som Jesus gjorde, ja til og med større enn disse. Mange har prøvd og (BORT)forklare denne tale og snakket som om vi ikke skal kunne gå på en slik radikal måte i Jesu fotspor. Man har forsøkt å si at det bare dreier seg om at enda flere gjør tegn og undergjerninger nå etter pinsefestens dag men dette handler om langt større gjerninger en det. Dette handler om ekte gjennomgripende vekkelse! Når Jesus her taler om de større gjeringer henviser han til sannhetens ånd som skal komme og lydighet til Guds bud.

Dersom dere ber meg om noe i mitt navn skal dere få det. Amen! Dersom dere elsker meg holder dere mine bud. Amen! Så henviser Jesus til løftet om Åndens kraft og sannhetens ånd som skal komme og bli hos oss. Jesus kom ikke for at vi først og fremst skulle utføre spektakulerer mirakler. Disiplene kunne utføre mirakler allerede da Jesus vandret sammen med dem her nede. I Matt 10:8  kan vi se at Jesus sendte dem ut for å helbrede syke, oppvekke døde, rense spedalske og kaste ut demoner. 

  • I Luk 10:17 kan vi se at de sytti som Jesus sendte ut kom glade tilbake og vitnet om at selv åndene var dem lydige. Da måtte til og med Jesus refse dem for at dem gledet seg over det når dem skulle gledet seg over at deres navn var skrevet i livets bok. Det skjedde mektige tegn og under ved disiplenes hender både før og etter pinsedag. Så slike tegn og under var disiplene istand til allerede før Ånden kom og falt på dem.

Men når sannhetens Ånd skulle komme skulle dem gjøre større gjerninger enn disse. Halleluja! Her har vi den nye pakts herlighet fremfor den gamle pakt. Her har vi Åndens primæroppgave for oss som har tatt imot frelsens rettferdighet i Jesus kristus. Vi skal få kraft, idet den hellige ånd kommer over oss. Kraft til hva? Først og fremst kraft til å leve Kristus livet og lyde Guds bud, dernest til å være Jesu vitner i Judea, Samaria og like til jordens ender. Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud leste vi her i Joh 14:15. Det er åndens primæroppgave. For han er SANNHETENS ånd som skal veilede oss til hele sannheten og gi kraft til å vandre i lydighet til sannhetens ord. Da bygges Guds menighet og Jesu brud beredes ved at sannhetens ånd veileder oss til hele sannheten og fører sin menighet frem til lydighet til Guds bud og fullkommenheten i Kristus. Dette er ekte vekkelse og dette er den eneste vei for at Guds navn i sannhet skal bli herliggjort mitt i en vrang, ond og syndig slekt. Til dette er Ånden utgytt og faller en i dag.

  • Joh 16:12-14: Ennu har jeg meget å si dere; men dere kan ikke bære det nu; men når han, sannhetens Ånd, kommer, skal han veilede dere til hele sannheten; for han skal ikke tale av sig selv, men det som han hører, skal han tale, og de tilkommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre mig; for han skal ta av mitt og forkynne dere.

Ved at Ånden veileder oss til hele sannheten så vi kan vandre i lydighet til Guds ord og bud blir Jesus herligjgort der vi vandrer frem. Halleluja! Den hellige ånd som falt på pinsefestens dag gjorde enhver Jesu Kristi disippel istand til å gjøre større gjerninger enn tegn og under i form av helbredelser, utdrivelse av onde ånder m.m. Dette er, alt, herlige mirakler og gjerninger som følger dem(i flertall) som tror. Men det finnes gjerninger som er større enn disse. Ære være Gud og Lammet. Lydighetsvandringen med Jesus. Den fulle utbredelse av dette hellighetsliv og seier over synden og lydighet til Guds bud kom først etter Jesu Himmelfart og etter at Ånden falt på Pinsefestens dag. Da begynte menighetens tid og beredelsen og dannelsen av Jesu Kristi brud og like.

Disiplene kunne både helbrede syke, vekke opp døde og utdrive onde ånder men de manglet fremdeles kraften til de største av troens gjerninger som er å leve livet Jesus levde å vandre i lydighet ovenfor Herrens bud og ord, så Jesus kan bli virkelig herliggjort i denne verden. For Ånden ble oss gitt som en hjelper. Denne hjelper trenger vi mennesker p.g.a vårt kjød som er skrøpelig og lett kan falle i fristelse. 

 

  • Matt 26:41: Våk og bed, forat dere ikke skal komme i fristelse! Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.

 

Vi fristes idet vi lokkes og drages av lystene i vår kjød. Enten det er æresyke, storaktighet, forfengelighet, begjær eller simpelten rein og skjer gjenstridighet mot Guds ord og bud så er det kjødet som drager og er skrøpelig. Derfor sier skriften at vi skal korsfeste kjødet med dets begjæringer. Altså underlegge oss Guds ord og bud og fornekte oss selv og vår kjødelighet. Dette skjer ved Åndens hjelp og kraft. Da gjør vi større gjerninger en disse. Alt annet er som skitne kledebånd for Herren. Men disse troens gjerninger er de hellige rettferdige gjerninger som det er gitt bruden å kle seg i.

 

  • Åp 19:7-8: La oss glede og fryde oss og gi ham æren! for Lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort sig rede, og det er henne gitt å klæ sig i rent og skinnende fint lin. For det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger.  

 

For troens gjerninger som i Gudsfrykt gjøres for å ære Gud er og skal være fruktene av enhver sann omvendelse og Åndens fylde og kraft. Det er større gjerninger en disse. For det var dette som var hovedbudskapet i Jesu misjonsbefaling. Nemmelig å gjøre dem til disipler idet vi døper dem og lærer dem å gjøre ALT Herren har befalt. Da kom også løftet om at han skulle være med oss alle dager intil verdens ende og berede seg en brud.

 

  • Matt 28:19-20: gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!
  • Ap gj 2:1-4: Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Og med ett kom det en lyd fra himmelen som av et fremfarende veldig vær og fylte hele huset der de satt. Og det viste sig for dem tunger likesom av ild, som skilte sig og satte sig på enhver av dem. Da blev de alle fylt med den Hellige Ånd, og de begynte å tale med andre tunger, alt efter som Ånden gav dem å tale.   

 

Når da Ånden ble utgytt og fylte dem alle fikk dem kraften som gjorde dem istand til å gjøre disse gjerninger som er større enn de tegn og under de gjorde under vandringen før pinsedag. Da fylte tegn og under med dem på veien men størst av alt så fikk dem vandre i ett hellig liv og forkynne troens lydighet overalt hvor dem gikk frem. Peter som før pinsedag fornektet Jesus tre ganger kunne stå frem, etter Åndens fylde, som en djerv Jesu kristi stridsmann å forkynne evangeliet om Jesus med frimodighet så 3000 sjeler ble frelst på pinsedag. Tordensønnen Johannes ble kjærlighetens apostel osv. Den hellige Ånds kraft og salvelse førte de større gjerninger inn i deres liv. Åndens frukter med seier over synden og lydighet til Herrens bud.

 

  • Rom 8:3-4: For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet,  forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden.  

 

Mens tiden før pinsedag var preget av nederlag og fall ble tiden etter en tid hvor de fikk gjøre større gjerninger enn disse. Frelsens budskap fikk lyde ut, syke ble helbredet, døde vekket opp men større en disse ble Jesus herliggjort idet flere og flere disipler levde og lever Kristuslivet i lydighet til de Herrens befalinger de og vi får lære dem å holde i sin troesvandring med Jesus. Dette var umulig under den gamle pakt og umulig før pinsedag p.g.a kjødets maktesløshet. Men når Ånden kom og livets ånd fikk heredømme og kraften i våre liv ble det umulige mulig ved Guds kraft. Det er livets ånds lov som frigjør oss fra synden og dødens lov. Halleluja!

 Ja, den som tror på Jesus skal også gjøre de gjerninger han gjorde og han skal gjøre større enn de. For hva som helst vi ber om i hans navn, det vil han gjøre, forat Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. Lovet være Gud og Lammet! 

Så tro Herren for store ting først i ditt eget liv og deretter til dine omgivelser. Gå ut på hans ord! Forkynn evangeliet, helbred syke, driv ut onde ånder og virk i de tallenter du har fått og nådegaver Herren gir deg. Forkynne Ordet med frimodighet der du er. Men fremst av alt lev Kristus livet i den nåde og kraft han har utgytt i sin Ånd til hver eneste sjel som på ham tror. For vist har vi tro for at også mirakler og tegn og under skal følge oss som tror. Men vi skal også få kraft til å gjøre større gjerninger en disse.

  • Mark 16:15-18:  Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen! Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale med tunger, de skal ta slanger i hendene, og om de drikker noget giftig, skal det ikke skade dem; på syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet.

Halleluja! Vi har en levende Jesus som er med oss og virker ved sin gode hellige ånd. Dersom du tror skal du få se Guds herlighet. Vist skal vi ha tro for tegn og under men glem ikke at de største tegn og under er ett forvanndlet liv som har kommet ut fra syndens makt og til Gud. Når man ikke tror at vi kan lyde Herrens bud og seire over synden handler det om vantro. Den som treder frem for Gud må tro at han er til og lønner den som søker ham.

 

  • Ap gj 1:8: men dere skal få kraft idet den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.  

 

Broderhilsen 

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Espen | Svar 25.02.2013 14.08

En støre gjerning er vel at der Jesus virket blant jøder får vi virke hos Jøder og Hedninger.

Gjermund Admin 26.02.2013 13.20

Ja, vi har mulighet til å gjøre alle disse gjerninger både blandt Jøder og Hedninger! Det er rekkevidden av Jesu forsoningsverk. Frelse både for Jøde og Greker!

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE